Odszkodowanie za śmierć dziecka

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka nawet do 150.000 zł

Odszkodowanie za śmierć dziecka

Rodzicom należy się najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie za stratę dziecka. Możesz otrzymać wysokie zadośćuczynienie za śmierć dziecka nawet jeżeli wypadek miał miejsce kilkanaście lat temu. Nawet, gdy sprawca nie został skazany wyrokiem karnym lub ustalono, że to małoletnie dziecko spowodowało wypadek.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za śmierć dziecka?

Rodzice dziecka, który zginął w wypadku mają uprawnienia do żądania zapłaty z tytułu roszczeń o wynagrodzenie szkody niemajątkowej (zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej) oraz majątkowej (odszkodowanie, renta).

Kiedy rodzic może żądać zapłaty odszkodowania, odszkodowania raz renty za śmierć dziecka?

Roszczenie o wysokie zadośćuczynienie za śmierć dziecka oraz o zapłatę odszkodowania przysługuje rodzicom, jeżeli śmierć dziecka była wynikiem zawinionego działania innej osoby – sprawcy wypadku.

Roszczenia o odszkodowanie za śmierć dziecka mogą dotyczyć śmiertelnych wypadków komunikacyjnych, potrąceń przez pojazdy, ale także innych zawinionych zdarzeń, skutkujących śmiercią dziecka. Rodzice mogą żądać zapłaty wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć dziecka związaną z błędem medycznym (błędy okołoporodowe), czy za śmiertelny wypadek dziecka podczas pracy, bądź za śmiertelny wypadek w gospodarstwie rolnym.

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka?

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, roszczenia o zadośćuczynienie przysługują osobom najbliższym. Niewątpliwie w każdej sytuacji dziecka jest dla matki i ojca taką najbliższą osobą. Bez względu na wiek dziecka w chwili jego śmierci. Jeżeli dziecko zmarło wkrótce po jego urodzeniu (np. błędy medyczne okołoporodowe, błędy położnicze) rodzice również mogą ubiegać się o wysokie zadośćuczynienie za jego śmierć. Dla wysokości należnych roszczeń istotna jest siła więzi, jaka istniała pomiędzy zmarłym dzieckiem, a rodzicem oraz sposób, intensywność i długość odczuwania krzywdy a także sposób przeżywania żałoby.

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka mogą otrzymać nie tylko biologiczni rodzice, ale także rodzice którzy przysposobili syna (rodzice zastępczy). Nie jest warunkiem koniecznym, aby osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem była ustanowiona opiekunem prawnym dziecka. Podobnie, nie jest warunkiem koniecznym, to aby rodzic wspólnie zamieszkiwał z dzieckiem.

Czy wiek dziecka w chwili jego śmierci ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia?

Dla wysokości należnego zadośćuczynienia i odszkodowania nie ma znaczenia wiek dziecka w chwili jego śmierci. Na wysokość roszczeń ma wpływ stopień odczuwania krzywdy przez rodziców, wpływ zdarzenia na ich stan emocjonalny oraz na ich sytuację rodzinną.

Czy zawarta ugoda o zapłatę odszkodowania za śmierć dziecka uniemożliwia uzyskanie dalszego zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty?

Aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, należy dokonać dokładnej analizy zawartej ugody z podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę. Wielokrotnie podważaliśmy ugody dotyczące zapłaty tzw. stosownego odszkodowania za śmierć dziecka i uzyskiwaliśmy dalsze, wysokie zadośćuczynienie za śmierć. Nasi prawnicy nieodpłatnie dokonają analizy prawnej zawartej ugody.

Jak długo od dnia śmierci dziecka można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka w wypadku można ubiegać się, jeżeli od jego śmierci nie upłynęło 20 lat.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka ma za celu zrekompensować całość krzywdy związanej z nagłą i niespodziewaną śmiercią dziecka, spowodowaną zawinionym działaniem innej osoby. Pod pojęciem krzywdy rozumie się całość ujemnych przeżyć wywołanych śmiercią dziecka.

Krzywda poniesiona wskutek śmierci dziecka oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej rodzica, wywołanych niespodziewaną śmiercią dziecka. Zadośćuczynienie za śmierć dziecka ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy rodzica. Jednakże, jeżeli już wcześniej rodzic otrzymał zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie może on żądać zapłaty wyższej kwoty.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

W związku ze śmiercią dziecka, zwłaszcza dorosłego – rodzic może być pozbawiony jego opieki, nie może liczyć na jego wsparcie finansowe, czy pomoc w razie choroby. Następuje znaczne pogorszenie widoków rodzica na przyszłość. Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej ma charakter jednorazowy, ma wynagrodzić krzywdę majątkową spowodowaną śmiercią dziecka.

Przed 2008r. rodzice otrzymywali od ubezpieczycieli jedynie jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli wówczas otrzymałeś tylko jednorazowe odszkodowanie za śmierć dziecka, a nie otrzymałeś zadośćuczynienia – oznacza to, że nadal możesz żądać zapłaty wysokiego zadośćuczynienia za śmierć dziecka.

Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia

Jeżeli rodzic opłacił z własnych środków koszty pochowku, stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka – wówczas należny jest zwrot tych poniesionych kosztów od podmiotu odpowiedzialnego. Podobnie należny jest zwrot kosztów związanych z terapią psychologiczną rodzica, czy kosztów zakupionych leków uspokajających.

Renta

Rodzic, którego dziecko wspierało finansowo, może mieć roszczenie o wypłatę renty. Wynika to z faktu, że dziecko mogło sprawować obowiązek alimentacyjny względem rodzica. Obowiązek ten dziecko mogło wypełniać nie tylko poprzez świadczenia finansowe na rzecz rodziców, ale również przez sprawowanie osobistej opieki na chorym rodzicem.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci dziecka w wysokości 25 000 zł – 30 000 zł. Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw zanotowała wypłaty przewyższające 150 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć dziecka.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia śmierci dziecka nie upłynęło więcej niż 20 lat
 • zmarłe dziecko nie było wyłącznie winne zdarzeniu wywołującego śmierć, chyba że w chwili zdarzenie nie miał ukończonych 13 lat

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu dziecka
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie
 • akt małżeństwa jeżeli osoba ubiegająca się o odszkodowanie zmieniła nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią dziecka (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • jeżeli ubiegałeś się już o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka, wówczas przedstaw dokumenty z tego postępowania

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz więź i wzajemne relacje pomiędzy Tobą a zmarłym dzieckiem (najlepiej wraz ze zdjęciami)
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana