Szkody komunikacyjne

Odszkodowanie za wypadek w ruchu drogowym

Odszkodowanie za wypadek w ruchu drogowym

Pamiętaj! Odszkodowanie z polisy OC posiadacza pojazdu mechanicznego należy się wszystkim poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, także pasażerom pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny jest wypadkiem z udziałem pojazdu mechanicznego, a więc pojazdu napędzanego własnym napędem mechanicznym, służącym do celów komunikacyjnych.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tzw. umowy OC.

Powyższe dwie definicje określają wprost, iż w przypadku wypadku komunikacyjnego, pojazdami mechanicznymi objętymi rygorem ubezpieczenia OC są nie tylko samochody, motocykle, autobusy, ciągniki, ale także motorówki, tramwaje, pociągi.

Jeżeli więc doznaliśmy uszkodzenia ciała lub mienia z winy innej osoby poruszającej się pojazdem mechanicznym, wówczas możemy żądać wysokiej zapłaty nie tylko od sprawcy wypadku, ale przede wszystkim od zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał polisą OC pojazd sprawcy,

Jak długo od dnia wypadku można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki wypadku można się skutecznie ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia wypadku. Termin ten może zacząć bieg od dnia ostatniej decyzji ubezpieczyciela przyznającej lub odmawiającej zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania.

Wyjątki:

 1. jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo (najczęściej z art. 177 § 1 i 2 kodeksu karnego) – masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania
 2. jeżeli sprawca wypadku popełnił przestępstwo jak wyżej, ale zginął w wypadku i postępowanie karne umorzono z tego powodu, również masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia
 3. jeżeli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie jest tzw. roszczeniem niemajątkowym, osobistym. Podstawą żądania zadośćuczynienia jest poczucie krzywdy, w postaci bólu i cierpienia, a także całości negatywnych skutków w sferze emocjonalnej, zawodowej i osobistej osoby poszkodowanej.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa sądowego wypłacane zadośćuczynienie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach musi stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość pieniężną, a jednocześnie nie może prowadzić do swoistego, nadmiernego wzbogacenia poszkodowanego. Nie ma odgórnie ustalonej wartości odszkodowania za poszczególne typy urazów.

W ustalaniu należnej kwoty zadośćuczynienia towarzystwa ubezpieczeniowe posługują się własnymi tabelami, w celu orzeczenia tzw. trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Następnie ubezpieczalnie w sposób czysto matematyczny mnożą ilość punktów procentowych z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu przez wartość jednego punktu procentowego ustaloną w złotych. Wartość punktu procentowego jest różna w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Należy jednak wskazać zależność: im mniejsze składki towarzystwo ubezpieczeniowe pobiera z tytułu OC posiadacza pojazdu, tym mniejsza jest wartość odszkodowania za procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Należy więc podkreślić, iż odszkodowania najczęściej są przyznawane w sposób czysto techniczny, mechaniczny, nie biorąc pod uwagę rozmiaru tragedii osobistej, rodzinnej, skutków wypadku w życiu prywatnym, zawodowym.

Jak więc udowodnić rozmiar poniesionej krzywdy?

Przede wszystkim istotne jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi w wypadku komunikacyjnym. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia mają negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia. Jedna karta informacyjna z pobytu w SOR to zbyt mało, aby udowodnić rozmiar doznanej krzywdy w jej aspekcie zdrowotnym.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma charakter jednorazowy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty. Jeżeli otrzymałeś jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej i nawet zawarłeś ugodę z zakładem ubezpieczeń, to także prawdopodobnie możesz nadal żądać wysokiego zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Poszkodowany powinien obszernie opisać wpływ zdarzenia na jego życie, np:

 • konieczność zmiany planów osobistych – rezygnacja z zaplanowanych wyjazdów
 • zawodowe – utrata możliwości szybkiego awansu, spadek poważania w pracy
 • rodzinne – zmiana terminu zaplanowanego wesela, konieczność przejęcia obowiązków domowych przez małżonka

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem. Odszkodowanie powinno być pełne, a więc powinno pokryć wszystkie odniesione szkody.

Do roszczeń o odszkodowanie można m.in. zaliczyć żądania o:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież, telefon komórkowy)
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów
 • zdjęcia zniszczonej odzieży
 • dowód zakupu telefonu komórkowego oraz faktura za jego naprawę
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza jest szczególna formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana, u której na skutek wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Poszkodowany ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego, ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

Wszelkie powyższe roszczenia winny być zaspokojone w jednym postępowaniu likwidacyjnym. W przypadku postępowania sądowego, Sąd orzeka o roszczeniach jedynie w zakresie zgłoszonym przez poszkodowanego. Sąd nie może orzekać ponad żądania wyrażone w pozwie sądowym.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Poniżej przedstawiamy przykłady wartości uzyskanego zadośćuczynienia za skutki wypadku. Zakłady ubezpieczeń zwykle wypłacają poszkodowanemu nie więcej niż 30% z podanych niżej kwot. Natomiast na skutek działania Kancelarii wypłacane kwoty są znacznie wyższe. Podane widełki uzależnione są od rozległości urazu.

 • odszkodowanie za za skręcenie kręgosłupa szyjnego: 15.000-25.000zł
 • odszkodowanie za urazowe usunięcie śledziony: 30.000-85.000zł
 • odszkodowanie za złamanie obojczyka: 8.000-15.000zł
 • odszkodowanie za złamanie uda: 15.000zł – 80.000zł

Kancelaria podejmuje się także spraw, w których ubezpieczyciel odmówił wypłaty jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania, ze względu na rzekomy brak skutków wypadku dla zdrowia poszkodowanego.

 

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od wypadku lub wydania ostatniej decyzji przyznającej odszkodowanie przez ubezpieczyciela nie upłynęły 3 lata lub 20 lat, jeżeli czyn sprawcy był przestępstwem
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • osoba poszkodowania nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego szkodę

Wymagane dokumenty

 • oświadczenie sprawcy wypadku, notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub odpis wyroku karnego
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitacji
 • inne dokumenty na okoliczność poniesionej szkody w wypadku

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia, przebieg leczenia, aktualne skutki wypadku oraz wykaz poniesionych kosztów związanych z wypadkiem
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana