Wysokość odszkodowania za śmierć w pracy zależna jest od przyczyny zgonu w pracy

Śmierć pracownika podczas wykonywania pracy może być spowodowana jego chorobą samoistną. Za takie zdarzenie uważa się śmierć spowodowaną zawałem serca, czy udarem mózgu.

Śmierć pracownika w pracy może być także uznana za śmiertelny wypadek przy wykonywaniu pracy. Takim zdarzeniem może być śmierć górnika wywołana wybuchem metanu.

Wysokość odszkodowania za śmierć w pracy i jego podstawa prawna uzależniona jest więc od przyczyny zgonu pracownika.

Odszkodowanie za śmierć w pracy z ZUS

Rodzina zmarłego pracownika , który zginął tragicznie przy pracy ma prawo do odszkodowania za śmierć z ZUS, jeżeli zdarzenie zostanie uznane jako śmiertelny wypadek w pracy. Świadczenie to określane jest jako jednorazowe odszkodowanie po zmarłym na skutek wypadku przy pracy.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS po zmarłym w wypadku przy pracy przysługuje najbliższym członkom rodziny. Rodzina, która jest do takiego odszkodowania uprawniona to:

  1. Małżonek
  2. Dzieci własne oraz dzieci przysposobione drugiego małżonka
  3. Rodzice, macocha oraz ojczym

Odszkodowanie z ZUS za śmierć w pracy – jaka wysokość?

Wysokość odszkodowania za śmierć w pracy wypłacane przez ZUS jest ściśle określona przepisami prawa. Nadto wysokość wypłacanego odszkodowanie za śmierć z ZUS uzależniona jest od liczby osób uprawnionych do odszkodowania z ZUS. Najwyższą kwotą, którą obecnie można otrzymać z ZUS to około 100.000zł, czyli równowartość 18 krotności przeciętnego wynagrodzenia. Kwota ta może być wypłacona za śmierć ojca w pracy, jeżeli dziecko jest jedynakiem. Jeżeli więcej osób jest uprawnionych to tego odszkodowania, to jego wysokość przypadająca na każde dziecko  jest odpowiednio niższa.

Odszkodowanie za śmierć od pracodawcy

W poprzednich wpisach bloga pisałam, że świadczenie wypłacane przez ZUS po śmierci w pracy nie jest w stanie zrekompensować rodzinie zmarłego poniesionej  przez nich szkody.

Dlatego tez poza roszczeniami względem ZUS rodzina tragicznie zmarłego pracownika musi rozważyć, czy nie żądać od samego pracodawcy odszkodowania za śmierć osoby bliskiej w pracy.

O wypłatę takiego odszkodowania za śmierć w pracy mogą starać się najbliżsi członkowie rodziny, a przy ustalaniu kto jest najbliższym zmarłemu należy wziąć pod uwagę nie tylko rzeczywiste powiązanie formalne pomiędzy tymi osobami, ale przede wszystkim faktyczny układ tych stosunków i ich relacje.

Do kręgu osób najbliższych, które mogą skutecznie dochodzić odszkodowania za śmierć od zakładu pracy należą w szczególności:

  1. Małżonka, ale także partnerka czy partner życiowy (konkubent)
  2. Dzieci, w tym dzieci przysposobione oraz nienarodzone dziecko poczęte przed śmiercią ojca.
  3. Rodzice, macocha, ojczym
  4. Rodzeństwo
  5. Dziadkowie
  6. Teściowie

Ojciec zginął w pracy – od kogo mogę dostać odszkodowanie za śmierć ojca w pracy?

Aby uzyskać odszkodowanie od pracodawcy należy wykazać przesłanki prawne odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Po pierwsze należy wskazać ciążącą na pracodawcy odpowiedzialność  z tytułu czynu niedozwolonego. Inaczej mówiąc śmierć w pracy musi być wywołana nagłą przyczyną zewnętrzną a za spowodowanie wypadku winę ponosi sam pracodawca lub jego pracownik. Kolokwialnie ujmując należy wykazać winę pracodawcy lub innego pracownika w dojściu do tego śmiertelnego wypadku.

Pomiędzy zawinionym działaniem pracodawcy lub jego pracownika, a śmiercią innego pracownika musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy.

Wina pracodawcy za spowodowanie śmiertelnego wypadku w pracy jako przesłanka do zapłaty odszkodowania za śmierć.

Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków, zaniedbanie których może być uznane jako zawinione działanie skutkujące śmiercią pracownika. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. To pracodawca winien dostarczyć pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed szkodliwy działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników.

Ponadto pracodawca winien zapewnić prawidłową obsadę kadrową do wykonywania  określonej pracy.

Na pracodawcy ciąży obowiązek niedopuszczania do użytku zepsutych maszyn, maszyn bez certyfikatu czy używania ich bez specjalistycznego przeszkolenia.

Najczęściej wypadki śmiertelne w pracy zdarzają się z powodu uchybień po stronie pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i wtedy działanie pracodawcy  okazuje się bezprawne.  W takich przypadkach mamy pewność, że pracodawca jest winny śmierci pracownika, bo postępował niezgodnie z prawem.

Odszkodowanie za śmierć w pracy – przykłady kiedy za odszkodowanie za śmierć płci zakład pracy

Przykład I – odszkodowanie za śmierć górnika

Kopalnie notorycznie ignorowała nieprawidłowości w nadzorze nad pomiarami poziomu metanu w kopalni. Nieprawidłowości były wielokrotnie zgłaszane kierownictwu kopalni. W kopalni doszło do wybuchu metanu, na skutek którego śmierć poniósł górnik. W sprawie prowadzono śledztwo, w którym biegli ustalili, że bezpośrednią przyczyną wybuchu był zbyt wysoki poziom metanu.

W powyższym przypadku pomiędzy zaniedbaniami kopalni – pracodawcy, których skutkiem był wybuch metanu, a śmiercią górnika niewątpliwie zachodzi związek przyczynowy. Rodzina górnika może dochodzić odszkodowania za śmierć górnika bezpośrednio od zakładu pracy, bez względu na to kto zawinił poprzez dopuszczenie górników do pracy w warunkach niebezpiecznych.

Przykład II – śmierć robotnika uderzonego łyżką koparki

Pracownik wykonywał prace ziemne z udziałem koparki i w jej zasięgu. Podczas obrotu łyżką koparki, łyżka się wysunęła z zaczepów i uderzyła pracownika z głowę, na skutek czego poniósł on śmierć na miejscu. W toku postępowania karnego okazało się, że bezpośrednią przyczyną odłączenia się łyżki koparki była niewłaściwa obsługa koparki przez operatora koparki. Ponadto ustalono, że operator koparki nie był przeszkolony w obsłudze tej koparki, a instrukcje obsługi koparki były dostępne tylko w językach obcych.

W takiej sytuacji zakład pracy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zawinione działanie pracownika. Oznacza to, że rodzina zmarłego może skutecznie dochodzić odszkodowania za śmierć pracownika bezpośrednio od zakładu pracy.

Wysokość odszkodowania za śmierć w pracy na podstawie art. 446 KC

Członkom rodziny zmarłego tragicznie pracownika przysługuje od zakładu pracy zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w pracy uregulowane w art. 446 kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu sąd przyznaje najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które złagodzi cierpienie psychiczne wywołane śmiercią osoby najbliższej i pomoże dostosować się do zmienionej sytuacji życiowej.

Ponadto zadośćuczynienie to jak wskazuje sąd ma wyrównać cierpienie spowodowane przedwczesną utratą członka rodziny.

Zadośćuczynienie po śmierci tragicznie zmarłego pracownika zawsze jest bardzo wysokie i sięga nierzadko kilkuset tysięcy złotych.

Należy również pamiętać o tym, że zatrudnienie „na czarno” nie wyłącza  roszczeń o odszkodowanie od pracodawcy z art.446.k.c. w tym roszczeń odszkodowawczych.

Czyn, który spowodował śmierć pracownika jest zawsze przestępstwem. Powoduje to, że rodzina zmarłego pracownika może dochodzić odszkodowania za śmierć po wielu latach. Granicą przedawnienia odszkodowania za śmierć w pracy jest okres 20 lat od daty wypadku w pracy. Rodziny mogą więc dochodzić odszkodowania po długim okresie czasu od samego śmiertelenego wypadku.

Ojciec zginął w pracy – czy mogę dostać odszkodowanie?

Każda sytuacja śmierci w pracy jest przedmiotem nie tylko postępowania wypadkowego prowadzonego przez pracodawcę, ale i śledztwa prowadzonego przez prokuratora. Ważnym jest, aby bliscy od samego początku aktywnie uczestniczyli w wyjaśnianiu przyczyny śmierci w pracy. W czasie żałoby rodzina zwykle nie ma siły na podejmowanie takich czynności.  Tego względu a każdym wypadku wskazana jest pomoc prawnika od odszkodowania za śmierć w pracy. Nasz kancelaria odszkodowawcza ma obszerne doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za śmierć od zakładu pracy. Skorzystaj z naszej pomocy i skontaktuj się z nami. Nieodpłatnie i niezobowiązująco przeanalizujemy Twoją sprawę o odszkodowanie za śmierć w pracy i wskażemy należną Tobie wysokość tego odszkodowania.