Błędy medyczne

Odszkodowania za błędy lekarskie

Odszkodowania za błędy lekarskie i medyczne

Sądzisz się, że jesteś ofiarą błędu medycznego. Zabieg operacyjny został źle wykonany lub bez właściwej zgody pacjenta. A może chcesz dochodzić odszkodowania za błąd okołoporodowy? Jesteśmy prawnikami specjalizującymi się w błędach medycznych i lekarskich.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za błąd medyczny?

Roszczenia odszkodowawcze związane z procesem leczniczo-diagnostycznym są wynikiem zaistnienia błędu lekarskiego, medycznego lub wynikają z naruszenia praw pacjenta.

Co to jest błąd medyczny i błąd lekarski?

Błąd medyczny, także nazywany lekarskim to postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi, aktualnymi zasadami wiedzy medycznej i lekarskiej, prowadzące do rozstroju zdrowia i powstaniu uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

W większości roszczeń związanych z wystąpieniem błędu medycznego lub lekarskiego, nie jest istotne kto dopuścił się błędu medycznego. Odpowiedzialnym za wynagrodzenie szkody są bowiem placówka medyczna, w której doszło do błędu lekarskiego oraz zakład ubezpieczeń, który ubezpieczał w dacie wystąpienia błędu medycznego jednostkę służby zdrowia.

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

W wielu sprawach o odszkodowanie za błąd medyczny występuje osobna przesłanka żądania wysokiego zadośćuczynienia. Jest nią naruszenie praw pacjenta w związku z art. 4 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W wielu przypadkach roszczenia związane z błędem medycznym są wręcz niemożliwe do udowodnienia, natomiast wywalczamy wysokie zadośćuczynienie związane z naruszeniem prawa pacjenta i wywołaną tym krzywdą.

Do najczęściej naruszanych praw pacjenta skutkujących wysokim roszczeniem o zadośćuczynienie jest naruszenie prawa do informacji dotyczących proponowanego leczenia, metod alternatywnych leczenia, możliwości wystąpienia powikłań okołooperacyjnych, wykonanie operacji pomimo braku pełnej i „uświadomionej” zgody pacjenta na zabieg operacyjny.

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lub naruszenie prawa pacjenta?

Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z błędem lekarskim, medycznym lub naruszeniem prawa pacjenta przysługują bezpośrednio poszkodowanym pacjentom, u których doszło do uszczerbku na zdrowiu oraz powstała krzywda, w związku z zawinionym działaniem pracownika jednostki służby zdrowia.

Jeżeli ofiarą błędu medycznego jest dziecko poniżej 18 roku życia, wówczas w jego imieniu o odszkodowanie za błąd lekarski występują jego rodzice lub opiekunowie prawni.

W przypadku, gdy na skutek błędu lekarskiego pacjent umrze, najbliżsi członkowie rodziny mogą żądać zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Jak długo można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny, lekarski lub naruszenie praw pacjenta?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z błędem lekarskim, medycznym lub naruszeniem praw pacjenta można się skutecznie ubiegać:

 • do upływu terminu 3 lat od dnia zaistnienia błędu lekarskiego, czy naruszenia praw pacjenta (np. od dnia operacji)
 • do upływu 3 lat od dnia kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie (np. o skutkach błędu lekarskiego, o fakcie zakażenia wirusem HCV) jednak nie później niż 10 lat dnia zdarzenia wywołującego szkodę.

Wyjątki:

 1. jeżeli lekarz lub inna osoba, z której winy doszło do błędu medycznego i uszkodzenia ciała została skazana prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo – masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania
 2. jeżeli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną błędem lekarskim i naruszeniem praw pacjenta

Zadośćuczynienie jest tzw. roszczeniem niemajątkowym, osobistym mającym na celu wynagrodzenie całej krzywdy, która powstała u pacjenta – ofiary błędu medycznego. Krzywdy, w postaci bólu i cierpienia, a także całości negatywnych skutków w sferze emocjonalnej, zawodowej i osobistej osoby poszkodowanej w wyniku błędu medycznego. Wysokość krzywdy, jest także związana z powstałą szkodą w postaci trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Aby uzyskać wysokie zadośćuczynienie za błąd lekarski, to na pacjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, iż działanie lekarza było nieprawidłowe i spowodowało powstanie zarówno błędu medycznego, jak i szkody pod postacią uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku żądania zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta, poszkodowany nie musi w ogóle udowadniać powstania uszczerbku na zdrowiu wywołanego naruszeniem jego prawa. Wystarczy wykazać sam fakt naruszenia prawa pacjenta (np. prawo do informacji o alternatywnym leczeniu) i wykazać własną krzywdę wywołaną tym faktem.

Wypłacane zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego pacjenta musi stanowić wysoką i ekonomicznie odczuwalną wartość pieniężną. Nie ma odgórnie ustalonej wartości zadośćuczynienia za błędy medyczne i lekarskie.

Jak więc udowodnić rozmiar poniesionej krzywdy?

Przede wszystkim istotne jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z leczeniem skutków błędu medycznego. Należy także odpowiednio szybko zadbać o zabezpieczenie odpisów dokumentacji medycznej z placówki, w której doszło do błędu medycznego. Dokumentacja ta musi być kompletna, a więc musi zawierać wszystkie jej karty (łącznie z np. protokołem operacyjnym, kartami gorączkowymi, raportami pielęgniarskimi).

Prosimy, aby poszkodowany pacjent obszernie opisał wpływ zdarzenia na jego życie (opisał ewentualną własną niepełnosprawność wywołaną błędem medycznym, konieczność korzystania ze stałej opieki innej osoby, czy zdarzenie miało wpływ na naukę i możliwości zarobkowe, czy też inne plany życiowe).

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich szkód i strat majątkowych powstałych w związku z błędem medycznym. Odszkodowanie powinno być pełne, a więc powinno pokryć wszystkie odniesione szkody.

Do roszczeń o odszkodowanie za błąd lekarski można m.in. zaliczyć żądania o:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym, zasiłku rehabilitacyjnym
 • odszkodowanie za poniesione koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Renta

Renta jest szczególna formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana, u której na skutek błędu lekarskiego doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu. Jest to renta wpłacana przez podmiot odpowiedzialny za powstanie błędu lekarskiego (np. szpital) lub ubezpieczyciela, który ubezpieczał placówkę medyczną. Renta ta ma charakter odrębny od renty wypłacanej przez ZUS.

Poszkodowany pacjent ma prawo do renty, gdy na skutek błędu lekarskiego nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego (np. stałe wydatki na leczenie), ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość (np. brak możliwości awansu zawodowego lub ukończenia studiów).

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne. Renta zwykle ma charakter renty stałej. Przyznana w postępowaniu likwidacyjnym lub sądowym renta, może być zawsze podwyższona, jeżeli potrzeby poszkodowanego pacjenta ulegną zmianie.

Ponieważ postępowania sądowe dotyczących roszczeń związanych z błędami lekarskimi są długotrwałe, poszkodowany pacjent może żądać tzw. zabezpieczenia renty na czas procesu. W przypadku uwiarygodnienia żądania, poszkodowany może otrzymywać comiesięczną rentę już po 2 tygodniach od złożenia pozwu o zapłatę odszkodowania za błąd lekarski .

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle ośrodki zdrowia, w których doszło do błędu medycznego oraz ich ubezpieczyciele odmawiają przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie, twierdząc że nie doszło do błędu medycznego. W konsekwencji nie dochodzi do wypłat jakichkolwiek kwot odszkodowania z uznania w postępowaniu likwidacyjnym. W celu uzyskania dla poszkodowanego pacjenta należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny prowadzimy dalsze postępowanie na etapie sądowym.

Przykładowe kwoty zadośćuczynienia uzyskane przez naszą Kancelarię w sprawach o błąd medyczny chirurgiczny:

 • zadośćuczynienie za jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych podczas laparoskopii 250.000zł oraz odsetki
 • zadośćuczynienie za nieprawidłowo przeprowadzony zabieg usunięcia tarczycy 40.000zł oraz odsetki
 • zadośćuczynienie za uszkodzenie moczowodu podczas laparoskopii 82.000zł oraz odsetki
 • zadośćuczynienie za naruszenie prawa pacjenta do informacji oraz przepisanie błędnej dawki leków – 40.000zł oraz odsetki

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia błędu medycznego nie upłynęło 10 lat (lub 20 jeżeli pracownik medyczny, który dopuścił się błędu został skazany za przestępstwo)
 • nie ukończyłeś 20 roku życia, jeżeli zostałeś poszkodowany na skutek błędu medycznego jako dziecko
 • przedstawienie pełnej dokumentacji medycznej z placówki, w której doszło do błędu lekarskiego
 • bliskie relacje ze zmarłą osobą, w przypadku roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na skutek błędu medycznego

Wymagane dokumenty

 • odpisy pełnej dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem z placówki, w której doszło do powstania błędu medycznego lub w której naruszono prawa pacjenta
 • lista placówek medycznych, w których poszkodowany był leczony przed i po zdarzeniu wywołującym szkodę

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli odmówiono Ci wydania odpisów Twojej dokumentacji medycznej, jest to naruszenie prawa pacjenta – wyegzekwujemy Twoje prawa
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg Twojego leczenia, opis błędu lekarskiego oraz wpływ zdarzenia na Twoje zdrowie, życie osobiste i zawodowe.
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana