Ponad 94.000zł odszkodowania za śmierć ojca w 2000r.

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 94000 zł

Podważenie ugody i wygrana w sądzie ponad 94.000zł odszkodowania za śmierć ojca w wypadku.

Matka klientki zawarła ugodę w imieniu córki, w ramach której PZU wypłaciło 15.000zł odszkodowania za śmierć ojca. Skutecznie podważyliśmy ugodę i wywalczyliśmy w sądzie dla klientki dalsze 94.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca.

W 2000 r. w miejscowości doszło do wypadku komunikacyjnego – jego sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo z art. 177 par. 2 kk. Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy przyjął na siebie odpowiedzialność gwarancyjną za skutki zdarzenia i na mocy ugody w 2001 r. wypłacił powódce odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej w wysokości 15.000 zł oraz wypłacał Pani Klaudii 200zł comiesięcznej renty wyrównawczej.

Przedmiotowa ugoda została zawarta pomiędzy ubezpieczycielem a 3-letnią wówczas naszą klientką – wtedy reprezentowaną przez matkę. Na jej mocy wówczas małoletnia klientka zrzekła się dalszych roszczeń związanych z wypadkiem z 2000 r.

W oparciu o zapisy w/w ugody ubezpieczyciel odmówił następnie poszkodowanej klientce wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Pani Klaudia zleciła Kancelarii Odszkodowawczej z Wrocławia – KDRO.pl prowadzenie sprawy o zadośćuczynienie za śmierć ojca w wypadku samochodowym.

Przebieg likwidacji szkody

Po ponownym zgłoszeniu szkody do PZU S.A. ta odmówiła zapłaty zadośćuczynienia powołując się na zapisy zawartej wcześniej ugody pozasądowej. Zdaniem ubezpieczyciela Pani Klaudia skutecznie zrzekła się wszelkich roszczeń związanych ze śmiercią ojca w wypadku w 2000r. Ugoda ta, jak wyżej wskazano była zawarta przez matkę Pani Klaudii.

W ocenie prawników z KDRO.pl, zawarcie ugody w takim kształcie nie wykluczało dochodzenia przez naszą klientkę dalszych roszczeń w chwili obecnej. Odmowa zapłaty zadośćuczynienia była bezpodstawna.

Śmierć ojca w tragicznym wypadku komunikacyjnym była dla naszej klientki prawdziwym ciosem. Zmarły był dobrym, opiekuńczym i uczynnym człowiekiem dbającym o ciepło rodzinne. W chwili śmierci nasza klientka miała niespełna 3 lata i potrzebowała codziennego wsparcia ze strony obojga rodziców. Wskazaliśmy, iż pomimo ciężkiej pracy (budowa i wykończenie domu, prowadzenie stolarni) jej ojciec zawsze znajdował dla niej czas, zabierał ją na spacery, wycieczki czy na wyjazdy rodzinne.

Pani Kamila podkreślała, że jej ojciec w chwili śmierci był osobą stosunkowo młodą (miał 34 lata) i mógłby jeszcze przez długi czas opiekować się nią i na bieżąco pomagać w wyborze właściwej drogi życiowej. Według ustaleń naszej Kancelarii i powódki, jej życie po śmierci ojca bezpowrotnie się zmieniło – czuje się ona osamotniona i ma obniżony nastrój – stała się osobą skrytą, pełną bólu i rozgoryczenia, miewa problemy ze snem, ponieważ ciągle nawiedzają ją obrazy z wczesnego dzieciństwa a w szczególności z okresu powypadkowego. Pani Klaudia do dnia dzisiejszego nie może pogodzić się z utratą ojca – obecnie często ogląda jego zdjęcia i inne pozostałe po nim pamiątki oraz codziennie myśli o chwilach, które spędziła razem z nim przed jego tragicznym odejściem.

W tym stanie rzeczy prawnicy z KDRO.pl w imieniu Pani Klaudii wytoczyli przeciwko PZU S.A. powództwo o zapłatę 100.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wygrane odszkodowanie

Nasz klientka została zwolniona przez Sąd od ponoszenia kosztów sądowych, a więc nie musiała ponosić wydatków związanych z opłatami sądowymi, czy opłacać biegłych.

Po wytoczeniu powództwa PZU S.A. zwróciło się do nas jako pełnomocników z zapytaniem o zawarcie ugody sądowej. Nasza klientka zgodnie z nasza rekomendacją odmówiła zawarcia takiej ugody.

Sąd Okręgowy w Krakowie ustalił, że ugoda zawarta przed laty nie pozbawiła naszej Klientki skutecznego dochodzenia roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć ojca. W trakcie postępowania zostały przeprowadzone przez sąd dowody z zeznań świadków oraz opinia biegłego psychologa.

Ostatecznie Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem w sprawie o sygn. akt I C 1198/16 zasądził na rzecz pani Klaudii zadośćuczynienie w żądanej przez nas kwocie 100 000 zł, które – w ocenie Sądu – powinna złagodzić jej negatywne doznania psychiczne spowodowane śmiercią ojca. Zasądzając taką właśnie kwotę Sąd uwzględnił wszelkie obiektywne okoliczności sprawy, w tym także to, że od czasu zdarzenia upłynęło już kilkanaście lat. Nadto zostały zasądzone odsetki ustawowe zgodnie z żądaniem pozwu.

PZU S.A. wywiodło apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku. Ubezpieczyciel odwołał się od zasądzenia na rzecz naszej Klientki kwoty ponad zasądzone 30.000zł zadośćuczynienia.

Prawnicy z naszej Kancelarii reprezentowali Panią Klaudię także w postępowaniu II instancji przez Sądem Apelacyjnym w Krakowie. Ostatecznie apelacja PZU S.A. w przeważającej części została skutecznie oddalone.

Na rzecz Pani Klaudii zostało zasądzone łącznie 80.000zł zadośćuczynienia. Wraz z dodatkowymi świadczeniami uzyskaliśmy więc dla naszej Klientki ponad 94.000zł.

Pamiętajmy przy tym, że wiele lat wcześniej jako dziecko otrzymała już 15.000zł odszkodowania tytułem pogorszenia sytuacji życiowej i otrzymywała 200zł comiesięcznej renty.

Nie myślałam, że pomimo ugody będę mogła teraz otrzymać tak wysokie odszkodowanie za śmierć mojego Taty i wszystkie przykrości które mnie spotkały. Serdecznie dziękuję Pani Aniu!

Klaudia, Kraków

Pamiętaj, że przed zawarciem jakiejkolwiek ugody warto zasięgnąć informacji prawnika o jej skutkach. Z kolei nie zawsze zawarcie ugody jest skuteczne i czasem można skutecznie ją podważyć.

Jeżeli Twoi rodzice zawarli w Twoim imieniu ugodę o zapłatę odszkodowania, to być może można ją podważyć.

Zgłoś się do nas a my spróbujemy odzyskać dla Ciebie kolejną kwotę odszkodowania!

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana