Odszkodowanie za śmierć syna

Zadośćuczynienie za śmierć syna w wypadku musi być wysokie

Odszkodowanie za śmierć syna

Nagła i niespodziewana śmierć syna w wypadku komunikacyjnym jest ciosem prosto w serce każdego rodzica. Krzywda wywołana śmiercią syna w wypadku spowodowanym przez inną osobę powinna być choć w części zrekompensowana zapłatą wysokiego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za śmierć syna?

Rodzicom zmarłego w wypadku syna przysługuje szereg roszczeń o wynagrodzenie szkody niemajątkowej (zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej) i majątkowej (odszkodowanie, renta).

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania, odszkodowania i renty za śmierć syna?

Roszczenie o wysokie zadośćuczynienie za śmierć syna oraz odszkodowanie przysługuje rodzicom, jeżeli śmierć syna nastąpiła wskutek winy innej osoby – sprawcy wypadku.

Roszczenia o odszkodowanie za śmierć syna dotyczą nie tylko śmiertelnych wypadków komunikacyjnych, ale także innych zawinionych zdarzeń, skutkujących śmiercią syna. Rodzice mogą żądać zapłaty wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć syna związaną z błędem medycznym (błędy okołoporodowe), czy za śmiertelny wypadek syna podczas pracy, bądź za śmiertelny wypadek w gospodarstwie rolnym.

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć syna?

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że roszczenia o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługują osobom najbliższym. Niewątpliwie w każdej sytuacji syn jest dla matki i ojca taką najbliższą osobą. Bez względu na wiek dziecka w chwili jego śmierci. Jeżeli syn zmarł wkrótce po jego urodzeniu (np. błędy medyczne okołoporodowe, błędy położnicze) rodzice również mogą ubiegać się o wysokie zadośćuczynienie za jego śmierć. Dla wysokości należnych roszczeń istotna jest siła więzi, jaka istniała pomiędzy zmarłym synem, a rodzicem oraz sposób, intensywność i długość odczuwania krzywdy a także sposób przeżywania żałoby.

Zadośćuczynienie za śmierć syna mogą otrzymać nie tylko biologiczni rodzice, ale także rodzice którzy przysposobili syna (rodzice zastępczy).

Czy wiek syna w chwili jego śmierci ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia?

Dla wysokości należnego zadośćuczynienia i odszkodowania nie ma znaczenia wiek dziecka w chwili jego śmierci Na wysokość roszczeń ma wpływ stopień odczuwania krzywdy przez rodziców, wpływ zdarzenia na ich stan emocjonalny oraz na ich sytuację rodzinną.

Czy zawarta ugoda o zapłatę odszkodowania za śmierć syna uniemożliwia uzyskanie dalszego zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty?

Aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, należy dokonać dokładnej analizy zawartej ugody z podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę. Wielokrotnie podważaliśmy ugody dotyczące zapłaty tzw. stosowanego odszkodowania za śmierć syna i uzyskiwaliśmy dalsze, wysokie zadośćuczynienie za śmierć syna. Nasi prawnicy nieodpłatnie dokonają analizy prawnej zawartej ugody.

Jak długo od dnia śmierci syna można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć syna w wypadku można ubiegać się, jeżeli od jego śmierci nie upłynęło 20 lat.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za śmierć syna

Zadośćuczynienie za śmierć syna ma za celu zrekompensować całość krzywdy związanej z nagłą i niespodziewaną śmiercią syna, spowodowaną zawinionym działaniem innej osoby. Pod pojęciem krzywdy rozumie się całość ujemnych przeżyć wywołanych śmiercią syna.

Krzywda poniesiona wskutek śmierci syna oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej rodzica, wywołanych niespodziewaną śmiercią syna. Zadośćuczynienie za śmierć syna ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy rodzica. Jednakże, jeżeli już wcześniej rodzic otrzymał zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie może on żądać zapłaty wyższej kwoty.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

W związku ze śmiercią syna, zwłaszcza dorosłego – rodzic może być pozbawiony jest synowskiej opieki, nie może liczyć na jego wsparcie finansowe, czy pomoc w razie choroby. Następuje znaczne pogorszenie widoków rodzica na przyszłość. Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej ma charakter jednorazowy, ma wynagrodzić krzywdę majątkową spowodowaną śmiercią syna.

Przed 2008r. rodzice otrzymywali od ubezpieczycieli jedynie jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli wówczas otrzymałeś tylko jednorazowe odszkodowanie za śmierć syna, a nie otrzymałeś zadośćuczynienia – oznacza to, że nadal możesz żądać zapłaty wysokiego zadośćuczynienia za śmierć syna.

Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia

Jeżeli rodzic opłacił z własnych środków koszty pochowku, stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka – wówczas należny jest zwrot tych poniesionych kosztów od podmiotu odpowiedzialnego. Podobnie należny jest zwrot kosztów związanych z terapią psychologiczną rodzica, czy koszt zakupionych leków uspokajających.

Renta

Rodzic, którego syn wspierał finansowo, może mieć roszczenie o wypłatę renty. Wynika to z faktu, że syn mógł sprawować obowiązek alimentacyjny względem rodzica. Obowiązek ten syn mógł wypełniać nie tylko poprzez świadczenia finansowe na rzecz rodziców, ale również przez sprawowanie osobistej opieki na chorym rodzicem.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci syna w wysokości 25 000 zł – 30 000 zł. Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw zanotowała wypłaty przewyższające 150 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć syna.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia śmierci syna nie upłynęło więcej niż 20 lat
 • zmarły syn nie był wyłącznie winny zdarzeniu wywołującego śmierć, chyba że w chwili zdarzenie nie miał ukończonych 13 lat

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu syna
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie
 • akt małżeństwa jeżeli osoba ubiegająca się o odszkodowanie zmieniła nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią syna (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • jeżeli ubiegałeś się już o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć syna, wówczas przedstaw dokumenty z tego postępowania

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz więź i wzajemne relacje pomiędzy Tobą a zmarłym synem (najlepiej wraz ze zdjęciami)
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana