Odmowa wypłaty odszkodowania za śmierć

W 90% odmowa zapłaty zadośćuczynienia za śmierć jest bezpodstawna

Odmowa zapłaty zadośćuczynienia za śmierć - co zrobić?

Wiemy, że w większości przypadków ubezpieczalnie bezpodstawnie odmawiają zapłaty odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Wtedy do akcji wkraczają nasi prawnicy. Skutecznie podważymy decyzję odmowną i odzyskamy zadośćuczynienie za śmierć wraz z wysokimi odsetkami za opóźnienie.

Z jakich powodów ubezpieczalnie odmawiają zapłaty odszkodowania za śmierć osoby bliskiej?

Zmarły był sprawcą wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej oraz pokrewne roszczenia odszkodowawcze, to roszczenia kierowane do podmiotu odpowiedzialnego za dopuszczenie się czynu niedozwolonego. Takim podmiotem jest sprawca wypadku. Jeżeli sprawca wypadku jest objęty ochroną ubezpieczeniową, z tytułu zawartej umowy odpowiedzialności cywilnej, to odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania za śmierć ponosi także ubezpieczyciel.

Tak więc, pierwszym warunkiem niezbędnym do skutecznego podnoszenia roszczenia o zapłatę odszkodowania jest zawinione działanie sprawcy zdarzenia powodującego śmierć osoby bliskiej.

Ubezpieczalnie często bezpodstawnie powołują się na to, iż sam zmarły był sprawcą wypadku. Kancelaria weryfikuje stanowisko ubezpieczyciela na podstawie dostępnej dokumentacji z postępowania karnego. Niestety jeżeli w sprawie karnej wydano postanowienie umarzające postępowanie karne ze względu na śmierć sprawcy, naszego bliskiego, wówczas w większości wypadków nie będziemy mogli Tobie pomóc.

Współprzyczynienie się zmarłego do wypadku

Zakłady ubezpieczyciele pomimo skazania sprawcy wyrokiem karnym za przestępstwo spowodowania wypadku za skutkiem śmiertelnym odmawiają zapłaty odszkodowania za śmierć osoby bliskiej powołując się współprzyczynienie się do wypadku.

Wśród dominujących przyczyn do podjęcia decyzji odmownej ubezpieczyciele wskazują:

 • wspólne spożywanie alkoholu zmarłego z kierowcą
 • zażywanie narkotyków przez zmarłego z kierowcą
 • poruszanie się z kierowcą bez uprawnień (bez prawa jazdy)
 • jazda w pojeździe, w którym znajdowała się większa ilość pasażerów niż dozwolona
 • jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa
 • poruszanie się przez pieszego w sposób nieprawidłowy (ciemna odzież, niekorzystanie z pobocza)
 • nietrzeźwość potrąconego pieszego
 • wtargnięcie pieszego na drogę

Takie stanowisko zakładów ubezpieczeń jest nieprawidłowe i powyższe nie mogą być przyczyną odmowy zapłaty odszkodowania za śmierć.

Kancelaria w podobnych przypadkach poważała błędne decyzje i wywalczała odszkodowanie za śmierć

Wyłączna wina dziecka, które zginęło w wypadku

Jeżeli ubezpieczalnia odmawia zapłaty odszkodowania za śmierć dziecka w wypadku, w większości wypadków podważymy stanowisko zakładu ubezpieczeń. Nawet wtedy, gdy dziecko jest uznane za osobę wyłącznie winną wypadkowi, w którym to dziecko zginęło. Bez względu na treść postanowienia umarzającego postępowanie karne, z którego może wynikać, że sprawę karną umorzono ze względu na śmierć sprawcy – dziecka.

Przedawnienie roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Ogólny termin przedawnienia roszczeń z czynu niedozwolonego, jakim jest spowodowanie wypadku to 3 lata od daty wypadku. W przypadku, gdy sprawca wypadku zostanie skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo, wówczas termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej jest wydłużony – wynosi 20 lat.

Zakłady ubezpieczeń i UFG odmawiają zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej powołując się na przedawnienie roszczeń, gdy od dnia wypadku upłynęło ponad 3 lata i:

 • akta karne zostały zniszczone ze względu na upływ czasu i nie można odnaleźć wyroku skazującego sprawcę
 • postępowanie karne zostało umorzone ze względu na śmierć sprawcy (art. 17 kpk)
 • postępowanie karne zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy (art. 322 kpk)
 • wobec oskarżonego zastosowano warunkowe umorzenie kary
 • domniemanego sprawcę uniewinniono w postępowaniu karnym

Kancelaria KDRO.pl zweryfikuje stanowisko ubezpieczyciela lub UFG.

Jeżeli z analizy KDRO będzie wynikać, iż można obalić zarzut przedawnienia, wówczas podejmiemy się takiej sprawy. W postępowaniu udowodnimy, iż czyn sprawcy wypełnił znamiona przestępstwa i sprawa o odszkodowanie za śmierć nie uległa przedawnieniu.

Brak więzi ze zmarłym oraz zarzut, iż nie jest się osobą bliską

W przypadku roszczeń o zapłatę odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, niespokrewnionej w pierwszej linii (rodzice, dzieci) ubezpieczyciele często odmawiają zapłaty za śmierć osoby bliskiej powołując się na brak więzi.

Jedynymi dokumentami, na podstawie których ubezpieczyciele podejmują decyzje odmowną są ankiety wypełnione przez roszczących o odszkodowanie oraz wywiad środowiskowy zebrany przez przedstawiciela ubezpieczyciela.

Dodatkowe zarzuty to:

 • brak wspólnego zamieszkiwania za zmarłym
 • duża odległość pomiędzy miejscem zamieszkania roszczącego o odszkodowanie a zmarłym
 • nieregularne kontakty ze zmarłym

Takie stanowisko ubezpieczycieli jest absolutnie błędne. KDRO prowadziło wiele spraw o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, spoza pierwszej linii pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, wnukowie, narzeczeństwo).

Odmowa wypłaty zadośćuczynienia za śmierć – jak się odwołać

Odwołanie od decyzji

W decyzji odmawiającej zapłaty odszkodowania za śmierć, ubezpieczyciel czy UFG musi wskazać powody, dla których wydał decyzję odmowną oraz je uzasadnić. W dalszej części decyzji znajduje się pouczenie o możliwości wytoczenia powództwa o zapłatę odszkodowania za śmierć do właściwego sądu.

Oznacza to, iż droga tzw. likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń została wyczerpana i celem uzyskania należnego odszkodowania można tylko pozwać ubezpieczyciela.

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć – skuteczny sposób na uzyskanie odszkodowania

Jeżeli ubezpieczyciel odmówił zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jedyną skuteczną metodą uzyskania odszkodowania jest pozwanie zakładu ubezpieczeń. Ze względu na wydaną wcześniej odmowę, niezbędna jest wyczerpująca weryfikacja sprawy, na podstawie której prawnicy KDRO.pl wydadzą opinię, w której ocenią szanse wygranej. Opinia będzie poparta nie tylko wiedzą prawną, ale także doświadczeniem Kancelarii i wyrokami wydanymi w sprawach prowadzonych przez KDRO o podobnym stanie faktycznym.

Dopiero po takiej analizie sprawy Klient KDRO podejmuje decyzję w przedmiocie wytoczenia powództwa o zapłatę odszkodowania.

W 95% spraw w których wydano decyzję odmowną, a klient po pozytywnej opinii KDRO zlecił nam prowadzenie sprawy w sądzie – zakończyły się one wygraną naszych klientów!

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci rodziców w wysokości 10 000 zł – 15 000 zł. Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw zanotowała wypłaty przewyższające 150 000 zł, ale jeżeli osoba zmarła przyczyniła się do wypadku może dojść do pomniejszenia wypłaty o tzw. przyczynienia. Wysokość przyczynienia zależna jest od stanu faktycznego, ale nie powinna być wyższa niż 50%.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia śmierci osoby bliskiej nie upłynęło więcej niż 20 lat
 • zmarła osoba nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego śmierć (patrz wyjaśnienia powyżej)
 • istniała więź z osobą zmarłą w wypadku

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu osoby zmarłej w wypadku
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie
 • akt małżeństwa jeżeli osoba ubiegająca się o odszkodowanie zmieniła nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią osoby bliskiej (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego, uniewinnienia sprawcy lub wydania orzeczenia o warunkowym umorzenia postępowania karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa, opinie biegłych ze sprawy karnej) lub sygnatura akt sprawy karnej (ewentualnie z postępowania karnego przygotowawczego)
 • wszystkie decyzje wydane przez ubezpieczyciela
 • pozostała korespondencja w sprawie
 • jeżeli wcześniej miałeś pełnomocnika, zwróć się do niego o wydanie kopii dokumentacji

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz więź i wzajemne relacje pomiędzy Tobą a zmarłym ojcem (najlepiej wraz ze zdjęciami)
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną, czy odmowa zapłaty była zasadna
 • jeżeli odmowa wypłaty zadośćuczynienia za śmierć była niezasadna ocenimy wysokość przysługującego Tobie odszkodowania
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana