Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty

Wywalczymy odszkodowanie z polisy OC lub od sprawcy

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty

Potrąconemu przez samochód rowerzyście przysługują tożsame roszczenia o odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, jak w przypadku wypadku z udziałem dwóch samochodów. Jeżeli sprawca nie miał obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC, wówczas to on zobowiązany jest do zapłaty.

Kiedy potrąconemu rowerzyście przysługuje odszkodowanie?

Zgodnie z ogólna regułą art. 415 kc kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Innymi słowami mówiąc osoba, która spowodowała wypadek z udziałem rowerzysty odpowiedzialna jest za zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia dla rowerzysty.

Jeżeli osoba winna wypadkowi poruszała się pojazdem mechanicznym, który był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC, wówczas to ubezpieczyciel na podstawie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany jest do zapłaty świadczeń odszkodowawczych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy rowerzysta zostanie potrącony przez samochód, motocykl, czy autobus.

Pod jednym warunkiem: rowerzysta nie może być wyłącznie winnym za powstanie wypadku.

Jeżeli więc rowerzysta doznał uszkodzenia ciała lub mienia z winy innej osoby poruszającej się pojazdem mechanicznym, wówczas możemy żądać wysokiej zapłaty nie tylko od sprawcy wypadku, ale przede wszystkim od zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał polisą OC pojazd sprawcy.

Sprawca nie miał wykupionej polisy OC

Jeżeli pojazd sprawcy wypadku samochodowego nie miał wykupionej polisy obowiązkowej polisy OC, wówczas również możesz otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek. W takim wypadku rowerzysta otrzyma odszkodowanie i zadośćuczynienie od:

 • sprawcy wypadku
 • Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody wyrządzone przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu samochodowego.

W tych przypadkach roszczenia należy do UFG należy zgłaszać za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który w imieniu UFG prowadzi proces likwidacji szkody.

Co zrobić, gdy sprawca nie miał obowiązku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Jeżeli rowerzysta dozna urazu na skutek zawinionego działania pieszego lub na skutek potrącenia przez innego rowerzystę, wówczas potrącony rowerzysta winien kierować swoje roszczenia bezpośrednio do sprawcy wypadku.

Sprawca wypadku może uwolnić się od własnej odpowiedzialności, jeżeli posiada ochronę ubezpieczeniową z tytułu na przykład zawartej umowy ubezpieczenia w życiu prywatnym.

Potrącenie rowerzysty przez innego rowerzystę – dziecko

Podobnie jak wyżej to sprawca odpowiada za wyrządzoną szkodę. Jednakże jeżeli wypadek został spowodowany przez dziecko poniżej 13 roku życia, to odpowiedzialność za naprawę szkody przechodzi na rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych pod których nadzorem dziecko znajdowało się w chwili wypadku.

Jeżeli rodzice byli objęci ochroną ubezpieczeniową w tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, wówczas odpowiedzialnym za naprawę szkody może być ubezpieczyciel.

Pieszy potrącony przez rowerzystę a odszkodowanie za potrącenie pieszego

Pojazdy rowerowe nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu. Jeżeli pieszy zostanie potrącony przez rowerzystę, to może uzyskać odszkodowanie od ubezpieczalni, gdy:

 • rowerzysta ma wykupioną dobrowolną polisę OC
 • rowerzysta ma wykupione dobrowolne ubezpieczenie w życiu prywatnym, a ochroną ubezpieczeniową są objęte wypadki spowodowane przez rowerzystę

W pozostałych przypadkach pieszy potrącony przez rowerzystę, musi kierować swoje roszczenia o odszkodowanie bezpośrednio do rowerzysty. W przypadku, gdy doszło do potrącenia przez rowerzystę – dziecko, wówczas roszczenia będą kierowane do rodziców dziecka, ewentualnie do osoby pod nadzorem której dziecko znajdowało się w chwili wypadku.

Potrącenie pieszego przez rowerzystę – jak zachować się po wypadku?

Pamiętaj, że rowerzysta, który spowodował potrącenie może po kilku godzinach, czy dniach zmienić swoje stanowisko i odmówić potwierdzenia swojej winy za spowodowanie wypadku.

W jaki sposób potrącony pieszy winien zabezpieczyć swoje roszczenia:

 • wezwać na miejsce wypadku Policję
 • nawet w przypadku potłuczeń, które wydają się mało istotne, należy wezwać Pogotowie Ratunkowe
 • spisać dane świadków wypadku
 • zapisać dane sprawcy wypadku
 • wykonać dokumentację fotograficzną z miejsca wypadku

Jak długo od dnia wypadku rowerzysta może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki potrącenia rowerzysty można się skutecznie ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia wypadku.

Termin ten ulega wydłużeniu do 20 lat jeżeli sprawca potrącenia rowerzysty został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo.

Jeśli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za potrącenie rowerzysty

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na skutek wypadku ma wynagrodzić krzywdę, cierpienie, zmiany w życiu i uszczerbek na zdrowiu spowodowane potrąceniem rowerzysty.

Choć nie ma jednego obiektywnego wskaźnika pozwalającego oszacować rozmiar krzywdy, to pomocniczą rolę odgrywa ocena uszczerbku na zdrowiu doznanego w wypadku.

Istotnym jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi w wypadku rowerowym. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia, czy rehabilitacji mogą mieć negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia.

Pamiętaj jednak, że uszczerbek na zdrowiu nie jest jedynym kryterium oceny wysokości należnego zadośćuczynienia.

Oprócz faktycznego uszczerbku należy brać także pod uwagę cierpienia psychiczne, zmianę planów osobistych. W praktyce uzyskujemy zadośćuczynienie także dla osób, u których nie wystąpił jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie za wypadek na rowerze

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie całości strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem rowerowym.

Za co mogę otrzymać pieniądze w ramach odszkodowania:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację,
  zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych,
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież, telefon komórkowy)
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym
 • pokrycie kosztów naprawy sprzętu rowerowego

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie,
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów
  fakturę za naprawę roweru lub kosztorys naprawy
 • zdjęcia zniszczonej odzieży,
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza jest formą odszkodowania, o którą może ubiegać się potrącony rowerzysta, u którego na skutek wypadku doszło do trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Poszkodowany ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku:

 • nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej,
 • zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego,
 • ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Poniżej przedstawiamy przykłady wartości uzyskanego zadośćuczynienia za skutki wypadku. Zakłady ubezpieczeń zwykle wypłacają poszkodowanemu nie więcej niż 30% z podanych niżej kwot. Natomiast na skutek działania Kancelarii wypłacane kwoty są znacznie wyższe. Jeżeli sprawca wypadku nie był ubezpieczony polisą OC, wówczas najczęściej niezbędne jest wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę odszkodowania. Podane widełki uzależnione są od rozległości urazu.

 • odszkodowanie za za skręcenie kręgosłupa szyjnego: 15.000-25.000zł
 • odszkodowanie za urazowe usunięcie śledziony: 30.000-85.000zł
 • odszkodowanie za złamanie obojczyka: 8.000-15.000zł
 • odszkodowanie za złamanie uda: 15.000zł – 80.000zł

Kancelaria podejmuje się także spraw, w których:

 • ubezpieczyciel odmówił zapłaty odszkodowania
 • sprawca potrącenia nie był ubezpieczony
 • doszło do potrącenia z winy pieszego lub innego rowerzysty
 • sprawca potrącenia był dzieckiem
 • sprawa była już prowadzona przez innego pełnomocnika

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od wypadku nie upłynęły 3 lata lub 20 lat, jeżeli czyn sprawcy był przestępstwem
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • osoba poszkodowania nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego szkodę
 • jeżeli rowerzysta był potracony przez innego rowerzystę lub pieszego musi być znana osoba sprawcy

Wymagane dokumenty

 • dane osoby sprawcy
 • oświadczenie sprawcy wypadku, notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub odpis wyroku karnego
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitacji
 • inne dokumenty na okoliczność poniesionej szkody w wypadku

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia, przebieg leczenia, aktualne skutki wypadku oraz wykaz poniesionych kosztów związanych z wypadkiem
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana