Pytania i odpowiedzi

Wiemy jak uzyskać najwyższe odszkodowanie

 • Ile kosztuje pomoc KDRO

  Nasza Kancelaria zapewnia nieodpłatne konsultacje wszystkim zainteresowanym odzyskaniem odszkodowania. Po dogłębnej analizie Państwa sprawy udzielimy porady w przedmiocie zasadności roszczenia, wysokości potencjalnych roszczeń, jak i szans na wygraną w Sądzie.

  W przypadku zlecenia Kancelarii prowadzenia Państwa sprawy, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych i zaliczek.

  Nasze wynagrodzenie wypłacane jest tylko i wyłącznie po skutecznym wyegzekwowania odszkodowania i wypłaceniu go klientowi przez odpowiedzialny podmiot.

  Nasze wynagrodzenie to równowartość określonej w umowie wartości procentowej od uzyskanych dla Klienta kwot pieniędzy (wynagrodzenie procentowe od wygranej).

 • Czy mogę przejść do KDRO z innej Kancelarii?

  Wielu z naszych klientów przeniosło prowadzenie sprawy z innych kancelarii odszkodowawczych oraz kancelarii adwokackich, do naszej Kancelarii .

  Najczęstszą przyczyną zmiany kancelarii, czy firmy odszkodowawczej jest utrata zaufania, nierzetelność, niedostateczne zaangażowanie w sprawę oraz zbyt wysokie wynagrodzenie kancelarii. Klienci, którzy pragną zmienić swojego pełnomocnika należą do najbardziej wymagających klientów, bowiem należy sprostać ich oczekiwaniom i być lepszym od poprzedników.

  Przejęcie klienta z innej kancelarii zazwyczaj poprzedzone jest wieloma spotkaniami i konsultacjami. Klient przed podjęciem ostatecznej decyzji musi być świadom swojej decyzji, a nasza kancelaria musi zdobyć jego zaufanie, które wcześniej zwykle zostało mocno nadszarpnięte.

  Każdorazowe przejście klienta do naszej Kancelarii jest wyłączną i świadomą decyzją klienta.

  Przed podpisaniem umowy z KDRO.pl wymagamy, aby klient skutecznie rozwiązał umowę z poprzednim pełnomocnikiem. Jeżeli w umowie wiążącej klienta z poprzednią kancelarią znajdują się niedozwolone klauzule, klient może liczyć na pełne prawne wsparcie naszych prawników w ewentualnych sporach z poprzednią kancelarią.

 • Ile będę czekał na wypłatę odszkodowania?

  Okres oczekiwania na odszkodowanie uzależniony jest od rodzaju szkody. Jest rzeczą oczywistą, że szybkie zgłoszenie szkody u podmiotu odpowiedzialnego, spowoduje szybszą likwidację szkody.

  W postępowaniu likwidacyjnym prowadzonych w związku z zawartymi umowami ubezpieczeniowymi, art. 817 §1 kodeksu cywilnego ustanawia ogólny, jeden termin do wypłaty odszkodowania. Jest to 30 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia o wypadku. Termin 30 dni do wypłaty odszkodowania jest więc podstawowym terminem do wypłaty odszkodowania.

  Z kolei art. 817 § 2 kodeksu cywilnego stanowi, iż w przypadkach gdy w danych okolicznościach sprawy ubezpieczyciel nie może w terminie 30 dni ustalić swojej odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, to świadczenie odszkodowawcze powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności.

  W tym przypadku tzw., bezsporna część świadczenia odszkodowawczego powinna być jednak wypłacona w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Powyższe warunki nie mogą być zmienione na mniej korzystne, natomiast mogą umowy o ubezpieczenie mogą zawierać korzystniejsze postanowienia umowne.

  W przypadku, gdy ubezpieczyciel musi dokonać dodatkowych wyjaśnień w celu likwidacji szkody z ubezpieczenia obowiązkowego oc, to wypłata świadczenia odszkodowawczego powinna nastąpić najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie.

  Wszelkie opóźnienia w wypłacie odszkodowania powyżej wskazanych terminów uprawniają poszkodowanego do wysuwania roszczenia o odsetki ustawowe za opóźnienie w wypłacie należnego odszkodowania.

  Kancelaria KDRO.pl zawsze monitoruje terminowość wypłacania odszkodowań, a w razie jakichkolwiek opóźnień występuje o wypłatę poszkodowanemu należnych odsetek za zwłokę.

 • Ubezpieczyciel nie chce wypłacić większego odszkodowania a nie stać mnie na Sąd i adwokata. Co zrobić?

  W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy odszkodowawczej KDRO.pl – nasza Kancelaria monitoruje prawidłowość prowadzenia postępowania likwidacyjnego przez odpowiedzialne Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Po otrzymaniu decyzji w przedmiocie wymiaru przyznanego odszkodowania udzielamy klientowi obszernej informacji w przedmiocie przysługujących poszkodowanemu praw oraz określamy wysokość ewentualnych dalszych roszczeń.

  Po podjęciu przez Klienta decyzji o skierowaniu sprawy odszkodowawczej na drogę postępowania sądowego, klient objęty jest obsługa prawną świadczoną przez radcę prawnego. Reprezentacja klientów przez radcę prawnego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, nasze wynagrodzenie jest stałe zgodne z pierwotnie zawartą umową. Radca prawny będzie reprezentował Państwa interesy w Sądach wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego.

  Ponieważ „prawo do sądu” wiąże się z wpłatą opłat sądowych oraz ponoszeniem zaliczek na biegłych sądowych, poinformujemy Państwa czy istnieją przesłanki, abyście skorzystali z prawa do do zwolnienia od kosztów sądowych. W przypadku, gdy niestety nie zostaniecie Państwo zwolnieni przez Sąd od ponoszenia tych opłat, Kancelaria na mocy odrębnej umowy gwarantuje Państwu pokrycie tych kosztów z własnych środków.

  Z Kancelarią Odszkodowawczą KDRO.pl stać Państwa na walkę o najwyższe z możliwych odszkodowanie.

 • Czy Kancelaria prowadzi sprawy w Sądzie, ile to kosztuje?

  Większość spraw prowadzonych przez KDRO.pl kierowanych jest w dalszej kolejności na drogę postępowania sądowego. Jest to spowodowane nagminnym zaniżaniem należnych odszkodowań przez ubezpieczycieli.

  Kancelaria nie nakłania klientów do zawierania ugody z ubezpieczycielem, a wręcz przeciwnie informuje o wszelkich negatywnych aspektach prawnych i finansowych płynących z podpisania takiej ugody pozasądowej.

  Kancelaria KDRO.pl ściśle współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Aleksandra Stala, którego Kancelaria prowadzi w imieniu KDRO.pl wszelkie sprawy sądowe i egzekucyjne. Nasi klienci mają zapewnioną nieodpłatną pomoc prawną radcy prawnego oraz adwokata, nieodpłatną reprezentację w Sądach wszystkich instancji.

  Jeżeli klient ma status pokrzywdzonego, wówczas gwarantujemy mu nieodpłatną reprezentację w postępowaniu karnym, w tym pełnomocnika do występowania jako oskarżyciel posiłkowy.

  Z naszą Kancelarią stać naszych klientów na najwyższą wygraną w Sądzie.

 • Czy Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce?

  Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych KDRO.pl prowadzi sprawy odszkodowawcze na terenie całej Polski. Nasi prawnicy obsługują naszych Klientów przed wszystkimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, także, jeżeli szkoda miała miejsce poza terytorium Polski.

  Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych toczących się w Sądach w całej Polsce.

  Tak więc bez względu na to, czy mieszkasz we Wrocławiu, Lublinie, czy w małej miejscowości w innym rejonie kraju, to KDRO.pl może objąć Cię swoją opieką i reprezentować we wszelkich sprawach o odszkodowanie.

 • Czy Kancelaria może pomóc w odzyskaniu odszkodowania za wypadek, który miał miejsce ponad 3 lata temu?

  Wiele osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych, które zdarzyły się w latach 90-tych ubiegłego stulecia oraz na początku XXI wieku, nie zgłosiło się po odszkodowanie lub też odmówiono im wypłaty odszkodowania. Było to spowodowane małą świadomością prawną poszkodowanych lub często wprowadzeniem w błąd poszkodowanych i ich najbliższych przez firmy ubezpieczeniowe.

  Kancelaria oferuje pomoc w odzyskaniu odszkodowań nigdy nie wypłaconych, za szkody nie starsze niż 20 lat. Warunkiem podjęcia się takiego zlecenia jest to, iż poszkodowany doznał szkody na skutek wypadku, którego sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwo lub była prowadzona sprawa karna o przestępstwo, którego wynikiem było powstanie szkody, a na przykład sprawę karną umorzono ze względu na śmierć sprawcy.

  W przypadku wypadków komunikacyjnych najczęstszą podstawą prawną wydania skazującego wyroku karnego jest artykuł 177 § 1 i 2 kodeksu karnego.

  Działając w imieniu klienta uzyskamy odpisy niezbędnych dokumentów w sądzie, a następnie bez opłat wstępnych przeprowadzimy niezbędne czynności przedsądowe oraz przed sądami, celem wypłaty należnego odszkodowania za wypadki, które zdarzyły się do 20 lat wstecz.

  Prowadzimy również sprawy o odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, jeżeli śmiertelny wypadek zdarzył się ponad 3 lata wstecz, a najbliżsi osoby zmarłej nie otrzymali żadnego odszkodowania, zadośćuczynienia lub wypłacona kwota jest zaniżona.

  Prowadzimy sprawy o odszkodowania za wypadki i inne zdarzenia, które miały miejsce nawet do 20 lat wstecz.

  Czytaj więcej na naszym blogu

 • Czy Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie za szkody wyrządzone w innych krajach?

  Kancelaria podejmie się prowadzenia spraw odszkodowawczych bez względu na to, gdzie nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody. Prowadzimy postępowania likwidacyjne dotyczących szkód powstałych zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i w innych krajach Europy i świata.

  Nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero po odzyskaniu należnego odszkodowania. Podejmiemy się prowadzenia spraw o odszkodowanie za szkody powstałe poza terytorium Polski bez pobierania jakichkolwiek zaliczek.

  Czytaj więcej na naszym blogu

 • Czy Kancelaria zajmie się kompleksowo odszkodowaniem za obrażenia ciała i uszkodzenie samochodu?

  Sprawy o odszkodowania za szkody osobowe i szkody na pojeździe prowadzone są zwykle w różnych referatach Towarzystw Ubezpieczeniowych. Są to dwa odrębne postępowania likwidacyjne.

  Nie zmienia to faktu, iż Kancelaria Odszkodowawcza KDRO.pl prowadzi w imieniu naszego Klienta całość procesu likwidacyjnego zarówno dotyczącego szkody osobowej jak i odszkodowania za zniszczony pojazd z polisy OC lub AutoCasco. Dodatkowo dochodzimy odszkodowania z polisy NNW pojazdu, którym poruszał się poszkodowany.

  Ponadto pomożemy odzyskać całość kosztów związanych z najmem pojazdu zastępczego za czas naprawy.

  W postępowaniu sądowym szkoda osobowa i szkoda rzeczowa za zniszczenie pojazdu może być dochodzona w jednym przewodzie sądowym.

 • Mój krewny został ciężko ranny w wypadku i nie może przyjechać do Kancelarii. Czy jest możliwość podpisania umowy w jego imieniu?

  Jeżeli poszkodowany nie jest ze względów zdrowotnych lub też innych względów przyjechać do Kancelarii celem zawarcia umowy, nasi pracownicy skontaktują się z nim i umówią na osobiste spotkanie, celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i w dalszej kolejności celem zawarcia umowy i podpisania niezbędnych pełnomocnictw.

  Dojazd naszego pracownika do poszkodowanego nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami.

  Możliwe jest również zawarcie umowy na odległość. Wówczas przesyłamy niezbędne dokumenty poszkodowanemu drogą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

  Jeżeli chcielibyście podpisać umowę w imieniu osoby poszkodowanej, wówczas wymagamy od Państwa stosownego pełnomocnictwa do podpisania takiej umowy w zastępstwie osoby poszkodowanej.

  W przypadku poszkodowanych osób poniżej 18 roku życia, umowę w ich imieniu podpisują oboje rodzice lub inni przedstawiciele ustawowi.

Zobacz ile możesz odzyskać

Skorzystaj z naszego kalkulatora i zobacz jakie odszkodowanie możemy dla Ciebie uzyskać.

Wyceń szkodę

Masz dodatkowe pytania?

Porozmawiaj ze specjalistą. Pomożemy Ci odzyskać należne odszkodowanie.

002-phone-call71 719 55 54

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana