Odszkodowanie za potrącenie przez rowerzystę

Zostałeś potrącony przez rowerzystę? Odzyskaj należne odszkodowanie!

Odszkodowanie za potrącenie przez rowerzystę

Potrącenia pieszych spowodowane przez rowerzystów nie należą do rzadkości. Ale, jak odzyskać odszkodowanie za potrącenie przez rowerzystę? A jeżeli rowerzystą było dziecko? Od kogo można uzyskać odszkodowanie za potrącenie przez rowerzystę? Ty zbierz dokumenty, a my odzyskamy należne odszkodowanie!

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za potrącenie przez rowerzystę?

Jeżeli jako pieszy lub uczestnik ruchu drogowego zostałeś poszkodowany na skutek zawinionego działania rowerzysty – możesz mieć poważny problem z samodzielnym uzyskaniem odszkodowania.

Rowery w przeciwieństwie do samochodów, czy motocykli – nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia posiadacza roweru od odpowiedzialności cywilnej. Nawet więc, gdy wina rowerzysty jest bezsporna możemy mieć poważny problem z uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Dlaczego? Bo może okazać się, że odszkodowanie i zadośćuczynienie możesz egzekwować tylko i wyłącznie od rowerzysty, sprawcy wypadku.

Rowerzysta ubezpieczony polisą OC

Niekiedy rowerzysta, z którego winy poszkodowany został potrącony jest ubezpieczony dobrowolną polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Taką ochronę zapewniają niektóre polisy ubezpieczenia nieruchomości. Jeżeli rowerzysta, sprawca potrącenia wypadku posiada wykupioną polisę OC wówczas odpowiedzialnym za zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia jest nie tylko rowerzysta, ale także ubezpieczyciel z polisy OC.

Jeżeli rower sprawcy był wypożyczony w wypożyczalni (systemy NextBike i podobne) rowerów istnieje prawdopodobieństwo, iż został on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez właściciela wypożyczalni.

Rowerzysta nie ubezpieczony polisą OC

Jeżeli rowerzysta – sprawca potrącenia, nie był objęty ochroną ubezpieczeniową (nie miał zawartej umowy ubezpieczenia OC), wówczas jedynym podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia pozostaje sam sprawca wypadku – rowerzysta.

Potrącenie przez rowerzystę – dziecko

Jeżeli wypadek został spowodowany przez dziecko poniżej 13 roku życia, to odpowiedzialność za naprawę szkody i wypłatę zadośćuczynienia przechodzi na rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych pod których nadzorem dziecko znajdowało się w chwili wypadku.

Jeżeli rodzice byli objęci ochroną ubezpieczeniową w tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, wówczas odpowiedzialnym za naprawę szkody może być ubezpieczyciel.

Jak długo od dnia wypadku można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki potrącenia przez rowerzystę można się skutecznie ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia wypadku.

Termin ten ulega wydłużeniu do 20 lat jeżeli rowerzysta, sprawca potrącenia został skazany za ten czyn prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo.

Jeżeli w chwili potrącenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za potrącenie przez rowerzystę

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę spowodowaną potrąceniem przez rowerzystę ma wynagrodzić krzywdę, cierpienie, zmiany w życiu i uszczerbek na zdrowiu.

Choć nie ma jednego obiektywnego wskaźnika pozwalającego oszacować rozmiar krzywdy, to pomocniczą rolę odgrywa ocena uszczerbku na zdrowiu doznanego w wypadku.

Istotnym jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi na skutek potrącenia. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia, czy rehabilitacji mogą mieć negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia.

Pamiętaj jednak, że uszczerbek na zdrowiu nie jest jedynym kryterium oceny wysokości należnego zadośćuczynienia.

Oprócz faktycznego uszczerbku należy brać także pod uwagę cierpienia psychiczne, zmianę planów osobistych. W praktyce uzyskujemy zadośćuczynienie także dla osób, u których nie wystąpił jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie za potrącenie przez rowerzystę

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie całości strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem.

Za co mogę otrzymać pieniądze w ramach odszkodowania:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych,
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież, telefon komórkowy),
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie,
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów,
 • fakturę za naprawę roweru lub kosztorys naprawy,
 • zdjęcia zniszczonej odzieży,
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza jest formą odszkodowania, o którą może ubiegać się potrącony przez rowerzystę, u którego na skutek wypadku doszło do trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Poszkodowany ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku:

 • nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej,
 • zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego,
 • ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Poniżej przedstawiamy przykłady wartości uzyskanego zadośćuczynienia za skutki wypadku. Zakłady ubezpieczeń zwykle wypłacają poszkodowanemu nie więcej niż 30% z podanych niżej kwot. Natomiast na skutek działania Kancelarii wypłacane kwoty są znacznie wyższe. Jeżeli sprawca wypadku nie był ubezpieczony polisą OC, wówczas najczęściej niezbędne jest wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę odszkodowania. Podane widełki uzależnione są od rozległości urazu.

 • odszkodowanie za za skręcenie kręgosłupa szyjnego: 15.000-25.000zł
 • odszkodowanie za złamanie obojczyka: 8.000-15.000zł
 • odszkodowanie za złamanie uda: 15.000zł – 80.000zł

Kancelaria podejmuje się także spraw, w których:

 • sprawca potrącenia nie był ubezpieczony
 • doszło do potrącenia z winy pieszego lub innego rowerzysty
 • sprawca potrącenia był dzieckiem
 • sprawa była już prowadzona przez innego pełnomocnika

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od wypadku nie upłynęły 3 lata lub 20 lat, jeżeli czyn sprawcy był przestępstwem
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • osoba poszkodowania nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego szkodę
 • jeżeli zostałeś potrącony rowerzystę musi być znana osoba sprawcy

Wymagane dokumenty

 • dane osoby sprawcy
 • oświadczenie sprawcy wypadku, notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub odpis wyroku karnego
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitacji
 • inne dokumenty na okoliczność poniesionej szkody w wypadku

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia, przebieg leczenia, aktualne skutki wypadku oraz wykaz poniesionych kosztów związanych z wypadkiem
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana