Odszkodowanie za potrącenie pieszego

potrącenie na pasach a wysokość odszkodowania

Odszkodowanie za potrącenie pieszego

31% wypadków to wypadki z udziałem pieszych, a z wszystkich potrąceń pieszych 41,5% ma miejsce na pasach. Zdecydowana większość z osób potrąconych ma prawo uzyskać bardzo wysokie odszkodowanie. Pieszy jest mniej chroniony przed urazem, uszkodzenia ciała w wypadkach z udziałem są poważne. Poszkodowany pieszy często nawet nie wie, czy może a jeżeli tak, to od kogo uzyskać odszkodowanie za potrącenie.

Kiedy potrąconemu pieszemu przysługuje odszkodowanie?

Pieszy potrącony przez pojazd mechaniczny objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC może żądać zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania od:

 • sprawcy wypadku
 • ubezpieczyciela pojazdu polisą OC

Pojazd sprawcy nie miał wykupionej polisy OC?

Jeżeli sprawca, który potrącił pieszego poruszał się pojazdem nieubezpieczonym polisą OC, wówczas również możesz otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie za potrącenie. Terminy do uzyskania tych świadczeń pozostają takie same.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie możesz otrzymać od:

 • sprawcy wypadku
 • Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody wyrządzone przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu samochodowego. Roszczenia do UFG należy zgłaszać za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który w imieniu UFG prowadzi proces likwidacji szkody.

 

Potrącenie pieszego – jak potrącony pieszy ma zachować się po wypadku?

Pamiętaj, że kierowca pojazdu, który spowodował potrącenie może po kilku godzinach, czy dniach zmienić swoje stanowisko i odmówić potwierdzenia swojej winy za spowodowanie wypadku.

W jaki sposób potrącony pieszy winien zabezpieczyć swoje roszczenia:

 • w każdym przypadku potracenia pieszego należy wezwać Policję
 • nawet w przypadku potłuczeń, które wydają się mało istotne, należy wezwać Pogotowie Ratunkowe
 • spisać dane świadków wypadku
 • zapisać dane sprawcy wypadku
 • wykonać dokumentację fotograficzną z miejsca wypadku

Jak długo od dnia wypadku można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki potrącenia pieszego, poszkodowany może skutecznie się ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia wypadku. Termin ten może zacząć bieg od dnia ostatniej decyzji ubezpieczyciela przyznającej lub odmawiającej zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania.

Termin ten ulega wydłużeniu do 20 lat jeżeli:

 • sprawca potrącenia pieszego został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo (najczęściej z art. 177 § 1 i 2 kodeksu karnego)
 • sprawca wypadku popełnił przestępstwo jak wyżej, ale zginął w wypadku i postępowanie karne umorzono z tego powodu,
 • nieznany sprawca potrącenia zbiegł, a z dokumentacji postępowania karnego wynika, iż dopuścił się on przestępstwa
 • jeżeli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

Odmowa odszkodowania dla pieszego

Najczęstsze odmowy wypłaty odszkodowania dla potrąconego pieszego to:

 • wyłączna wina pieszego
 • przedawnienie roszczeń

Często odmowy wypłaty odszkodowania dla pieszego są niezasadne i niepoparte dowodami. Dlatego, jeżeli jako potrącony pieszy otrzymałeś odmowę zapłaty odszkodowania, zgłoś się do naszych prawników. Nieodpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

Jak wysokie odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma wynagrodzić krzywdę, cierpienie, zmiany w życiu i uszczerbek na zdrowiu spowodowane wypadkiem i potrąceniem przez rowerzystę. Podstawą do żądania zadośćuczynienia jest poczucie krzywdy, w postaci bólu i cierpienia, a także całości negatywnych skutków w sferze emocjonalnej, zawodowej i osobistej osoby potrąconej przez rowerzystę.

Wysokość zadośćuczynienia za potrącenie przez rowerzystę – jak udowodnić rozmiar poniesionej krzywdy ?

Istotnym jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi na skutek potrącenia przez rowerzystę. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia mają negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia. Jedna karta informacyjna z pobytu w SOR to zbyt mało, aby udowodnić rozmiar doznanej krzywdy w jej aspekcie zdrowotnym.

Pamiętaj jednak, że uszczerbek na zdrowiu nie jest jedynym kryterium oceny wysokości należnego zadośćuczynienia.

Oprócz faktycznego uszczerbku należy brać także pod uwagę cierpienia psychiczne, zmianę planów osobistych. W praktyce uzyskujemy zadośćuczynienie także dla osób, u których nie wystąpił jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu.

Zadośćuczynienie dla pieszego potrąconego przez rowerzystę ma charakter jednorazowy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś od ubezpieczyciela lub sprawcy – rowerzysty – zadośćuczynienie za wypadek i potrącenie, a nie zawarłeś żadnej ugody, oznacza to że nadal możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem i potrąceniem przez rowerzystę.

Za co mogę otrzymać pieniądze w ramach odszkodowania za potrącenie pieszego:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież, telefon komórkowy)
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów
 • zdjęcia zniszczonej odzieży
 • dowód zakupu telefonu komórkowego oraz faktura za jego naprawę
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza jest formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana, u której na skutek wypadku doszło do trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Poszkodowany pieszy ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego, ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Poniżej przedstawiamy przykłady wartości uzyskanego zadośćuczynienia za skutki potrącenia przez rowerzystę. Zakłady ubezpieczeń zwykle wypłacają poszkodowanemu nie więcej niż 30% z podanych niżej kwot. Natomiast na skutek działania Kancelarii wypłacane kwoty są znacznie wyższe. Podane widełki uzależnione są od rozległości urazu.

 • odszkodowanie za urazowe usunięcie śledziony: 30.000-85.000zł
 • odszkodowanie za złamanie obojczyka: 8.000-15.000zł
 • odszkodowanie za złamanie uda: 15.000zł – 80.000zł

Prowadzimy sprawy o odszkodowania dla poszkodowanych pieszych gdy:

 • pojazdy sprawcy nie miał wykupionej dobrowolnej polisy OC,
 • sprawy były prowadzone wcześniej przez innych pełnomocników,
 • pieszemu odmówiono odszkodowania ze względu na nie przyznanie się przez rowerzystę do winy i spowodowania wypadku.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci ojca w wysokości 10.000 zł – 15.000 zł.

Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach odnotowała wypłaty przewyższające 150.000 zł. Ponadto jeżeli wcześniej wypłacono tylko stosowne odszkodowanie i zawarto ugodę, to Kancelaria KDRO.pl uzyskiwała dla poszkodowanego dziecka dodatkowo ponad 80.000zł zadośćuczynienia.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od wypadku lub wydania ostatniej decyzji przyznającej odszkodowanie przez ubezpieczyciela nie upłynęły 3 lata lub 20 lat, jeżeli czyn sprawcy był przestępstwem lub pieszy doznał poważnych uszkodzeń ciała
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • poszkodowany pieszy nie był wyłącznie winny zaistnienia wypadku

Wymagane dokumenty

 • jeżeli sprawa karna jest w toku to niezbędna jest sygnatura sprawy
 • odpis wyroku karnego
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitację
 • inne dokumenty na okoliczność wysokości poniesionej szkody w wypadku

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia, przebieg leczenia, aktualne skutki wypadku oraz wykaz poniesionych kosztów związanych z wypadkiem
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana