Inne szkody osobowe

Szkoda wyrządzona z winy innego podmiotu powinna być w całości zrekompensowana

Odszkodowanie za uszkodzenie ciała

Doznałeś wypadku z winy osoby trzeciej? Złamałeś nogę na oblodzonym chodniku, zostałeś ranny w wypadku autobusowym lub w tramwaju? Zostałeś pogryziony przez obcego psa? A może zostałeś ranny w wypadku na gospodarstwie rolnym? Wywalczymy dla Ciebie odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane urazy!

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie?

Jeżeli z winy innej osoby doszło do zdarzenia powodującego uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, to osoba poszkodowana ma uprawnienia do żądania zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania za wszelkie wydatki i straty materialne powstałe w związku ze zdarzeniem powodującym uszkodzenie ciała.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania , odszkodowania i renty za uszkodzenie ciała?

Istnieje szereg sytuacji, gdy poszkodowany ma prawo do roszczeń odszkodowawczych. Ponieważ to na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia winy w działaniu lub zaniechaniu innej osoby, powodujących wypadek i uszkodzenie ciała, to bardzo ważnym jest zabezpieczenie dowodów wskazujących na winę osoby trzeciej.

Dowodami mogą być zeznania świadków, których dane należy zapisać, zdjęcia z miejsca zdarzenia, zapisy monitoringu, notatki policyjne z miejsca interwencji.

Wśród zdarzeń, skutkujących roszczeniami odszkodowawczymi należy wyróżnić m.in.:

 • wypadki pasażerów pojazdów komunikacji publicznej (wypadek pasażera w autobusie, tramwaju)
 • złamania i urazy doznane na nieodśnieżonych i oblodzonych chodnikach
 • wypadki w gospodarstwie rolnym
 • pogryzienia przez psa
 • wypadki w szkole i przedszkolu
 • wypadki narciarzy potrąconych przez innych zwolenników białego szaleństwa

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Tylko osoba bezpośrednio poszkodowana może żądać zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania. Jeżeli więc koszty leczenia osoby poszkodowanej pokrywała rodzina, to tylko i wyłącznie poszkodowany może żądać zwrotu poniesionych kosztów.

Jeżeli osobą poszkodowaną jest dziecko, to uprawnionym do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania jest dziecko, z tym że w procesie uzyskania tych świadczeń musi być reprezentowane przed przedstawiciela ustawowego – rodzica.

Jak długo od dnia wypadku można żądać odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek powodujący uszkodzenie ciała można ubiegać się, jeżeli od dnia wypadku nie minęły 3 lata.

Jeżeli szkoda została zgłoszona podmiotowi odpowiedzialnemu za zapłatę odszkodowanie w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia wypadku, to wówczas 3-letni okres przedawnienia można liczyć począwszy od dnia wydania przez ubezpieczyciela ostatecznej decyzji o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania.

Jeżeli poszkodowanym jest dziecko, to roszczenia odszkodowawcze nie mogą ulec przedawnieniu przed upływem osiągnięcia przez poszkodowane dziecko 20 roku życia.

Jeżeli czyn sprawcy powodujący powstanie szkody był przestępstwem, wówczas zastosowanie znajduje wydłużony 20-letni okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za krzywdę jest świadczeniem, którego celem jest wynagrodzenie osobie poszkodowanej całości ujemnych przeżyć związanych ze zdarzeniem wywołującym szkodę. Krzywda ma zrekompensować doznany uszczerbek na zdrowiu, doznane urazy w sferze emocjonalnej, negatywne następstwa dla życia osobistego i zawodowego.

Bardzo często utożsamia się wysokość należnego zadośćuczynienia z wysokością zaistniałego uszczerbku na zdrowiu. Jest to błędna koncepcja, bowiem osoby u których nie doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu, mogą być narażone na inne negatywne skutki zdarzenia mające wpływ na powstanie krzywdy (stres powypadkowy, obawa o życie i zdrowie, zmiana planów życiowych).

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma charakter jednorazowy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od sprawcy lub ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Odszkodowanie za straty majątkowe związane z wypadkiem

W związku z zaistniałym uszkodzeniem ciała możesz żądać zapłaty pełnego odszkodowania rekompensującego wszelkie szkody majątkowe powstałe w związku z wypadkiem.

Odszkodowanie obejmuje rekompensatę lub zwrot kosztów naprawy uszkodzonych rzeczy np. odszkodowania za zniszczoną odzież, uszkodzone urządzenia elektroniczne (telefony, tablety itp.).

Ponadto masz prawo do uzyskania odszkodowania za utracone zarobki w związku z niezdolnością do wykonywania pracy zarobkowej.Roszczenie to obejmuje także stratę finansową związaną z utratą prawa do premii regulaminowej, czy premii uznaniowej.

Pamiętać należy, że na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia wysokości poniesionej szkody. Należy więc przedstawić szczegółowe zestawienie poniesionych szkód, rachunki lub faktury zakupu za uszkodzone rzeczy, czy zaświadczenie o utraconych zarobkach netto.

Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji

Jeżeli w związku z odniesionym uszkodzeniem ciała poniosłeś koszty leczenia i rehabilitacji, to przysługuje Ci prawo do żądania zwrotu tych wydatków. Na koszty te składają się koszty prywatnych konsultacji lekarskich, koszty wykonania badań, koszty zakupu leków i środków zaopatrzenia rehabilitacyjnego oraz koszty prywatnie opłaconej rehabilitacji.

Poniesione wydatki muszą być udokumentowane dokumentami zakupu, kartami odbytych zabiegów rehabilitacyjnych. W przypadku odpłatnej rehabilitacji wskazane jest dołączenie zaświadczenia o nadmiernym czasie oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne finansowane przez NFZ. Jeżeli w związku z leczeniem i rehabilitacją ponosiłeś koszty dojazdu prywatnym samochodem, taksówką lub innym płatnym środkiem transportu, to również przysługuje Ci zwrot tych wydatków.

Renta

Renta odszkodowawcza w związku z uszkodzeniami ciała jest szczególna formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba bezpośrednio poszkodowana, u której na skutek wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Poszkodowany ma prawo do renty, w następujących sytuacjach:

 • gdy na skutek wypadku nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej
 • albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego,
 • ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne. Poszkodowany może łączyć wszystkie powyższe przesłanki, celem uzyskania jak najwyższej renty.

Wszelkie powyższe roszczenia winny być zaspokojone w jednym postępowaniu likwidacyjnym. W przypadku postępowania sądowego, Sąd orzeka o roszczeniach jedynie w zakresie zgłoszonym przez poszkodowanego. Renta może mieć charakter stały lub ograniczony czasowo. Sąd nie może orzekać ponad żądania wyrażone w pozwie sądowym.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Poniżej przedstawiamy przykłady wartości uzyskanego zadośćuczynienia za skutki wypadku powodującego uszkodzenia ciała. W dużej części spraw roszczenia ulegają zaspokojeniu dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Sprawca bowiem często nie jest ubezpieczony polisą odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczyciel neguje swoją odpowiedzialność za powstałą szkodę.

 • poparzenie ciała na skutek oblania gorącą zupą w restauracji: 2.500-25.000zł
 • odszkodowanie za złamanie uda na oblodzonym chodniku: 15.000-80.000zł
 • odszkodowanie za złamanie obojczyka przez innego narciarza na stoku: 8.000-15.000zł
 • odszkodowanie za złamanie żeber w wypadku w autobusie: 5.000-20.000zł
 • potrącenie pieszego przez rowerzystę skutkujące złamaniem przedramienia: 10.000-25.000zł

Kancelaria podejmuje się także spraw, w których sprawca odmówił zapłaty odszkodowania, a nie jest ubezpieczony polisą OC lub ubezpieczyciel odmówił wypłaty jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia wypadku nie upłynęły 3 lata lub 20 lat jeżeli sprawca wypadku został skazany za przestępstwo
 • osoba poszkodowana nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego wypadek
 • znane dane osoby sprawcy lub podmiotu odpowiedzialnego za szkodę
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie

Wymagane dokumenty

 • dokumenty związane z okolicznościami wypadku (np. notatka policyjna, protokół wypadkowy, oświadczenia świadków, zdjęcia z miejsca wypadku)
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca uszkodzenie ciała
 • faktury, rachunki potwierdzające wysokość należnego odszkodowania

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia, skutki zdarzenia dla Twojego zdrowia oraz jego wpływ na Twoje życie
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana