Zaniżone odszkodowanie, czyli jak walczyć z ubezpieczycielem.

Towarzystwa ubezpieczeniowe prawie zawsze zaniżają odszkodowanie i przyznają z znacznie niższej kwocie, niż powinny. Niejednokrotnie niesłusznie w ogóle odmawiają jakiejkolwiek wypłaty. Czy poszkodowany może skutecznie dochodzić odszkodowania w pełnej kwocie? Jak bronić się przed zaniżeniem odszkodowania? Zaniżone odszkodowanie? Dowiedz się jak walczyć z ubezpieczycielem!

Zasada pełnego wynagrodzenia poniesionej szkody

Zaniżenie odszkodowania jest niezgodne z przepisami polskiego prawa cywilnego. Zgodnie z art. 362 §2 kodeksu cywilnego wysokość odszkodowania odpowiadać powinna wielkości szkody. Zasada ta może doznawać niekiedy ograniczeń. Na przykład zakład ubezpieczeń jest zwolniony od zapłaty odszkodowania powyżej sumy gwarancyjnej odszkodowania

Zaniżone odszkodowanie – w jakich sprawach ubezpieczyciel najczęściej wypłaca zbyt niskie odszkodowanie

Z obserwacji naszej kancelarii odszkodowawczej, w zasadzie w każdym rodzaju spraw odszkodowawczych istnieje tendencja ubezpieczycieli do minimalizacji kwoty odszkodowania. Do zaniżenia odszkodowań szczególnie dotyczy w sprawach o:

– zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

– zapłatę odszkodowania w związku ze szkodami na pojazdach, ze szczególnym naciskiem na tzw. szkody całkowite oraz odszkodowania za najem pojazdu zastępczego.

Najczęściej ubezpieczyciele wydają decyzje odmawiające zapłaty odszkodowania za błędy medyczne. Wynika, to z faktu iż przyznanie poszkodowanemu pacjentowi choćby symbolicznej kwoty odszkodowania za błąd medyczny, byłoby przyznaniem przez ubezpieczyciela swojej odpowiedzialności co do zasady. Notorycznie zaniżają odszkodowania zakłady ubezpieczeń, które sprzedają najtańsze odszkodowania na rynku (np. Link4, Compensa, Aviva), ale w zasadzie dotyczy to wszystkich ubezpieczycieli na naszym rynku.

Zaniżone odszkodowanie, odmowa odszkodowania – co dalej?

Ubezpieczyciel powiadamia poszkodowanego o swoim stanowisku w formie decyzji. W decyzji ubezpieczyciela zawsze znajduje się pouczenie, jakie prawo ma poszkodowany, który nie zgadza się z wydaną decyzją.

Pierwszym ważnym krokiem jest napisanie odwołania od takiej decyzji. Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego  powinno mieć formę pisemną i powinno być wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, tak aby nie zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach.

Ułatwi nam to również obliczenie dnia spodziewanej odpowiedzi ubezpieczyciela, który ma na nią 30 dni.

Ponieważ ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne to dlatego to właśnie poszkodowany powinien uzasadnić i udowodnić, dlaczego jego odszkodowanie zostało zaniżone.

Należy solidnie udokumentować swoje twierdzenie o zaniżonym zadośćuczynieniu i odszkodowaniu odpowiednimi dokumentami medycznymi, fakturami i rachunkami imiennymi z wizyt u lekarzy, zakupu leków w aptece czy wykupionych zabiegów rehabilitacyjnych, albo sprzętu medycznego.

Ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie odszkodowania

Zakład ubezpieczeń powinien w terminie 30 dni wydać kolejną decyzję. Jeżeli ubezpieczyciel nie wydaje żadnej decyzji i nie informuje,  z czego wynika zwłoka w likwidacji szkody lub kiedy odwołanie nie przynosi żadnego rezultatu i ubezpieczyciel podtrzymuje decyzję niekorzystną o zaniżonym odszkodowaniu to kolejnym krokiem może być wysłanie  skargi do  Rzecznika Ubezpieczonych. Jednym z zadań ustawowych Rzecznika jest udzielanie poszkodowanym pomocy w sporze z zakładem ubezpieczeń.

Pismo do Rzecznika Ubezpieczonych

W piśmie do Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie: Rzecznik Finansowy) należy napisać, na jaki zakład ubezpieczeń jest wniesiona skarga. Należy także powołać się na numer szkody i określić z jakiej polisy była ta szkoda likwidowana.

Do pisma należy dołączyć dokładny opis całego zdarzenia, które doprowadziło do szkody, zgłoszenie szkody, odpisy z komisji lekarskich, dokumentację medyczną, wszystkie decyzje ubezpieczyciela oraz całą dokumentację z ubezpieczycielem.

Skargę należy poprzeć mocnymi argumentami i dowodami.

Jeżeli rzecznik uzna że skarga jest słuszna, to wtedy podejmie kroki w sprawie i wyśle pismo do ubezpieczyciela o wyjaśnienie lub zmianę decyzji prosząc o uznanie roszczeń klienta.

Nawet jeżeli Rzecznik nic nie wskóra  w sprawie, to jego opinia będzie kolejnym ważnym dowodem w postępowaniu sądowym o zapłatę odszkodowania.

Mediacje z ubezpieczycielem

Kolejnym etapem może być postępowanie mediacyjne w sądach polubownych przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Takie postępowanie jest prostsze, szybsze i o wiele tańsze niż proces cywilny przed sądem powszechnym, ale niestety musi na nie wyrazić zgodę zakład ubezpieczeń. W drodze mediacji obie strony sporu muszą zgodzić się na pewien kompromis. Oznacza to, że nie można liczyć że zakończy się przyznaniem najwyższego odszkodowania.

Rzecznik Finansowy i mediacje w sprawie odszkodowania – czy warto?

Niestety z praktyki naszej kancelarii wiemy, że w większości przypadków towarzystwo ubezpieczeń nie podziela uwag Rzecznika Finansowego i nie zmienia swoich decyzji. Ubezpieczyciele często nie wyrażają zgody na sąd polubowny, konsekwentnie podtrzymują swoje zaniżone decyzje.

Zaniżone odszkodowanie – walcz w sądzie z pomocą kancelarii odszkodowawczej!

Ci więc należy zrobić? Jak dostać najwyższe odszkodowanie? Z naszego doświadczenia wiemy, że jedynie skierowanie sprawy do sądu może umożliwić uzyskanie najwyższego odszkodowania. Postępowanie sądowe przeciwko ubezpieczycielowi wymaga sporej wiedzy prawniczej. Właściwym krokiem będzie zlecenie sprawy wykwalifikowanej kancelarii odszkodowawczej.

W 99% naszych spraw o zaniżone odszkodowanie uzyskaliśmy kwoty wielokrotnie wyższe od kwoty pierwotnie przyznanej przez ubezpieczyciela. Odnotowywaliśmy wypłaty 10-krotnie przewyższające zaniżone, wypłacone wcześniej odszkodowanie.

Ponadto do każdej uzyskanej kwoty sądy doliczyły odsetki za opóźnienie liczone od 31 dnia po zgłoszeniu szkody przez naszą kancelarię. Nadto uzyskaliśmy zwrot wszystkich kosztów poniesionych przez poszkodowanego, a związanych z wypadkiem, czy koszty opieki osoby trzeciej.

Pamiętaj, że złożenie pozwu w sądzie nie zamyka drogi do późniejszego zawarcia ugody z ubezpieczycielem. Taka ugoda z ubezpieczycielem zapewne będzie o wiele bardziej korzystna, niż ta zawarta w drodze mediacji pozasądowych, a koszty sądowe zostaną Ci na mocy tej ugody zwrócone.

Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie? Skontaktuj się naszą kancelarią odszkodowawczą z Wrocławia, a my wywalczymy najwyższe odszkodowania. Działamy na terenie całej Polski!