Odszkodowanie za wypadek motocyklowy

Zadośćuczynienie dla motocyklisty musi być wysokie

Odszkodowanie za wypadek motocyklowy

Wypadki motocyklowe są niezwykle groźne w skutkach dla kierowcy motocykla i jego pasażera. Urazy doznawane w takich wypadkach są poważne. Często są to urazy wielonarządowe, amputacje urazowe, złamania kręgosłupa i inne urazy powodujące trwałe kalectwo.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za wypadek motocyklowy?

Wbrew obiegowym opiniom najczęściej sprawcą wypadku z udziałem motocykla jest inny pojazd samochodowy. Aby motocyklista otrzymał zadośćuczynienie i odszkodowanie, to nie może być on wyłącznie winny spowodowania wypadku.

Niemniej jednak praktyka wskazuje, iż wielokrotnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe zmniejszają wysokość wypłacanego odszkodowania uznając znacznego stopnia przyczynienie się kierowcy motocykla do powstania szkody.

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek na motocyklu?

W przypadku, gdy wypadek został spowodowany przez innego uczestnika ruchu drogowego, wówczas zarówno kierowca motocykla, jak i jego pasażer mogą otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, które ubezpieczało polisą OC pojazd sprawcy.

Jeżeli to kierowca motocykla ponosi winę za zaistnienie wypadku, wówczas pasażer motocykla otrzyma zadośćuczynienie od ubezpieczyciela OC motocykla.

Przyczynienie się motocyklisty do wypadku, a odmowa lub pomniejszenie odszkodowania

Często ubezpieczyciele ustalają przyczynienie się motocyklisty do wypadku i powstania szkody. Przykładem uzasadnionego ustalenia przyczynienia jest kierowanie motocyklem pod wpływem alkoholu, czy jazda na motocyklu bez kasku.

Ubezpieczyciele OC pojazdu sprawcy w sposób nieuprawniony mogą jednak obniżyć wypłatę odszkodowania o ustalony stopień przyczynienia, gdy:

 • motocyklista prowadził motocykl bez wymaganych uprawnień
 • motocykl nie był dopuszczony do ruchu (brak aktualnych badań technicznych)
 • motocyklista poruszał się z nadmierną prędkością

Jak postępować po wypadku motocyklowym

Z powodu częstych odmów wypłat odszkodowań dla motocyklistów lub ustalenia przyczynienia motocyklisty rekomendujemy bezzwłoczne zgłoszenie się do Kancelarii, w jak najkrótszym czasie po wypadku. W sprawach wypadków z udziałem motocykli, ze względu na poważne urazy motocyklistów, sprawy są prowadzone przez wydziały dochodzeniowe Policji.

Już w pierwszych dobach po wypadku, do ciężko chorych motocyklistów zgłaszają się funkcjonariusze Policji celem informacyjnego przesłuchania. Te pierwsze zeznania udzielone Policji często mają wpływ na dalszy przebieg sprawy.

Motocyklista będąc poszkodowanym ma prawo do skorzystania z prawnika, aby ten w należyty sposób bronił jego praw począwszy od postępowania karnego, aż do odzyskania wysokiego odszkodowania w postępowaniu cywilnym.

Nasi prawnicy bronią praw motocyklistów reprezentując ich już w postępowaniu karnym prowadzonym przez Policję. Daje do rękojmię możliwie wysokiego odszkodowania.

Jak długo od dnia wypadku można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki wypadku motocyklowego można się skutecznie ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia wypadku.

Wyjątki:

 • jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo (najczęściej z art. 177 § 1 i 2 kodeksu karnego) – masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania
 • jeżeli sprawca wypadku popełnił przestępstwo jak wyżej, ale zginął w wypadku i postępowanie karne umorzono z tego powodu, również masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • jeżeli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

O co mogę wnioskować

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie ma na celu wynagrodzenie krzywdy w postaci bólu i cierpienia, a także całości negatywnych skutków w sferze emocjonalnej, zawodowej i osobistej osoby poszkodowanej w wypadku. Na wysokość zadośćuczynienia ma głownie wpływ rozmiar doznanych obrażeń i powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jak więc udowodnić rozmiar poniesionej krzywdy?

Przede wszystkim istotne jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi w wypadku motocyklowym. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia i rehabilitacji mają negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia. Należy sumiennie stosować się do zaleceń lekarskich.

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem. Odszkodowanie powinno pokryć wszystkie odniesione szkody.

Do roszczeń o odszkodowanie można m.in. zaliczyć żądania o:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież, telefon komórkowy, kask motocyklowy)
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów
 • zdjęcia zniszczonej odzieży i kasku
 • dowód zakupu kasku motocyklowego
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza jest szczególna formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana, u której na skutek wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Poszkodowany ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku:

 • nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej,
 • zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego,
 • gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać za wypadek motocyklowy?

Odszkodowanie musi pokryć w całości wszystkie straty majątkowe (zniszczoną odzież, koszty zakupu nowego kasku, koszty leczenia, utratę zarobku).

Wysokość zadośćuczynienia związane jest z rozmiarem doznanych urazów, długotrwałości leczenia oraz rokowań zdrowotnych na przyszłość.

Ze względu na rozmiar doznanych urazów motocykliści mają prawny interes zakończenia sprawy wyrokiem sądowym, którym sąd orzeknie o zapłacie wysokiego zadośćuczynienia za wypadek motocyklowym oraz może orzec o odpowiedzialności na przyszłość ubezpieczyciela za wszelkie negatywne konsekwencje dla zdrowia motocyklisty, które mogą powstać w przyszłości.

Przykładowe wartości zadośćuczynienia

 • odszkodowanie za za skręcenie kręgosłupa szyjnego: 15.000-25.000zł
 • odszkodowanie za złamanie zęba obrotnika: 30.000-50.000zł
 • odszkodowanie za urazowe usunięcie śledziony: 30.000-85.000zł
 • odszkodowanie za złamanie obojczyka: 8.000-25.000zł
 • odszkodowanie za złamanie uda: 15.000zł – 80.000zł

 

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od wypadku motocyklowego lub wydania ostatniej decyzji przyznającej odszkodowanie przez ubezpieczyciela nie upłynęły 3 lata lub 20 lat, jeżeli czyn sprawcy był przestępstwem
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • osoba poszkodowania nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego szkodę

Wymagane dokumenty

 • oświadczenie sprawcy wypadku, notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub odpis wyroku karnego
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitację
 • inne dokumenty na okoliczność wysokości poniesionej szkody w wypadku

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia, przebieg leczenia, aktualne skutki wypadku oraz wykaz poniesionych kosztów związanych z wypadkiem
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana