Odszkodowanie od księdza za molestowanie dziecka

Jeżeli osoba duchowna dopuści się molestowania seksualnego na dziecku wywołuje tym u dziecka nieodwracalne traumy psychiczne. Gwałt na dziecku, czy inne nieobyczajne czyny wobec dziecka mają wpływ na całe przyszłe życie osoby zgwałconej czy molestowanej. Tak rozumiana krzywda, której doznało dziecko może być choć w części zrekompensowana poprzez zapłatę na rzecz osoby pokrzywdzonej przez księdza odszkodowania, zadośćuczynienia a nawet stałej renty. Na tym tle powstaje pytanie, czy odszkodowanie za czyny nieobyczajne spowodowane przez księdza może być dochodzone od organizacji kościelnej.

Krzywda wyrządzona dziecku przez księdza

Jak wiadomo gwałt na dziecku pozostawia trwałe ślady w psychice, wywołuje szereg zaburzeń psychiatrycznych, nawracających depresji, myśli samobójczych, bóli psychosomatycznych – jest to szczególny rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu psychicznym i nie ma recepty na całkowite wyleczenie. Upokorzone dziecko reaguje szokiem, wstydzi się, izoluje i za zasłoną milczenia ukrywa swój wstyd. Często pragnienie poszkodowanego dziecka, aby jak najszybciej zapomnieć o przebytym koszmarze sprawia, że poprzez wyparcie ten fakt przestępstwa i nadużycia nie jest zgłaszany rodzicom, a tym bardziej policji.

Ofiary przestępstw pedofilskich próbują żyć tak jakby nic się nie stało, czują strach przed księdzem, który dopuścił się przestępstwa, choć wewnętrznie myślą o gwałcie wręcz obsesyjnie.

Na podstawie przeprowadzonych przez nas spraw wiemy, że w pierwszym okresie najważniejsza jest terapia psychiatryczna. Dzieci wykorzystane seksualnie przez księdza boją się, chorobliwie unikają innych ludzi, mają silne stany lękowe, czują się bezradne i często mają obniżone poczucie własnej wartości. Wiele z nich ma ataki paniki, próby samobójcze za sobą, zaburzenia snu, depresję, nocne moczenie, problemy z koncentracją i wiele innych zaburzeń.

Zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia lękowe i stany depresyjne niejednokrotnie wyceniane są przez biegłych psychiatrów sądowych jako ponad 100% uszczerbek na zdrowiu psychicznym dziecka, ponieważ znajduje się ono w grupie największego ryzyka popełnienia samobójstwa.

Często miejscowa społeczność nie wierzy w winę księdza, a obwinia pokrzywdzone dziecko za inicjację relacji z duchownym, czy o oczernianie księdza. Taka stygmatyzacja dziecka, powoduje dalszą traumę dziecka i jego rodziny. Tym bardziej poszkodowana osoba może odczuć, że jest odrzucana przez lokalną społeczność, gdy ta dowie się, że toczy się sprawa o odszkodowanie od księdza za molestowanie.

Proces karny i cywilny o odszkodowanie za molestowanie dziecka przez księdza

Dzieci ukrywają czyny, których dopuścił się ksiądz i często do ujawnienia tych czynów dochodzi dopiero po wielu latach.

Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby postępowanie karne przeciwko księdzu zostało wszczęte po upływie długiego okresu. Przed zainicjowaniem takich czynności wymagana jest jednak konsultacja z prawnikiem, który przeanalizuje sprawę i zadba o właściwe zabezpieczenie dowodów. W pewnych sytuacjach pokrzywdzony i jego rodzina nie chcą składać zawiadomienia do organów ścigania.

Brak postępowania karnego nie stoi na przeszkodzie, aby poszkodowany skutecznie dochodził odszkodowania od kurii, czy zakonu w procesie cywilnym. Sąd cywilny może dokonać własnych ustaleń i zasądzić odszkodowanie od księdza na rzecz osoby poszkodowanej.

Instytucje kościelne odpowiadają za szkody wyrządzone przez duchownych tak samo jak instytucje państwowe.

Organizacja kościelna odpowiada, za niewłaściwe przygotowanie księdza do posługi kapłańskiej, pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą. Posługę tę należy traktować bardzo szeroko, w tym także jako zajęcia z nastolatkami. Jeżeli takie czynności wchodzą w zakres czynności osoby duchownej, to obejmują je przepisy wewnętrzne prawa kościelnego, a dopuszczenie się przez księdza nadużyć seksualnych wobec dziecka będzie stanowić podstawę do odpowiedzialności odszkodowawczej nie tylko samego księdza, ale również posiadającej osobowość prawną instytucji kościelnej – seminarium duchownego, zakonu, czy kurii.

Jeżeli archidiecezja i diecezja dopuszczają się zaniedbań i nie reagują  na doniesienia  sugerujące o pedofilskich skłonnościach księdza, co więcej  jeżeli wiedzą o tym, że ksiądz jest pedofilem i nie ma nad nim odpowiedniego nadzoru, to poszkodowany przez księdza ma prawo żądać wynagrodzenia swojej krzywdy nie tylko od samego księdza, ale i od instytucji kościelnej.

Działalność Kościoła, bez znaczenia od rodzaju wyznania, ma szerokie oddziaływanie społeczne, wykraczające poza oddziaływanie na samą organizację kościelną. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby wobec tej instytucji nie stosować przepisów regulujących odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym odpowiedzialność instytucji kościelnych za czyny popełnione przez podwładnych księży, którzy są członkami tychże organów.

Odpowiedzialność instytucji kościelnych za molestowanie seksualne przez księdza

Generalną zasadą odpowiedzialności instytucji kościelnych za szkody wyrządzone dziecku przez księdza jest art. 430 kc, który brzmi:

Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.

Tak więc, w razie powierzeniu księdzu czynności służbowych obejmujących posługę kapłańską, należy wnioskować, że posługa ta obejmuje także sprawowanie posługi względem dzieci. Zwierzchnik – organizacja kościelna nie może skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej, tym że kapłan dopuścił się molestowania tylko przy sposobności świadczenia takiej posługi.

Odszkodowanie od księdza i odszkodowanie od kurii – najlepiej z dobrymi prawnikami

Sprawy związane z molestowaniem seksualnym są sprawami skomplikowanymi, wymagającymi dużej znajomości prawa cywilnego, prawa karnego, no i prawa kanonicznego. Z tego względu osoba molestowana przez księdza powinna skorzystać z pomocy prawnika, który ma tak szerokie doświadczenie zawodowe.

O sprawie nieobyczajnego zachowania duchownego powinna być poinformowana właściwa kongregacja Stolicy Apostolskiej, która może nałożyć karę suspensy na oskarżonego kapłana. Następnie powinien rozpocząć się proces kanoniczny przed sądem duchownym, który zazwyczaj kończy się wydaleniem księdza ze stanu duchownego. Nasza kancelaria pomaga ofiarom molestowania przez księży także w postępowaniu karnym i cywilnym. Do każdego przypadku podchodzi indywidualnie, gwarantując zachowanie tajemnicy zawodowej. Zapewniamy też wsparcie psychiatry i psychologa.

Pomagamy ofiarom księdza pedofila uzyskać najwyższe odszkodowanie za molestowanie seksualne. Odszkodowanie dla ofiary księdza pedofila może sięgnąć wielu setek tysięcy złotych, jednak i tak nie wymaże z pamięci ofiary przeżytej traumy.

Zdajemy sobie sprawę, iż niezagojone rany na duszy ropieją latami, dlatego to czas, aby przerwać milczenie i przełamać własne poczucie wstydu.