Kredyt we frankach

Uwolnij się od kredytu frankowego i odzyskaj pieniądze

Kredyt we Frankach - Kalkulator frankowicza

Skutecznie reprezentujemy frankowiczów, którzy zawarli umowy o kredyt we frankach. Pomagamy unieważnić kredyty CHF i odzyskujemy nadpłacone raty kredytu frankowego. Ciesz się kredytem złotówkowym z jasno określonym oprocentowaniem. Lub unieważnioną umową kredytu CHF...

Frankowiczu – czy możemy Ci pomóc?

Zajmujemy się sprawami frankowiczów od wielu lat. Pierwszym krokiem jest analiza prawna umowy o kredyt we frankach. Analiza umowy kredytu frankowego jest nieodpłatna. Już po wstępnej analizie otrzymasz informacje, czy Twój kredyt CHF jest toksyczny i co możesz zyskać występując przeciwko bankowi.

Kto może zlecić analizę swojej umowy o kredyt we frankach?

Każdy kto jest stroną umowy kredytu frankowego może zwrócić się do nas z prośbą o nieodpłatną analizę swojego kredytu CHF.

Czy jeżeli bank wypowiedział mi umowę o kredyt frankowy i/lub przestałem go spłacać, to mogę nadal walczyć z bankiem?

Kredytobiorcy, w takiej sytuacji mają oczywisty interes w aktywnej walce z bankiem. Po pierwsze jeżeli bank wystąpi na drogę sądową o zapłatę, to powództwo banku może zostać oddalone i nie odbędzie się eksmisja z zajmowanej nieruchomości. Po wtóre nie zamyka to drogi do wystąpienia z pozwem o unieważnienie umowy kredytu frankowego lub o zwrot nadpłaty z kredytu CHF (odfrankowienie kredytu frankowego).

Czy rodzaj umowy o kredytu frankowy ma znaczenie?

Każda umowa, w której znajduje się jakiekolwiek odniesienie do franka szwajcarskiego może być nazywana mianem umowy o kredyt frankowy. Wśród umów o tzw. kredyty frankowe, w praktyce można rozróżnić kilka jej rodzajów:

 1. Kredyt walutowy – to taki w którym zarówno kwota zobowiązania z umowy kredytowej jak i waluta kredytu jest obca, w tym wypadku jest to CHF – wpłata kredytu i jego spłata w ratach także odbywa się we frankach szwajcarskich.
 2. Kredyt indeksowany do CHF – w umowie kredytu waluta i kwota zobowiązania określone zostały w walucie polskiej. Wypłata kredytu następuje w polskich złotówkach, z tym iż zwykle w dniu uruchomienia kredytu lub jego transzy bank przelicza wartość zobowiązania na franki szwajcarskie, do którego kredyt jest indeksowany po bieżącym kursie – kwota wyrażona w CHF stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo odsetkowych. Harmonogram spłat szacowany jest w walucie obcej, natomiast spłata w złotówkach.
 3. Kredyt denominowany do waluty obcej – w umowie określone zobowiązania podawane są w CHF – wypłata natomiast następuje w PLN po przeliczeniu bieżącego kursu wymiany z dnia wypłaty. Harmonogram spłaty określony jest w walucie obcej, spłata natomiast w złotówkach.

Wbrew powszechnemu mniemaniu, kredyt indeksowany oraz denominowany jest kredytem złotówkowym. Sam mechanizm indeksacji lub waloryzacji pozwalał jednak na stosowanie odpowiednio niskiego oprocentowania kredytu, najczęściej opartego na wskaźniku LIBOR.

Podejmujemy się analizy umowy kredytu CHF bez względu, czy jest to kredyt typowo walutowy, czy może indeksowany lub denominowany do CHF.

Kredyt frankowy przedawnienie

Do spraw konsumentów wobec banków ma zastosowanie 10-letni okres przedawnienia, ponieważ termin ten biegnie odmiennie dla każdej z rat kredytu.

Jeżeli nadal spłacasz kredyt frankowy, to możesz dochodzić swoich roszczeń, z tym iż wysokość żądania powinna zostać pomniejszona o kwoty jakie zostały wpłacone ponad 10 lat przed złożeniem pozwu.

Spłaciłem kredyt CHF – czy mogę nadal walczyć z bankiem?

Nawiązując do wcześniejszej odpowiedzi, należy wskazać że jeżeli końcowa spłata nastąpiła nie wcześniej niż 10 lat wstecz, to nadal skutecznie można dochodzić roszczeń przeciwko bankowi.

Należy jednak pamiętać, iż wysokość roszczenia może obejmować spłaty nie wcześniejsze niż 10 lat przed datą złożenia pozwu lub dokonania innej czynności przerywającej bieg przedawnienia.

Wyrok TSUE a frankowicze i kredyty frankowe

We wszystkich analizach umów o kredyty frankowe, odnosimy się do najnowszych orzeczeń sądowych w tym wyroku TSUE. Wiemy jaki wpływ ma wyrok TSUE na sytuacje kredytobiorców. Dokonując analizy umowy kredytowej, bieżemy pod uwagę orzecznictwo sądu, który będzie właściwy do rozstrzygnięcia sprawy.

Kredyt we frankach – o co mogę walczyć?

Nie ma doskonałej recepty…

Wszystko zależy od wielu zmiennych takich jak:

 • treści umowy kredytowej oraz zawartej później aneksów,
 • charakteru zawartych w umowie kredytowej klauzul niedozwolonych,
 • czy w umowie zawarte jest ubezpieczenie niskiego wkładu,
 • czy spłacałeś kredyt frankowy w złotówkach, czy we frankach
 • treści regulaminu i wielu, wielu innych czynników
 • przeprowadzonych symulacji opłacalności roszczenia dla frankowicza

Unieważnienie umowy o kredytu we frankach

Wygranie tego roszczenia jest marzeniem większości frankowiczów… Czy jednak zawsze jest to właściwy sposób prowadzenia sprawy sądowej przeciwko bankowi?

Jest to obecnie wiodące roszczenie z pozwów składanych przez naszą Kancelarię przeciwko bankom. Roszczenie o unieważnienie umowy kredytu CHF nie wyklucza zawarcia w pozwie innych roszczeń tzw. ewentualnych.

W przypadku sądowego ustalenia nieważności Kancelaria KDRO.pl dochodzi również zwrotu przez bank całości wpłaconych rat kredytu wraz z towarzyszącymi opłatami pobocznymi (tzw. teoria dwóch kondykcji), a czasem jeżeli jest to podyktowane interesom klienta wnosimy o zwrot wpłaconych kwot pieniędzy przewyższających wartość nominalną udzielonego kredytu (teoria salda).

Co istotne, w przypadku unieważnieniu kredytu, zachodzi taka sytuacja jakby kredytobiorca nigdy nie zawierał umowy kredytu i umów pobocznych z nią związanych. Po uprawomocnieniu takiego orzeczenia następuje więc wykreślenie obciążenia hipotecznego.

Odfrankowienie kredytu

Jeżeli w Twojej umowie kredytu znajdują się klauzule niedozwolone dotyczące sposobu przeliczania CHF na PLN, to ich eliminacja spowoduje przyjęcie że kredyt jest kredytem w złotówkach. Przy pozostawieniu sposobu oprocentowania stawką LIBOR, kredyt będzie spłacany w złotówkach a oprocentowanie będzie najniższym na rynku bankowym.

Zwrot napłaty

Skutkiem przyjęcia konstrukcji powyżej opisanej będzie powstanie istotnej nadpłaty dokonanej przez kredytobiorcę. Kwota nadpłaty będzie podlegać zwrotowi.

Unieważnienie umowy ubezpieczenia niskiego wkładu

W wielu przypadkach zawarta umowa ubezpieczenia niskiego wkładu jest umową pozorną, nie dającą kredytobiorcy żadnego zabezpieczenia. Jeżeli zapisy tej umowy ustaną uznane za nieważne, całość środków wpłaconych tym tytułem zostanie zasądzonych do zwrotu na rzecz frankowicza.

Korzyści dla frankowicza

Kancelaria w trakcie opiniowania umowy wskaże, jakie korzyści odniesie frankowicz, jeżeli zdecyduje się na powierzenie sprawy naszej Kancelarii specjalizującej się w kredytach CHF. Wykonamy dogłębną analizę roszczeń wykazując, które z roszczeń są zasadne, a w przypadku roszczeń ewentualnych – które są najbardziej korzystne dla frankowicza.

Wykażemy, jakie roszczenie jest bardziej opłacalne dla kredytobiorcy np. pozew o unieważnienie kredytu frankowego, czy też pozew o zapłatę z tytułu odfrankowienia kredytu i powstałej z tego tytułu nadpłaty na kredycie.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • jesteś stroną umowy o kredyt we frankach
 • od daty całkowitej spłaty kredytu nie minęło 10 lat kalendarzowych

Wymagane dokumenty

 • umowa o kredyt we frankach wraz z aneksami
 • regulamin kredytu frankowego
 • zaświadczenie z banku z zestawieniem w CHF dotychczas wpłacanych co miesiąc rat kredytu z rozdzieleniem na kapitał, odsetki i inne należności
 • zaświadczenie z banku z zestawieniem w PLN dotychczas wpłacanych co miesiąc rat kredytu z rozdzieleniem na kapitał, odsetki i inne należności
 • w przypadku kredytu hipotecznego numer księgi wieczystej obciążonej hipoteką

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników wstępną informację, czy Kancelaria może poprowadzić sprawę
 • jeżeli będziesz zainteresowany współpracą przygotujemy dla Ciebie analizę przysługujących Tobie roszczeń wraz z szacunkiem jaką kwotę pieniędzy możesz zyskać występując przeciwko bankowi
 • wraz z analizą otrzymasz wycenę naszych usług
 • jeżeli jesteś gotowy na wspólną walkę z bankiem zapraszam Cię do podpisania umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana