Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej

W związku ze śmiercią osoby najbliższej w wyniku wypadku drogowego lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej można ubiegać się o pokrycie poniesionych strat w wyniku doznanej szkody. Jest to odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej.

Drugim roszczeniem jest zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej. Kwoty odszkodowania za śmierć i zadośćuczynienia są niebagatelne, bowiem mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej – co to jest

Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej to jednorazowe świadczenie pieniężne, które wypłacane jest przez osobę lub podmiot, który swoim zachowaniem spowodował szkodę. Takie odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej może być również wypłacone przez zakład ubezpieczeń, który udzielał ochrony ubezpieczeniowej OC osobie lub podmiotowi winnemu spowodowania śmiertelnego wypadku.

Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej – za jakie zdarzenia przysługuje

Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej może być wypłacone, gdy śmierć tej osoby była wynikiem zawinionego działania lub zaniechania innej osoby.

Świadczenie to może zostać przyznane, gdy osoba najbliższa była ofiarą wypadku drogowego spowodowanego przez inną osobę.

Takie odszkodowanie może być wypłacone najbliższym osoby, która poniosła śmierć w wyniku zawinionego przez pracodawcę wypadku przez pracy (śmiertelny wypadek w kopalni, śmiertelny wypadek na budowie). Podobnie najbliższym przysługuje odszkodowanie za śmierć w gospodarstwie rolnym, jeżeli zmarły sam nie spowodował wypadku oraz nie był jedynym właścicielem tego gospodarstwa.

Dużą grupą zdarzeń są błędy medyczne. Jeżeli bliski zmarł wskutek błędu lekarza, to osoba najbliższa również może otrzymać od szpitala lub jego ubezpieczyciela odszkodowanie za śmierć.

Odmowa odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

Wszystkie sytuacje, w których zmarły najbliższy był wyłącznie winnym spowodowaniem wypadku śmiertelnego, wykluczają możliwość uzyskania odszkodowanie za jego śmierć.

Jeżeli więc zmarły sam spowodował wypadek komunikacyjny, w którym poniósł śmierć, to najbliżsi nie otrzymają odszkodowania za jego zgon od ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Jeśli w tym samym wypadku zginęły inne osoby najbliższe, to za ich śmierć jak najbardziej można otrzymać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń.

Jeżeli najbliższy popełnił samobójstwo, czy zmarł wskutek choroby naturalnej  – to najbliżsi nie otrzymają odszkodowania za śmierć na podstawie art. 446 kodeksu cywilnego.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Jak przeczytałeś wcześniej odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej ma na celu wyrównać straty materialne.

Natomiast zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej oznacza rekompensatę za straty emocjonalne oraz krzywdy, jakie ponieśli poszkodowani z rodziny w związku ze śmiercią osoby najbliższej.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej – ile wynosi ?

Zadośćuczynienie ma charakter niewymierny. Oznacza to, że nie ma jednej tabeli czy miernika, którymi można wyznaczyć wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej. Nie istnieje nic takiego jak tabela zadośćuczynienia za śmierć. Wszystkie takie sprawy należy więc traktować indywidualnie. W sprawie o zadośćuczynienie na wysokość wypłaty bardzo duży wpływ ma:

 • wybór właściwej i doświadczonej kancelarii od odszkodowania za śmierć
 • zgromadzenie właściwych dowodów
 • podjęcie decyzji o walkę o najwyższe zadośćuczynienie w sądzie

Tytułem przykładu wskazujemy sprawę  o odszkodowanie za śmierć brata.

Nasza Kancelaria od odszkodowania za śmierć obsługiwała sprawę jednego z rodzeństwa. W tej sprawie wygraliśmy dla naszej klientki ponad 40.000 zł zadośćuczynienia za śmierć brata. Sprawa drugiej z sióstr była prowadzona przez inną kancelarię i ona wygrała tylko 17.000 zł zadośćuczynienia.

Właściwe poprowadzenie sprawy o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej może więc co najmniej podwoić możliwą do otrzymania kwotę zadośćuczynienia za zgon osoby najbliższej!

Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej – jakie dokumenty?

Aby nie zaprzepaścić szansy na odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby najbliższej należy ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć osoby bliskiej. Takim dokumentem może być:

 • notatka policyjna
 • protokół powypadkowy z zakładu pracy
 • skazujący sprawcę wyrok karny

Należy także zarejestrować śmierć osoby najbliższej w urzędzie stanu cywilnego i pozyskać akt zgonu zmarłego.

Następnie należy zgłosić roszczenia i ich wysokość do osoby odpowiedzialnej za śmiertelny wypadek lub jego ubezpieczyciela. Do wniosku należy dołączyć dowody świadczące o szkodzie poniesionej w wyniku śmierci bliskiego np:

 • rachunki za wydatki związane z pogrzebem i stypą
 • faktury dokumentujące koszty leczenia pogorszenia własnego zdrowia (np. za wizyty u psychologa i psychiatry)
 • dowody na pogorszenie sytuacji majątkowej w związku ze śmiercią osoby najbliższej

W celu udokumentowania wysokości roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej warto do zgłoszenia szkody dołączyć:

 • wspólne zdjęcia z tragicznie zmarłym
 • oświadczenia świadków dotyczące naszych więzi ze zmarłym

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osoby najbliższej – kto może otrzymać?

Warto też wiedzieć, że po śmierci osoby bliskiej można otrzymać nie tylko odszkodowanie za śmierć ojca, matki, czy odszkodowanie za śmierć dziecka.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć mogą otrzymać także inne osoby spowinowacone lub spokrewnione (dziadek, wnuk), ale również konkubentka i dalsza rodzina. Warunkiem przyznania takiego odszkodowania jest udowodnienie wyjątkowo bliskiej więzi emocjonalnej między nimi, a osoba zmarłą.

Aby uzyskać dla Państwa odszkodowanie w wysokości kilkuset tysięcy złotych musimy oszacować wielkość strat materialnych i niematerialnych w wyniku śmierci osoby bliskiej, zgłosić roszczenie, zgromadzić całość materiału dowodowego w sprawie i wynegocjować jak najwyższe odszkodowanie za śmierć lub założyć sprawę w sądzie przeciwko ubezpieczycielowi OC sprawcy wypadku.

Jak otrzymać wysokie odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Dowiedziałeś się, kto może otrzymać odszkodowanie za śmierć na podstawie art. 466 kodeksu cywilnego. Wskazaliśmy jakie dokumenty należy zebrać oraz  do kogo i w jaki sposób zgłosić swoje roszenie o odszkodowanie za śmierć. Możesz we własnym zakresie starać się o powyższe pośmiertne świadczenia odszkodowawcze.

Z naszego doświadczenia wiemy jednak, że współpraca z prawnikiem od odszkodowania za śmierć pozwoli uzyskać najwyższe kwoty odszkodowania. Kancelaria odszkodowawcza Wrocław posiada jedne z bogatszych doświadczeń w prowadzeniu takich spraw. Zdecydowana większość z nich kończyła się w sądzie. Wiemy, że takie postępowanie zagwarantuje najwyższe z możliwych wypłaty odszkodowania za śmierć.

Nawet gdy otrzymałeś już jakiekolwiek odszkodowanie od ubezpieczyciela, możemy poprowadzić sprawę na dalszym etapie. Pamiętaj, że my nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie otrzymamy dopiero po tym, jak zostanie Tobie wypłacone wywalczone odszkodowanie za śmierć.

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza pomoże Państwu zgromadzić niezbędne dokumenty i dowody. W Państwa imieniu będziemy korespondować z ubezpieczycielem. Nasz prawnik bez żadnych opłat będzie Was reprezentować w sądzie.