Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy oraz polisy NNW

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Pasażer pojazdu ma prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy bez względu na to który z kierowców spowodował wypadek. Kierowca może otrzymać odszkodowanie z polisy OC, jeżeli wypadek spowodował inny kierowca. Wszyscy uczestnicy wypadku mogą otrzymać odszkodowanie z polisy NNW pojazdu, którym się poruszali.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za wypadek samochodowy?

Każdy z uczestników wypadku samochodowego, który na skutek doznał szkody lub uszkodzenia ciała może uzyskać odszkodowanie z polisy OC posiadacza pojazdu sprawcy zdarzenia. Pod jednym warunkiem: uczestnik ten nie może być wyłącznie winnym za powstanie wypadku.

Jeżeli więc doznaliśmy uszkodzenia ciała lub mienia z winy innej osoby poruszającej się pojazdem mechanicznym, wówczas możemy żądać wysokiej zapłaty nie tylko od sprawcy wypadku, ale przede wszystkim od zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał polisą OC pojazd sprawcy.

Każdy pasażer pojazdu może więc uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy z polisy OC pojazdu sprawcy.

Pojazd sprawcy nie miał wykupionej polisy OC

Jeżeli pojazd sprawcy wypadku samochodowego nie miał wykupionej polisy OC, wówczas również możesz otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek. Terminy do uzyskania tych świadczeń pozostają takie same.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie możesz otrzymać od:

 • sprawcy wypadku
 • Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody wyrządzone przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu samochodowego.

W tych przypadkach roszczenia należy do UFG należy zgłaszać za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który w imieniu UFG prowadzi proces likwidacji szkody.

 

Jak długo od dnia wypadku można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki wypadku samochodowego można się skutecznie ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia wypadku. Termin ten może zacząć bieg od dnia ostatniej decyzji ubezpieczyciela przyznającej lub odmawiającej zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania.

Termin ten ulega wydłużeniu do 20 lat jeżeli:

 • jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo (najczęściej z art. 177 § 1 i 2 kodeksu karnego)
 • jeżeli sprawca wypadku popełnił przestępstwo jak wyżej, ale zginął w wypadku i postępowanie karne umorzono z tego powodu, również masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • jeżeli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

Z kolei na uzyskanie odszkodowania z polisy NNW samochodu, którym się poruszałeś masz tylko 3 lata.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma wynagrodzić krzywdę, cierpienie, zmiany w życiu i uszczerbek na zdrowiu spowodowane wypadkiem samochodowym.

Podstawą żądania zadośćuczynienia jest poczucie krzywdy, w postaci bólu i cierpienia, a także całości negatywnych skutków w sferze emocjonalnej, zawodowej i osobistej osoby poszkodowanej.

Jak więc udowodnić rozmiar poniesionej krzywdy i uzasadnić wysokość żądanego zadośćuczynienia?

Istotnym jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi w wypadku komunikacyjnym. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia mają negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia. Jedna karta informacyjna z pobytu w SOR to zbyt mało, aby udowodnić rozmiar doznanej krzywdy w jej aspekcie zdrowotnym.

Pamiętaj jednak, że uszczerbek na zdrowiu nie jest jedynym kryterium oceny wysokości należnego zadośćuczynienia.

Oprócz faktycznego uszczerbku należy brać także pod uwagę cierpienia psychiczne, zmianę planów osobistych. W praktyce uzyskujemy zadośćuczynienie także dla osób, u których nie wystąpił jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu.

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś od ubezpieczyciela zadośćuczynienie za wypadek samochodowy, a nie zawarłeś żadnej ugody, oznacza to że nadal możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem.

Za co mogę otrzymać pieniądze w ramach odszkodowania:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież, telefon komórkowy)
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów
 • zdjęcia zniszczonej odzieży
 • dowód zakupu telefonu komórkowego oraz faktura za jego naprawę
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza jest formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana, u której na skutek wypadku doszło do trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Poszkodowany ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego, ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

Jak wysokie odszkodowanie za wypadek samochodowy mogę uzyskać?

Poniżej przedstawiamy przykłady wartości uzyskanego zadośćuczynienia za skutki wypadku. Zakłady ubezpieczeń zwykle wypłacają poszkodowanemu nie więcej niż 30% z podanych niżej kwot. Natomiast na skutek działania Kancelarii wypłacane kwoty są znacznie wyższe. Podane widełki uzależnione są od rozległości urazu.

 • odszkodowanie za za skręcenie kręgosłupa szyjnego: 15.000-25.000zł
 • odszkodowanie za urazowe usunięcie śledziony: 30.000-85.000zł
 • odszkodowanie za złamanie obojczyka: 8.000-15.000zł
 • odszkodowanie za złamanie uda: 15.000zł – 80.000zł

Kancelaria podejmuje się także spraw, w których ubezpieczyciel odmówił wypłaty jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania, ze względu na rzekomy brak skutków wypadku dla zdrowia poszkodowanego.

Prowadzimy sprawy, w którym samochód sprawcy nie miał wykupionej polisy OC.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od wypadku lub wydania ostatniej decyzji przyznającej odszkodowanie przez ubezpieczyciela nie upłynęły 3 lata lub 20 lat, jeżeli czyn sprawcy był przestępstwem
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • osoba poszkodowania nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego szkodę

Wymagane dokumenty

 • oświadczenie sprawcy wypadku, notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub odpis wyroku karnego
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitację
 • inne dokumenty na okoliczność wysokości poniesionej szkody w wypadku

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia, przebieg leczenia, aktualne skutki wypadku oraz wykaz poniesionych kosztów związanych z wypadkiem
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana