Odszkodowanie dla pasażera pojazdu

Bez względu na to, kto był sprawcą wypadku

Zadośćuczynienie dla pasażera pojazdu

Pasażer, który zostanie ranny w wypadku samochodowym nie ponosi winy za jego spowodowanie. Poszkodowanemu pasażerowi jest zazwyczaj obojętne, kto mu zapłaci odszkodowanie. Jednak wybór właściwego podmiotu odpowiedzialnego za zapłatę jest bardzo istotny. Nasza Kancelaria dokona najlepszego wyboru, aby uzyskać najwyższe odszkodowanie.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie?

Roszczenia odszkodowawcze przysługują każdemu pasażerowi pojazdu, bez względu na to kto był sprawcą wypadku – kierowca samochodu, którym poruszał się pasażer, czy kierowca inne pojazdu.

Roszczenia pasażera winny być kierowane przeciwko kierowcy, który spowodował wypadek i zakładowi ubezpieczeń, który ubezpieczał polisą OC pojazd sprawcy.

A co jeżeli nie można w sposób jednoznaczny wskazać kto jest sprawcą wypadku?

Co do zasady, odpowiedzialność za zapłatę odszkodowania pasażerowi ponosi kierowca – sprawca wypadku oraz zakład ubezpieczeń ubezpieczający polisą OC pojazd sprawcy.

Jeżeli nie można w sposób jednoznaczny wskazać, który z kierowców ponosi winę za wypadek należy sięgnąć do przepisów prawa regulujących odpowiedzialność kierowców.

Kierowca pojazdu, który poruszał się pasażer odpowiada za wypadek na zasadzie winy, a kierowca innego pojazdu na zasadzie ryzyka. Jeżeli przewóz pasażera związany jest z jakiegoś rodzaju zobowiązaniem (np. w związku z wykonywaną pracą) odpowiedzialność kierowcy pasażera kształtuje się na zasadzie ryzyka.

W takich skomplikowanych przypadkach nasi prawnicy dokonają analizy sprawy i skierują roszczenia do właściwego podmiotu, co spowoduje odzyskanie należnego odszkodowania dla pasażera pojazdu.

Co zrobić, gdy pojazd sprawcy nie miał ważnej polisy OC?

Jeżeli pojazd sprawcy wypadku samochodowego nie miał wykupionej polisy OC, wówczas również możesz otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie możesz otrzymać od:

 • sprawcy wypadku
 • Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)

Odszkodowanie dla pasażera pojazdu kierowanego przez małżonka – sprawcę wypadku

Jeżeli wypadek spowodował współmałżonek, to nawet gdy pojazd którym poruszali oboje małżonkowie wchodził w skład ich majątku wspólnego małżeńskiego zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia OC za szkodę na osobie (zadośćuczynienie dla pasażera) wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego małżonkowi, który jest współwłaścicielem lub jedynym właścicielem pojazdu.

Zasada ta nie rozciąga się jednak na odpowiedzialność za szkody rzeczowe (zniszczone mienie).

Jak długo od dnia wypadku można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie dla pasażera można się skutecznie ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia wypadku. Termin ten może zacząć bieg od dnia ostatniej decyzji ubezpieczyciela przyznającej lub odmawiającej zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania.

Termin ten ulega wydłużeniu do 20 lat jeżeli:

 • jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo (najczęściej z art. 177 § 1 i 2 kodeksu karnego)
 • jeżeli sprawca wypadku popełnił przestępstwo jak wyżej, ale zginął w wypadku i postępowanie karne umorzono z tego powodu, również masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • jeżeli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

Z kolei na uzyskanie odszkodowania z polisy NNW samochodu, którym się poruszałeś masz tylko 3 lata.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma wynagrodzić krzywdę, cierpienie, zmiany w życiu i uszczerbek na zdrowiu spowodowane wypadkiem samochodowym.

Podstawą żądania zadośćuczynienia jest poczucie krzywdy, w postaci bólu i cierpienia, a także całości negatywnych skutków w sferze emocjonalnej, zawodowej i osobistej osoby poszkodowanej – pasażera.

Jak więc udowodnić rozmiar poniesionej krzywdy i uzasadnić wysokość żądanego zadośćuczynienia?

Istotnym jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi w wypadku komunikacyjnym. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia i rehabilitacji mogą mieć negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia.

Pamiętaj jednak, że uszczerbek na zdrowiu nie jest jedynym kryterium oceny wysokości należnego zadośćuczynienia.

Oprócz faktycznego uszczerbku należy brać także pod uwagę cierpienia psychiczne, zmianę planów osobistych. W praktyce uzyskujemy zadośćuczynienie także dla pasażerów, u których nie wystąpił jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu.

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś od ubezpieczyciela zadośćuczynienie za wypadek samochodowy, a nie zawarłeś żadnej ugody, oznacza to że nadal możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem.

Za co mogę otrzymać pieniądze w ramach odszkodowania:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację,
  zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych,
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież, telefon komórkowy),
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym,

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie,
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów,
 • zdjęcia zniszczonej odzieży,
 • dowód zakupu telefonu komórkowego oraz faktura za jego naprawę,
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów,

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza jest formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana, u której na skutek wypadku doszło do trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Poszkodowany pasażer ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku:

 • nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej
 • zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego,
 • ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Poniżej przedstawiamy przykłady wartości uzyskanego zadośćuczynienia za skutki wypadku. Zakłady ubezpieczeń zwykle wypłacają poszkodowanemu nie więcej niż 30% z podanych niżej kwot. Natomiast na skutek działania Kancelarii wypłacane kwoty są znacznie wyższe. Podane widełki uzależnione są od rozległości urazu.

 • odszkodowanie za za skręcenie kręgosłupa szyjnego: 15.000-25.000zł
 • odszkodowanie za urazowe usunięcie śledziony: 30.000-85.000zł
 • odszkodowanie za złamanie obojczyka: 8.000-15.000zł
 • odszkodowanie za złamanie uda: 15.000zł – 80.000zł

Kancelaria podejmuje się także spraw, w których ubezpieczyciel odmówił wypłaty jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania, ze względu na rzekomy brak skutków wypadku dla zdrowia poszkodowanego lub ze względu na brak możliwości wskazania osoby sprawcy wypadku.

Prowadzimy sprawy, w którym samochód sprawcy nie miał wykupionej polisy OC.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od wypadku lub wydania ostatniej decyzji przyznającej odszkodowanie przez ubezpieczyciela nie upłynęły 3 lata lub 20 lat, jeżeli czyn sprawcy był przestępstwem
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie

Wymagane dokumenty

 • oświadczenie sprawcy wypadku, notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub odpis wyroku karnego
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitację
 • inne dokumenty na okoliczność wysokości poniesionej szkody w wypadku

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia, przebieg leczenia, aktualne skutki wypadku oraz wykaz poniesionych kosztów związanych z wypadkiem
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana