„Wypłata ubezpieczenia po śmierci matki – kiedy finanse stają się pocieszeniem po stracie osoby bliskiej”

Stracie najbliższej osoby towarzyszą nie tylko emocjonalne i duchowe wyzwania, ale również praktyczne, związane z rozwiązywaniem spraw formalnych. Jednym z takich aspektów jest wypłata ubezpieczenia po śmierci matki – pieniądze, które mogą stanowić pewien rodzaj wsparcia finansowego w trudnym czasie.

Warto jednak spojrzeć na ten temat przez pryzmat możliwości uzyskania wypłaty odszkodowania od ubezpieczalni. Przekonajmy się więc, jak tak zwane „odszkodowanie z tytułu śmierci rodzica” może stać się czynnikiem łagodzącym ból straty i otworzyć zupełnie nowe perspektywy dla rodzin dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem.

Wypłata odszkodowania za śmierć matki – kilka źródeł uzyskania świadczeń odszkodowawczych

Kto może otrzymać wypłatę odszkodowania za śmierć matki? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.  Według polskiego prawa może istnieć kilka źródeł uzyskania wypłaty ubezpieczenia za śmierć matki. Co więcej, wypłata ubezpieczenia za śmierć matki z jednego źródła, nie musi oznaczać pomniejszenia wypłaty odszkodowania z innej podstawy prawnej.

Wypłata ubezpieczenia po śmierci matki może więc przysługiwać z kilku źródeł:

 • z ZUS jeżeli matka uległa śmiertelnemu wypadkowi w pracy
 • przez zakład pracy, jeżeli śmierć matki nastąpiła w pracy, a winę za śmiertelny wypadek ponosi pracodawca (np. naruszenie przez pracodawcę przepisów BHP, wina innego pracownika)
 • z dobrowolnego ubezpieczenia na życie, polisy NNW – jeżeli zmarła matka zawarła taką umowę ubezpieczenia (indywidualne ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie grupowe)
 • przez sprawcę wypadku lub jego ubezpieczyciela OC – jezeli śmierć matki nastąpiła na przykład podczas wypadku drogowego, za spowodowanie którego winę ponosi inna osoba

Śmierć w pracy – jakie odszkodowanie za śmierć rodzica z ZUS?

Jeżeli osoba ubezpieczona w ZUS, czy KRUS (np. pracownik zakładu pracy, pracownik na gospodarstwie rolnym) poniesie śmierć w trakcie wykonywania pracy, to niektóre z jej osób najbliższych mogą liczyć na szereg świadczeń odszkodowawczych z ZUS. Warunkiem otrzymania świadczeń niżej opisanych jest ustalenie, że śmierć w pracy nastąpiła na skutek wypadku w pracy.

Poniżej pokrótce omówimy rodzaje odszkodowania za śmierć rodzica z ZUS.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS za śmierć w pracy

Po pierwsze najbliższa rodzina osoby, która poniosła śmierć wskutek wypadku przy pracy ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS. W takim wypadku jednorazowe odszkodowanie za śmierć z ZUS przysługuje m.n. małżonkowi zmarłego, jego dzieciom własnym i przysposobionym, rodzicom zmarłego.

Odszkodowanie z ZUS za śmiertelny wypadek przy pracy wynosi do 31 marca 2024r. wynosi nawet 114 231 zł.  Wartość tego świadczenia  zmienia się, a jego aktualna wysokość jest publikowana przez ZUS na podstawie obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Warunkiem koniecznym, aby rodzina otrzymała takie odszkodowanie z ZUS jest, że śmierć pracownika nastąpiła na skutek wypadku przy pracy. Zazwyczaj za wypadek śmiertelny w pracy nie są uznawane przez ZUS zawał serca, czy udar mózgu.

ZUS przyjmuje, że w tych wypadkach śmierć pracownika jest wynikiem choroby samoistnej, a nie wypadkiem przy pracy. Nie mniej zawsze należy dążyć do pełnego wyjaśnienia okoliczności śmierci i ewentualnie można złożyć odwołanie od decyzji ZUS.

Renta rodzinna wypadkowa z ZUS

W sytuacjach, gdy pracownik poniósł śmierć wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wówczas małżonek zmarłego, jego dzieci własne własne, drugiego małżonka, przysposobione oraz jego rodzica mogą uzyskać z ZUS rentę rodzinną wypadkową.

Renta rodzinna wynosi od 85% – 95% świadczenia zmarłego pracownika.

Odszkodowanie za śmierć w pracy od pracodawcy

Jeżeli pracownik poniósł śmierć podczas pracy, na skutek uchybień i zaniedbań pracodawcy lub innego pracownika, to rodzina zmarłego pracownika może dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej bezpośrednio od tego pracodawcy. Roszczenie o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej może być również egzekwowane od ubezpieczyciela pracodawcy. Jest to świadczenie uzupełniające w stosunku do odszkodowania z ZUS. Oznacza to, że odszkodowanie za śmierć rodzica może być wypłacona przez ZUS oraz dodatkowo przez pracodawcę.

Przykład odszkodowanie za śmierć od pracodawcy

Pracownik pracował w głębokich wykopach. Na skutek naruszenia przepisów BHP, zastosowanie niewłaściwych zabezpieczeń wykopów, został on przysypany ziemią i poniósł śmierć.

W takiej sytuacji najbliżsi zmarłego pracownika mogę obok odszkodowania pośmiertnego z ZUS uzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć od pracodawcy.

Na temat odszkodowania za śmierć w pracy napisaliśmy więcej w artykule: Wysokość odszkodowania za śmierć w pracy.

Wypłata ubezpieczenia po śmierci matki z polisy na życie PZU i polis NNW innych ubezpieczycieli

Wiele osób jest ubezpieczonych dobrowolnym ubezpieczeniem na życie, czy polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków. Popularne są także produkty ubezpieczeniowe nazywane „grupowe ubezpieczenie NNW”.

Dobrowolne ubezpieczenia indywidualne, jak i grupowe mogą zawierać wiele rozszerzeń. Na przykład odszkodowanie może być wypłacane, jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła na skutek zawału serca, udaru mózgu, czy z powodu choroby nowotworowej.

Zakres ubezpieczenia zawarty jest w polisie ubezpieczenia na życie, czy polisie NNW. W polisie wskazana jest także suma ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia jest to najwyższa kwota odszkodowania za śmierć, jaka może być wypłacona osobie uposażonej z polisy. Jeżeli suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł, to zwykle jest to najwyższa kwota, którą można uzyskać po śmierci osoby ubezpieczonej.

Zawierając umowę ubezpieczenia na życie można wybrać odpowiedni wariant sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia może więc w zależności od wybranego wariantu 20.000 zł, 50.000 zł, czy nawet 250.000 zł. W przypadku polisy grupowej (np. ubezpieczenie grupowe PZU P Plus), suma ubezpieczenia jest zwykle niska, sięga około 15.000zł.

Oczywiście, wyższa suma ubezpieczenia związana jest z wyższą składką ubezpieczeniową.

Kim jest osoba uposażona z polisy na życie?

Ubezpieczony może wskazać w umowie ubezpieczenia osobę lub osoby, na rzecz których ma zostać wypłacone odszkodowanie na wypadek śmierci. W przypadku niewskazania osoby uposażonej odszkodowanie na wypadek śmierci jest wypłacane spadkobiercom.

Osoba uposażona – przykład:

Pani Halina zawarła dobrowolne ubezpieczenie na życie. W umowie ubezpieczenia wskazała, że na wypadek jej śmierci uposaża do wypłaty sumy ubezpieczenia swojego partnera Mariana.

Oznacza to, że po jej śmierci żadne z jej dzieci (spadkobierców ustawowych) nie otrzyma odszkodowania z jej polisy ubezpieczenia na życie. 100% odszkodowania otrzyma jej partner Marian.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia NNW

Oprócz umowy ubezpieczenia niezwykle ważnym dokumentem są ogólne warunki ubezpieczenia, czyli OWU. Szczególnie ważny rozdział OWU, to tzw. wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Każdy zakład ubezpieczeń może mieć inny zakres wyłączeń.

Zawsze w OWU PZU, WARTA, Generali, czy innego ubezpieczyciela znajduje się zapis, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy do zdarzenia ubezpieczeniowego doszło pod wpływem alkoholu, narkotyków lub gdy śmierć była skutkiem samobójstwa.

Zatajenie informacji o stanie zdrowia a odmowa wypłaty odszkodowania za śmierć

Ubezpieczyciel zapewne odmówi wypłaty ubezpieczenia po śmierci matki, jeżeli ubezpieczona matka zataiła informacje dotyczące stanu jej zdrowia. Takie sytuacje zdarzają się dość często w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na życie na odległość.

Odmowa wypłaty odszkodowania za śmierć z powodu zatajenia informacji o stanie zdrowia – przykład:

Pan Krystian zawarł umowę ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie za śmierć miało być wypłacone między innymi, jeżeli zgon nastąpi na skutek zawału serca.

Pan Krystian w ankiecie ubezpieczeniowej nie wskazał jednak, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie przebył już dwa zawały serca. Po zawarciu umowy Pan Krystian doznał kolejnego zawału serca, w wyniku którego zmarł.

PZU Życie S.A. odmówiło wypłaty ubezpieczenia za śmierć z powodu zatajenia informacji o wcześniej przebytych zawałach mięśnia sercowego.

Niesłuszna odmowa wypłaty odszkodowania za śmierć z powodu zatajenia informacji o stanie zdrowia – przykład:

Pani Krystyna zawarła umowę ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie za śmierć miało być wypłacone między innymi, jeżeli zgon nastąpi na skutek zachorowania na nowotwór złośliwy.

Pani Krystyna w ankiecie ubezpieczeniowej nie wskazała jednak, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie chorowała na raka tarczycy. Po zawarciu umowy u Pani Krystyny rozpoznano zaawansowany nowotwór jelita grubego i z tego powodu wkrótce zmarła.

TUiR WARTA S.A. odmówiła wypłaty ubezpieczenia po śmierci matki z powodu zatajenia informacji o wcześniejszym zachorowaniu na chorobę nowotworową.

Taka decyzja ubezpieczyciela może być jednak podważona, bowiem wcześniejsze zachorowanie na raka tarczycy nie miało wpływu na wzrost ryzyka ubezpieczeniowego. Rak jelita grubego, na który zmarła Pani Krystyna, był odrębnym zachorowaniem, o którym Pani Krystyna nie miała świadomości w momencie zawierania ubezpieczenia na śmierć.

W takiej sytuacji należy skonsultować się z kancelarią odszkodowawczą, która ma doświadczenie w sprawach o odszkodowanie za śmierć z polisy na życie.

Jak uzyskać wypłatę ubezpieczenia po śmierci matki z polisy na życie?

Aby uzyskać wypłatę ubezpieczenia po śmierci matki z polisy NNW, czy polisy grupowej, należy wykonać kilka czynności.

Złóż wniosek o wypłatę odszkodowania z polisy na życie.

Przede wszystkim należy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która zawarła polisę na życie matki. Wniosek o wypłatę odszkodowania można złożyć online, telefonicznie lub listownie.

Wniosek może być złożony na druku ubezpieczyciela, ale może być napisany odręcznie. Nie ma ogólnie obowiązującego wzoru wniosku o wypłatę odszkodowania za śmierć z polisy na życie.

Ważnym elementem wniosku jest wskazanie kwoty żadnego odszkodowania po śmierci matki.

Jakie załączniki do wniosku o wypłatę ubezpieczenia po śmierci matki

Zazwyczaj ubezpieczyciele będą wymagać przedstawienia oryginalnego skróconego aktu zgonu osoby ubezpieczonej. Ponadto może okazać się konieczne załączenie dokumentacji medycznej ubezpieczonej osoby zmarłej.

Dodatkowo należy dołączyć dokumenty potwierdzających dane osoby uposażonej — okazać dowód osobisty, czy paszport.

W przypadku niektórych polis na życie mogą występować pewne wyłączenia lub warunki do spełnienia. Dlatego dobrze jest zapoznać się ze szczegółami umowy i przeczytać ją dokładnie przed zgłoszeniem żądania wypłaty.

W sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty, można skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących ubezpieczeń na życie. Pomoc taka może okazać się cenna przy dochodzeniu swoich praw.

Podsumowując, aby uzyskać wypłatę ubezpieczenia po śmierci matki, należy kontaktować się bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową, złożyć wniosek o wypłatę świadczenia i być gotowym do przedstawienia wymaganych dokumentów.

W przypadku trudności warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach ubezpieczeniowych.

Czas oczekiwania na wypłatę ubezpieczenia po śmierci matki z polisy na życie

Zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie z polisy na życie w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Jeżeli ubezpieczyciel musi dokonać dodatkowych ustaleń, termin ten może być wydłużony o dalszy okres niezbędny do wyjaśnienia okoliczności.

Zakład ubezpieczeń wydaje decyzję, w której wskazuje kwotę wypłaconego odszkodowania oraz podstawę jego przyznania.

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, uposażony z polisy może złożyć odwołanie lub też złożyć do sądu pozew o zapłatę odszkodowanie.

Ile jest czasu na złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania za śmierć z polisy na życie

Uposażony powinien w odpowiednim czasie zgłosić się o wypłatę odszkodowania za śmierć z polisy na życie. Zbyt długie zwlekanie ze złożeniem wniosku może spowodować, iż roszczenie przedawni się. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania z polisy na życie.

Termin złożenia takiego wniosku wynosi tylko 3 lata od daty śmierci osoby ubezpieczonej, z tym iż termin ten kończy się w ostatnim dniu grudnia danego roku.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć rodzica z ubezpieczenia OC sprawcy

Zdarza się, że śmierć rodzica spowodowana jest zawinionym działaniem innej osoby. Z taką sytuacją najczęściej mamy do czynienia w związku z wypadkami drogowymi.

Sprawca śmiertelnego wypadku komunikacyjnego odpowiedzialny jest za wypłatę odszkodowania za szkody na innych pojazdach oraz odszkodowania za uszkodzenia ciała.

Ponieważ każdy samochód, motocykl, czy autobus objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to obowiązek zapłaty odszkodowania przechodzi na ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy.

W przypadku roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku wypłata ubezpieczenia po śmierci matki może odbyć się z kilku podstaw. Może to być jednorazowe odszkodowanie za śmierć, zadośćuczynienie za śmierć rodzica, renta, czy zwrot kosztów pogrzebu. Szerzej na ten temat napisaliśmy we wpisie: Odszkodowanie za śmierć matki

Najwyższe odszkodowanie po śmierci matki z polisy OC można otrzymać na podstawie art. 446 §4 kodeksu cywilnego. Przepis ten dotyczy zapłaty zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej.

Kwota zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę związaną ze śmiercią rodzica w wypadku nie jest w żaden sposób skonkretyzowana. Nie ma żadnej tabeli, czy przelicznika należnej wysokości zadośćuczynienia za śmierć rodzica. Nie ma górnej granicy wysokości zadośćuczynienia za śmierć rodzica.

Suma gwarancyjna polisy OC nie może być niższa niż równowartość w złotych 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie.

Oznacza to, że wypłata ubezpieczenia po śmierci matki na podstawie art. 446 §4 kodeksu cywilnego może wynieść 50.000 zł, ale może także ponad 22.000.000 zł!

Tak wielka różnica w wysokości tego odszkodowania, powinna Cię przekonać, jak ważny jest wybór dobrej kancelarii odszkodowawczej od odszkodowania za śmierć!

Różnica między polisą na życie a wypłatą ubezpieczenia po śmierci matki z polisy OC sprawcy wypadku

Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne różnice pomiędzy różnymi ubezpieczeniami po śmierci matki.

odszkodowanie z ZUSubezpieczenie na życie / NNWodszkodowanie z OC sprawcy
Wysokość odszkodowaniado 114.231złdo sumy ubezpieczenia5 210 000 euro z polisy OC
Termin przedawnienianie przedawnia się3 latanawet do 20 lat
Warunek szczególnywypadek śmiertelny w pracyzawarta umowa ubezpieczeniawina sprawcy wypadku

Jeżeli śmierć matki kwalifikuje się do jednej z niżej wymienionych grup, oznacza to, iż skutecznie możesz uzyskać wypłatę ubezpieczenia z tej grupy świadczeń.

Przykład I:

Pani Małgorzata była kierowcą TIRa zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo opłacała grupowe ubezpieczenie na życie WARTA na sumę ubezpieczenia 20.000zł. Podczas wykonywania pracy poniosła śmierć z winy innego kierowcy. W tej sytuacji córka Pani Małgorzaty może uzyskać:

 • jednorazowe odszkodowanie za śmierć z ZUS nawet do kwoty 114.231 zł
 • wypłatę ubezpieczenia po śmierci matki z grupowej polisy na życie WARTA na kwotę 20.000 zł
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z polisy OC sprawcy wypadku z górną granicą wysokości zadośćuczynienia 5.210.000 euro

Przykład II

Pani Justyna nie miała wykupionej żadnej polisy na życie. Podczas spaceru w parku doznała zawału serca i zmarła.

Jej córka nie otrzyma żadnej kwoty ubezpieczenia, ponieważ:

 • śmierć matki nie była wypadkiem w pracy
 • matka nie była ubezpieczona na życie
 • nie można nikomu przypisać winy i odpowiedzialności za zgon matki.

Przykład III

Pani Grażyna pracowała jako pracownik fizyczny w fabryce. Była także ubezpieczona grupową polisą na życie. Podczas pracy popełniła samobójstwo rzucając się z wysokości.

Córka Pani Grażyny nie otrzyma żadnej kwoty odszkodowania, ponieważ:

 • śmierć matki nie była wypadkiem w pracy
 • matka popełniła samobójstwo, co wyłącza wypłatę odszkodowania w polisy na życie
 • nie można nikomu przypisać winy i odpowiedzialności za zgon matki

Każdy przypadek roszczeń o wypłatę ubezpieczenia za śmierć jest inny. Powyższe przykłady nie wyczerpują innych możliwych roszczeń odszkodowawczych po stracie rodzica.

Sytuacje mogą być na tyle skomplikowane, że już na pierwszym etapie działań należy podjąć współpracę z wyspecjalizowaną kancelarią od odszkodowania za śmierć.

Masz podobny problem? Zadaj nam pytanie w komentarzu do artykułu lub napisz do nas wiadomość!