120.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca. Wyrok prawomocny i zrealizowany.

Początkowo wypłacone odszkodowanie 15000 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 145000 zł

120.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca wygrane 18 lat po wypadku

Syn zgłosił się do Kancelarii po ponad 18 lat od śmierci ojca w wypadku samochodowym. Wcześniej ubezpieczyciel zawarł ugodę wypłacając małoletniemu 15.000zł stosownego odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej. Ubezpieczyciel odmówił dalszej wypłaty zadośćuczynienia. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, który utrzymał w mocy zasądzający na rzecz syna 100.000zł zadośćuczynienia za śmierć syna wraz z odsetkami za opóźnienie, które liczyły ponad 20.000zł.

Działając na rzecz klienta naszej Kancelarii w pozwie skierowanym przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń wnieśliśmy o zasądzenie na rzecz powoda kwoty 100.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia zgłoszenia szkody do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Na uzasadnienie żądania podaliśmy, iż nasz klient stracił ojca w wypadku komunikacyjnym 18 lat temu. Strona pozwana z tytułu powyższego zdarzenia wypłaciła wiele lat temu powodowi stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej w wysokości 15.000zł, a matka działając z imieniu wówczas małoletniego syna zawarła ugodę pozasądową.

Jako podstawę prawną swojego roszczenia nasza Kancelaria wskazała art.448 kc w zw. Z art. 24 par. 1 k.c. z uwagi na nowelizację Kodeksu Cywilnego, która weszła w życie 3 sierpnia 2008r., a ww. wypadek miał miejsce przed tą datą.

Podnieśliśmy, iż zmarły ojciec powoda był bardzo dobrym, opiekuńczym ojcem, a w momencie śmierci nasz klient miał zaledwie 7 lat. Powód spędzał ze swoim ojcem bardzo dużo czasu, a z uwagi na jego śmierć został pozbawiony możliwości wychowania przez ojca. Powód z uwagi na traumatyczne przeżycia związane z wypadkiem i śmiercią ojca pozostawał w okresie szkolnym pod opieką psychologa. Obecnie, od kilku lat ma problemy z sercem i jest leczony u kardiologa. Problemy te powód wiąże ze śmiercią ojca i wywołanym przez nią długotrwałym stresem i nastrojami depresyjnymi.

Nadto, w chwili śmierci, ojciec powoda był jedynym żywicielem rodziny, która pozostawiona została bez środków do życia z niewykończonym domem.

W naszej ocenie mimo zrzeczenia się ww. ugodzie w imieniu małoletniego powoda dalszych roszczeń związanych z wypadkiem można obecnie dochodzić zadośćuczynienia.

Przedmiotowe zrzeczenie nie obejmowało w chwili jego dokonania roszczenia tytułem zadośćuczynienia. Ponadto wskazaliśmy, iż ugoda w części dotyczącej zrzeczenia się roszczenia jest nieważna ze względu na brak zgody sądu opiekuńczego na dokonanie czynności przekraczających zwykły zakres czynności.

Strona pozwana w odpowiedzi na nasz pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz strony pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych, w tym opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Na uzasadnienie podniosła zarzut przedawnienia z uwagi na wystąpienie powoda z roszczeniem po upływie 10 lat od zdarzenia , a po upływie 2 lat od uzyskania przez powoda pełnoletności. Z uwagi na śmierć sprawcy zdarzenia postępowanie karne zostało umorzone, a powód nie wniósł o ustalenie, że przedmiotowe zdarzenie stanowiło przestępstwo. Ponadto w ocenie strony pozwanej , na skutek zawartej z pozwanym Towarzystwem ugody w imieniu powoda nastąpiło zrzeczenie się dalej idących roszczeń ponad wypłaconą kwotę. Wobec powyższego strona pozwana podniosła zarzut powagi rzeczy ugodzonej.

W ocenie strony pozwanej, rozmiar krzywd i cierpień jakich doznał nasz klient w związku z wypadkiem i śmiercią ojca jako osoby najbliższej nie uzasadnia zasądzenia zadośćuczynienia w wysokości żądanej przez naszego klienta ponieważ nie odbiega ona od normalnych następstw żałoby po stracie osoby bliskiej.

Nasza Kancelaria podniosła , iż w niniejszej sprawie zastosowanie znajduje 20 letni termin przedawnienia, albowiem roszczenie powoda ma swoje źródło w popełnionym przez kierującego samochodem przestępstwo.

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż do wypadku, w którym zginął ojciec powoda doszło z powodu nie zachowania należytej ostrożności przez sprawcę, który to prowadząc pojazd po mokrej, a więc śliskiej nawierzchni przy niesprawnym ogumieniu na tylnej osi pojazdu i tym samym nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w następstwie czego zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z pojazdem , w którym miejsce pasażera zajmował ojciec powoda. Sąd dokonał ustaleń, że czyn zmarłego sprawcy wypadku wypełnił znamiona przestępstwa, co powoduje, iż w sprawie należy przyjąć 20-letni termin przedawnienia.

W ocenie sądu żądana przez naszą Kancelarię kwota 100 tys zł . nie jest wygórowana. Należy mieć na względzie, iż powód w chwili śmierci swojego ojca był dzieckiem, miał bowiem 7 lat. Dziecko nie jest na tyle małe, aby nie pojmować tragizmu sytuacji, a jednocześnie jego wiek nie pozwala na poradzenie sobie z ciężarem całego zdarzenia jak dorosły człowiek posiadający o wiele bardziej stabilną psychikę i wyposażony w pewne mechanizmy obronne w sferze emocjonalnej, ułatwiające powrót do normalnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Nasz klient jest obecnie dorosłym człowiekiem, ale jako mały chłopiec został pozbawiony ojca w bardzo ważnym okresie swojego życia, w którym człowiek najbardziej rozwija się pod względem emocjonalnym, społecznym, a także w którym kształtuje się jego charakter w oparciu o stosowne wzorce zachowań .

Nasza kancelaria wygrała sprawę w całości w sądzie I instancji (sygn. akt IC 1123/16). Pozwana zrealizowała wyrok co do 30.000zł zaskarżając wyrok co do pozostałych 70.000zł zadośćuczynienia.

Sąd Apelacyjny w całości oddalił apelację pozwanego zakładu ubezpieczeń, a tym samym wyrok się uprawomocnił (sygn. akt I ACa 860/17).

Przebieg likwidacji szkody

Nasz klient jako dziecko w wieku 7 lat stracił ojca w wypadku samochodowym. Jego matka przed wielu laty zawarła ugodę z zakładem ubezpieczeń, na mocy której syn otrzymał 15.000zł stosowanego odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej. Matka w imieniu małoletniego syna zrzekła się dalej idących roszczeń na przyszłość.

Po zgłoszeniu się klienta do naszej Kancelarii wezwaliśmy zakład ubezpieczeń do zapłaty dalszych 100.000zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć ojca. Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty powołując się na przedawnienie roszczenia jak i powagę rzeczy ugodzonej.

Wygrane zadośćuczynienie za śmierć ojca

Nasza kancelaria wygrała sprawę w całości w sądzie I instancji (sygn. akt IC 1123/16). Sąd zasądził na rzecz naszego klienta 100.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca z należnymi odsetkami za zwłokę.

Pozwana zrealizowała wyrok co do 30.000zł zaskarżając wyrok co do pozostałych 70.000zł zadośćuczynienia.

Sąd Apelacyjny w całości oddalił apelację pozwanego zakładu ubezpieczeń, a tym samym wyrok się uprawomocnił.

Reasumując nasz klient otrzymał:

  • ponad 15.000zł stosownego odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej,
  • dalsze zadośćuczynienie za śmierć ojca w wysokości 100.000zł
  • 20.000zł odsetek za opóźnienie
  • świadczenia poboczne na kwotę 10.000zł.

Kancelaria prowadziła sprawę Pana Mateusza, tak jak w każdej innej sprawie nie pobierając zaliczek zarówno za postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym, jak i w postępowaniach sądowych. Oprócz sprawy Pana Mateusza, nasza Kancelaria prowadziła sprawy dwóch innych członków rodziny, dla których uzyskała podobnie wysokie zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw roszczących o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Jeżeli, straciłeś w wypadku osobę bliską zgłoś się do naszej Kancelarii. Zrobimy co w naszej mocy, abyś uzyskał jak najwyższe odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Nawet wtedy gdy wypadek miał wiele lat temu, brak jest wyroku karnego ze względu na śmierć sprawcy, została zawarta wcześniej ugoda lub otrzymałeś odmowę zapłaty odszkodowania.

Inna kancelaria nie dała sobie rady z Twoją sprawą? Zgłoś się do nas.

 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana