Odszkodowanie za wypadek w autobusie

Prawa pasażera do wysokiego odszkodowania

Odszkodowanie za wypadek autobusowy

Jeżeli jesteś pasażerem, który doznał urazu w autobusie lub innym środku komunikacji publicznej należy Ci się odszkodowanie. Wynika to z zaostrzonej odpowiedzialności posiadacza autobusu, tramwaju. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za wypadek w autobusie, tramwaju, czy pociągu?

Odpowiedzialność właściciela lub użytkownika środka komunikacji publicznej jest znacznie bardziej zaostrzona w porównaniu z odpowiedzialnością właściciela samochodu osobowego. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Oznacza to, iż jedyną okolicznością mogącą skutkować odmową wypłaty odszkodowania jest całkowita wina w zaistnieniu szkody po stronie poszkodowanego pasażera, siła wyższa lub fakt, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz autobusu nie ponosi odpowiedzialności (np. inny pasażer przez własną nieuwagę nadepnął nam na nogę powodując złamanie palca stopy).

Zgodnie z linią orzecznictwa pęknięcie opony, oblodzenie drogi powodujące poślizg autobusu, mgła na drodze, atak padaczki kierowcy nie są okolicznościami stanowiącymi siłę wyższą, wyłączającą odpowiedzialność posiadacza autobusu.

Jeżeli byłeś pasażerem środka komunikacji publicznej i doznałeś urazu nie z własnej, wyłącznej winy, to możesz skutecznie dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania od ubezpieczyciela pojazdu oraz od jego właściciela.

Odmowa zapłaty odszkodowania dla pasażera – co zrobić?

Nagminną praktyką jest odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu odpowiedzialności OC sprawcy. Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania wskazywaną przez zakład ubezpieczeń jest brak udowodnienia winy podmiotowi ewentualnie odpowiedzialnemu za powstanie szkody.

Powoływanie się w tym miejscu na art. 415kc jest całkowicie chybione, a działania te są ewidentną próbą uniknięcia wypłaty słusznego odszkodowania.

Jak wskazaliśmy powyżej, odpowiedzialność w przypadku pojazdów komunikacji publicznej jest wzmożona i to na właścicielu autobusu lub na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek uwolnienia się od odpowiedzialności poprzez udowodnienie pasażerowi, iż uległ wypadkowi wyłącznie z własnej winy. W przeciwnym razie masz prawo do odszkodowania.

Najczęstszymi wypadkami „autobusowymi” są zwichnięcia i złamania spowodowane nagłym manewrem przyspieszania, hamowania, skrętu lub spowodowane przytrzaśnięciem drzwiami. W tych wypadkach nie można mówić o wyłącznej winie pasażera, a więc roszczenia poszkodowanego pasażera będą zawsze słuszne.

Jak zebrać dowody niezbędne dowody?

Pierwsza i najważniejsza rzecz to zebrać dowody potwierdzające ,że wypadek nastąpił z winy kierowcy prowadzącego autobus, tramwaj lub inny środek komunikacji miejskiej. Niezbędne jest też zanotowanie numeru rejestracyjnego autobusu lub numeru bocznego tramwaju oraz zachowanie biletu. Na miejsce zdarzenia należy wezwać Policję.

Dowodami mogą być:

 • zeznania współpasażerów, którzy zechcą spisać oświadczenie w tej sprawie oraz podać swoje dane łącznie z numerem dowodu osobistego,
 • zeznania innych świadków, którzy widzieli wypadek,
 • zeznania lekarza Pogotowia Ratunkowego, ratownika medycznego, kierowcy karetki,
 • zeznania wezwanego na miejsce wypadku policjanta czy też strażnika miejskiego,
 • zabezpieczone nagrania monitoringu z pojazdu (zwykle są kasowane po 2 tygodniach)
 • zdjęcia zrobione od razu na miejscu wypadku (mogą być wykonane nawet telefonem komórkowym),
 • wreszcie dokumenty potwierdzające uraz i jego związek z przemieszczaniem się środkiem komunikacji publicznej (np.: diagnoza lekarska, wypis ze szpitala).

Jak długo od dnia wypadku w autobusie można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki wypadku w autobusie, czy w tramwaju można się skutecznie ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia wypadku. Termin ten może zacząć bieg od dnia ostatniej decyzji ubezpieczyciela przyznającej lub odmawiającej zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania.

Termin ten ulega wydłużeniu do 20 lat jeżeli:

 • jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo (najczęściej z art. 177 § 1 i 2 kodeksu karnego)
 • jeżeli sprawca wypadku popełnił przestępstwo jak wyżej, ale zginął w wypadku i postępowanie karne umorzono z tego powodu, również masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • jeżeli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

Z kolei na uzyskanie odszkodowania z polisy NNW autobusu masz tylko 3 lata.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za wypadek w autobusie

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na skutek wypadku ma wynagrodzić krzywdę, cierpienie, zmiany w życiu i uszczerbek na zdrowiu spowodowane wypadkiem w środku komunikacji publicznej.

Choć nie ma jednego obiektywnego wskaźnika pozwalającego oszacować rozmiar krzywdy, to pomocniczą rolę odgrywa ocena uszczerbku na zdrowiu doznanego w wypadku.

Istotnym jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi w wypadku. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia, czy rehabilitacji mogą mieć negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia.

Pamiętaj jednak, że uszczerbek na zdrowiu nie jest jedynym kryterium oceny wysokości należnego zadośćuczynienia.

Oprócz faktycznego uszczerbku należy brać także pod uwagę cierpienia psychiczne, zmianę planów osobistych. W praktyce uzyskujemy zadośćuczynienie także dla osób, u których nie wystąpił jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie całości strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem.

Za co mogę otrzymać pieniądze w ramach odszkodowania:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację,
  zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych,
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież, telefon komórkowy)
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie,
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów
  zdjęcia zniszczonej odzieży,
 • dowód zakupu telefonu komórkowego oraz faktura za jego naprawę,
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza jest formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana w wypadku w autobusie, tramwaju, u której na skutek wypadku doszło do trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Poszkodowany ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku:

 • nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej,
 • zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego,
 • ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle poszkodowanym pasażerom ubezpieczyciele odmawiają zapłaty nawet symbolicznego odszkodowania i zadośćuczynienia.

W postępowaniu likwidacyjnym, jeżeli zakłady ubezpieczeń decydują się na wypłatę świadczeń, to wypłacają poszkodowanemu nie więcej niż 30% z podanych niżej kwot. Natomiast na skutek działania Kancelarii wypłacane kwoty są znacznie wyższe. Podane widełki uzależnione są od rozległości urazu.

 • odszkodowanie za za skręcenie kręgosłupa szyjnego: 15.000-25.000zł
 • odszkodowanie za urazowe usunięcie śledziony: 30.000-85.000zł
 • odszkodowanie za złamanie obojczyka: 8.000-15.000zł
 • odszkodowanie za złamanie uda: 15.000zł – 80.000zł

Kancelaria podejmuje się także spraw, w których ubezpieczyciel odmówił wypłaty jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania, ze względu na rzekomą wyłączną winę pasażera lub brak winy przewoźnika.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od wypadku lub wydania ostatniej decyzji ubezpieczyciela nie upłynęły 3 lata lub 20 lat, jeżeli czyn sprawcy był przestępstwem
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • poszkodowany pasażer nie był rzeczywiście wyłącznie winna zdarzenia wywołującego szkodę

Wymagane dokumenty

 • dane identyfikujące autobus, czy tramwaj
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitację
 • inne dokumenty na okoliczność przebiegu wypadku (dane świadków, dokumentacja fotograficzna z miejsca zdarzenia)
 • inne pomocne (oświadczenie sprawcy wypadku, notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub odpis wyroku karnego, sygnatura akt sprawy karnej)

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia, przebieg leczenia, aktualne skutki wypadku oraz wykaz poniesionych kosztów związanych z wypadkiem
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana