Odszkodowanie za pojazd zastępczy

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

Refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy

Utrata możliwości korzystania z pojazdu na skutek jego uszkodzenia w wypadku, uprawnia poszkodowanego do żądania pokrycia poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego z polisy OC sprawcy. Bez względu na to, czy uszkodzony pojazd jest pojazdem firmowym, czy pojazdem prywatnym.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego?

Refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego przysługuje posiadaczowi pojazdu, z polisy OC pojazdu którym poruszał się sprawca wypadku komunikacyjnego.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania odszkodowania za najem pojazdu zastępczego?

Wtedy, gdy na skutek zawinionego działania innej osoby poruszającej się pojazdem mechanicznym dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia Twojego samochodu.

Na gruncie przepisów prawa cywilnego, poszkodowany z winy osoby trzeciej ma prawo do tzw. pełnego odszkodowania, to jest odszkodowania rekompensującego wszelkie szkody. A więc naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Pozbawienie poszkodowanego posiadacza samochodu możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu stanowi następstwo wypadku i podlega naprawieniu poprzez zapłatę pełnego odszkodowania za najem pojazdu zastępczego.

Kto może otrzymać rekompensatę za koszty najmu pojazdu zastępczego?

Prawo do rekompensaty poniesionych kosztów pojazdu zastępczego ma nie tylko właściciel pojazdu uszkodzonego, ale także osoba z niego korzystająca jako leasingobiorca. Uprawnionym jest nie tylko osoba prowadząca działalność gospodarczą i wykorzystująca pojazd dla celów zarobkowych, ale także każda inna osoba używająca pojazdu dla celów prywatnych.

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za najem samochodu zastępczego?

O rekompensatę kosztów najmu pojazdu zastępczego można skutecznie ubiegać się, jeżeli od dnia wypadku nie upłynęły 3 lata.

Jeżeli sprawca wypadku za jego spowodowanie został skazany prawomocnym wyrokiem karnym, wówczas termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego wynosi aż 20 lat.

Jakie koszty najmu samochodu zastępczego podlegają refundacji?

Przyjmuje się, że refundacją objęte są koszty tzw. niezbędnego najmu. Niezbędny najem, oznacza potrzebę posługiwania się pojazdem zastępczym w okresie niemożności używania własnego, uszkodzonego samochodu. Należy więc udowodnić, że roszczący nie mógł posługiwać się pojazdem współmałżonka lub potrzeba korzystania z pojazdu zastępczego nie była incydentalna, którą mógłby zaspokoić np. środkami transportu publicznego lub korzystaniem z taksówek.

Za jak długi okres najmu przysługuje rekompensata?

Jeżeli dokonywana jest naprawa pojazdu, to okres najmu jest uzasadniony na czas niezbędny do naprawy uszkodzonego auta. Miarą usprawiedliwionego okresu najmu rzeczywisty czas naprawy. Okres ten winien uwzględniać dni wolne od pracy, okres oczekiwania na wykonanie oględzin przez likwidatora szkody i na sporządzenie kosztorysu oraz naniesienie na niego ewentualnych poprawek, czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych.

Spory dotyczą często faktu, że ubezpieczyciel refunduje okres najmu, za tzw. technologiczny czas naprawy, który znacząco może się różnić od rzeczywistego czasu naprawy.

Najem pojazdu zastępczego a szkoda całkowita

W przypadku tzw. szkody całkowitej, również możesz ubiegać się o refundację kosztów najmu pojazdu zastępczego. Refundacja powinna odpowiadać liczbie dni niezbędna do nabycia nowego pojazdu.

Za okres ten należy uznać od dnia początku najmu do dnia wypłaty odszkodowania, wydłużonego o czas niezbędny do dokonania wyboru nowego pojazdu i jego zakupu.

Jaka stawka najmu pojazdu zastępczego podlega refundacji

Korzystający z samochodu zastępczego może żądać zapłaty odszkodowania za najem pojazdu, który odpowiada klasą, wielkością i przeznaczeniem pojazdowi, który uległ uszkodzeniu. Cena, która podlega zwrotowi to cena rynkowa, odpowiadająca przyjętym stawkom na rynku lokalnym.

W przypadku sporu sądowego, to ubezpieczyciel musi wykazać, że cena najmu jest zawyżona i nie jest zgodna ze stawkami ogólnie stosowanymi w danym rejonie kraju.

Z drugiej strony refundacja niekoniecznie musi być równa czynszowi najmu, który zapłacił poszkodowany. Bowiem w trakcie długotrwałej eksploatacji pojazdu zastępczego, korzystający może nie płacić wydatków eksploatacyjnych, czy może nie ponosić kosztów ubezpieczenia pojazdu. O kwoty te może ulec pomniejszeniu wypłacane odszkodowanie.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają stawkę odszkodowania za najem samochodu zastępczego w wysokości 100-150zł / 1 dzień najmu. Nasza Kancelaria odzyska poniesione koszty najmu w pełnej poniesionej stawce dziennej. W przypadku osób użytkujących pojazdu dla celów prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo odzyskamy pełną stawkę opłaconego podatku VAT.

Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają koszty najmu pojazdu zastępczego za okres kilku dni. Nasza Kancelaria odzyska całość poniesionych kosztów związanych z najmem pojazdu zastępczego za cały okres naprawy, a w przypadku szkody całkowitej za okres od początku najmu, aż do wypłaty odszkodowania i zakupu nowego pojazdu.

Jeżeli odmówiono Tobie zwrotu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego skutecznie odzyskamy całość poniesionych wydatków na pojazd zastępczy.

 

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

 • 2.440zł wygrane w Sądzie za najem pojazdu zastępczego
 • udowodniona zaniżona zapłata odszkodowania za pojazd zastępczy i wygrana 1.999zł w ugodzie

Warunki do spełnienia

 • szkoda na pojeździe może być zlikwidowana z OC sprawcy wypadku
 • koszty najmu pojazdu zastępczego zostały udokumentowane opłaconą FVAT

Wymagane dokumenty

 • notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub oświadczenie sprawcy wypadku
 • faktura VAT za koszty najmu samochodu zastępczego z dowodem jej opłacenia
 • kopia dowodu rejestracyjnego samochodu uszkodzonego
 • kosztorys naprawy samochodu uszkodzonego

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz dotychczasowy proces likwidacji szkody
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana