Kredyt we frankach

Uwolnij się od kredytu frankowego i odzyskaj pieniądze

Kredyt we Frankach - Kalkulator wygranej

Skutecznie podważymy zapisy umowy kredytu we frankach i odzyskamy nadpłacone raty kredytu. Ciesz się kredytem złotówkowym z jasno określonym oprocentowaniem. Lub unieważnioną umową kredytu CHF...

Frankowiczu – czy możemy Ci pomóc?

Zajmujemy się sprawami frankowiczów od wielu lat. Pierwszym krokiem jest analiza prawna umowy o kredyt w CHF. Analiza jest nieodpłatna. Już po wstępnej analizie otrzymasz informacje, czy Twój kredyt CHF jest toksyczny i co możesz zyskać występując przeciwko bankowi.

Kto może zlecić nam analizę swojej umowy CHF?

Każdy kto jest stroną umowy kredytu frankowego może zwrócić się do nas z prośbą o nieodpłatną analizę swojego kredytu CHF.

Czy jeżeli bank wypowiedział mi umowę kredytu frankowego i/lub przestałem go spłacać, to mogę nadal walczyć z bankiem?

Kredytobiorcy, w takiej sytuacji mają oczywisty interes w aktywnej walce z bankiem. Po pierwsze jeżeli bank wystąpi na drogę sądową o zapłatę, to powództwo banku może zostać oddalone i nie odbędzie się eksmisja z zajmowanej nieruchomości. Po wtóre nie zamyka to drogi do wystąpienia z pozwem o unieważnienie umowy kredytu CHF lub o zwrot nadpłaty z kredytu CHF.

Czy rodzaj kredytu CHF ma znaczenie?

Każda umowa, w której znajduje się jakiekolwiek odniesienie do franka szwajcarskiego może być nazywana mianem kredytu frankowego. W praktyce można rozróżnić kilka jej rodzajów.

 1. Kredyt walutowy – to taki w którym zarówno kwota zobowiązania z umowy kredytowej jak i waluta kredytu jest obca,  w tym wypadku jest to CHF – wpłata kredytu i jego spłata w ratach także odbywa się we frankach szwajcarskich.
 2. Kredyt indeksowany do CHF – w umowie kredytu waluta i kwota zobowiązania określone zostały w walucie polskiej. Wypłata kredytu następuje w polskich złotówkach, z tym iż zwykle w dniu uruchomienia kredytu lub jego transzy bank przelicza wartość zobowiązania na franki szwajcarskie, do którego kredyt jest indeksowany po bieżącym kursie  – kwota wyrażona w CHF stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo odsetkowych. Harmonogram spłat szacowany jest w walucie obcej, natomiast spłata w złotówkach.
 3. Kredyt denominowany do waluty obcej – w umowie określone zobowiązania podawane są w CHF – wypłata natomiast następuje w PLN po przeliczeniu bieżącego kursu wymiany z dnia wypłaty. Harmonogram spłaty określony jest w walucie obcej, spłata natomiast w złotówkach.

Wbrew powszechnemu mniemaniu, kredyt indeksowany oraz denominowany jest kredytem złotówkowym. Sam mechanizm indeksacji lub waloryzacji pozwalał jednak na stosowanie odpowiednio niskiego oprocentowania kredytu, najczęściej opartego na wskaźniku LIBOR.

Podejmujemy się analizy umowy kredytu CHF bez względu, czy jest to kredyt typowo walutowy, czy może indeksowany lub denominowany do CHF.

Czy roszczenia przeciwko bankowi w związku z kredytem frankowym ulegają przedawnieniu?

Do spraw konsumentów wobec banków ma zastosowanie 10-letni okres przedawnienia. ponieważ termin ten biegnie odmiennie dla każdej z rat kredytu.

Jeżeli nadal spłacasz kredyt CHF, to możesz dochodzić swoich roszczeń, z tym iż wysokość żądania powinna zostać pomniejszona o kwoty jakie zostały wpłacone ponad 10 lat przed złożeniem pozwu.

Spłaciłem kredyt CHF – czy mogę nadal walczyć z bankiem?

Nawiązując do wcześniejszej odpowiedzi, należy wskazać że jeżeli końcowa spłata nastąpiła nie wcześniej niż 10 lat wstecz, to nadal skutecznie można dochodzić roszczeń przeciwko bankowi.

Należy jednak pamiętać, iż wysokość roszczenia może obejmować spłaty nie wcześniejsze niż 10 lat przed datą złożenia pozwu lub dokonania innej czynności przerywającej bieg przedawnienia.

Kredyt CHF – o co mogę walczyć?

Nie ma doskonałej recepty…

Wszystko zależy od wielu zmiennych takich jak:

 • treści umowy kredytowej oraz zawartej później aneksów,
 • charakteru zawartych w umowie kredytowej klauzul niedozwolonych,
 • czy w umowie zawarte jest ubezpieczenie niskiego wkładu,
 • czy spłacałeś kredyt frankowy w złotówkach, czy we frankach
 • treści regulaminu i wielu, wielu innych czynników
 • przeprowadzonych symulacji opłacalności roszczenia dla frankowicza

Unieważnienie umowy kredytu CHF

Wygranie tego roszczenia jest marzeniem większości frankowiczów… Czy jednak zawsze jest to właściwy sposób prowadzenia sprawy sądowej przeciwko bankowi? Otóż nie zawsze. Ale po kolei…

 

 

Odfrankowienie kredytu

Jeżeli w Twojej umowie kredytu znajdują się klauzule niedozwolone dotyczące sposobu przeliczania CHF na PLN, to ich eliminacja spowoduje przyjęcie że kredyt jest kredytem w złotówkach. Przy pozostawieniu sposobu oprocentowania stawką LIBOR, kredyt będzie spłącany w złotówkach a oprocentowanie będzie najniższym na rynku bankowym.

Zwrot napłaty

Skutkiem przyjęcia konstrukcji powyżej opisanej będzie powstanie istotnej nadpłaty dokonanej przez kredytobiorcę. Kwota nadpłaty będzie podlegać zwrotowi.

Unieważnienie umowy ubezpieczenia niskiego wkładu

W wielu przypadkach zawarta umowa ubezpieczenia niskiego wkładu jest umową pozorną, nie dającą kredytobiorcy żadnego zabezpieczenia. Jeżeli zapisy tej umowy ustaną uznane za nieważne, całość środków wpłaconych tym tytułem zostanie zasądzonych do zwrotu na rzecz frankowicza.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Kancelaria w trakcie opiniowania umowy wskaże, jakie korzyści odniesie frankowicz, jeżeli zdecyduje się na powierzenie sprawy Kancelarii. Wykonamy dogłębną analizę roszczeń wykazując, które z roszczeń są zasadne, a w przypadku roszczeń ewentualnych – które są najbardziej korzystne dla frankowicza.

Wykażemy, jakie roszczenie jest bardziej opłacalne dla kredytobiorcy np. pozew o unieważnienie kredytu frankowego, czy też pozew o zapłatę z tytułu odfrankowienia kredytu i powstałej z tego tytułu nadpłaty na kredycie.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • jesteś stroną umowy kredytu frankowego
 • od daty całkowitej spłaty kredytu nie minęło 10 lat kalendarzowych

Wymagane dokumenty

 • umowa kredytu CHF wraz z aneksami
 • regulamin kredytu
 • zaświadczenie z banku z zestawieniem w CHF dotychczas wpłacanych co miesiąc rat kredytu z rozdzieleniem na kapitał, odsetki i inne należności
 • zaświadczenie z banku z zestawieniem w PLN dotychczas wpłacanych co miesiąc rat kredytu z rozdzieleniem na kapitał, odsetki i inne należności
 • w przypadku kredytu hipotecznego numer księgi wieczystej obciążonej hipoteką

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników wstępną informację, czy Kancelaria może poprowadzić sprawę
 • jeżeli będziesz zainteresowany współpracą przygotujemy dla Ciebie analizę przysługujących Tobie roszczeń wraz z szacunkiem jaką kwotę pieniędzy możesz zyskać występując przeciwko bankowi
 • wraz z analizą otrzymasz wycenę naszych usług
 • jeżeli jesteś gotowy na wspólną walkę z bankiem zapraszam Cię do podpisania umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana