Wypadek na wakacjach - jak uzyskać odszkodowanie

Miałeś wypadek na wakacjach z winy właściciela obiektu lub innej osoby? Masz prawo do odszkodowania!

Odszkodowanie za wypadek na wakacjach - w hotelu, w restauracji, czy na nartach?

Właściciel obiektu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, za wypadek spowodowany niesprawnością urządzeń, niewłaściwym nadzorem nad tymi urządzeniami, czy za nieprawidłowe oznakowanie obiektu. Odpowiedzialnym jest także bezpośredni sprawca wypadku - np. narciarz, który wjechał w poszkodowanego.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie?

Sprawca odpowiada za szkody poniesione przez inne osoby na zasadzie winy, jeżeli pomiędzy odniesioną szkodą a zawinionym działaniem sprawcy zdarzenia zachodzi adekwatny związek przyczynowy.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek na wakacjach?

Powyższa definiuje tzw. odpowiedzialność deliktową z art. 415 kodeksu cywilnego. Aby skutecznie odzyskać odszkodowanie, to na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia winy sprawcy wypadku, wysokości poniesionej szkody i uszczerbku na zdrowiu oraz związek przyczynowy pomiędzy winą właściciela obiektu a poniesioną szkodą.

Jak udowodnić winę sprawcy?

Najbardziej istotne znaczenie ma zabezpieczenie wszystkich dostępnych dowodów wkrótce po wypadku. W pierwszej kolejności należy zgłosić fakt wypadku zarządcy, czy właścicielowi oraz zażądać spisania protokołu z miejsca zdarzenia, w którym winne znaleźć się wszystkie informacje dotyczące przebiegu zdarzenia. Jeżeli protokół nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu zdarzenia, poszkodowany może nanieść na protokół swoje uwagi.

W przypadkach znacznych urazów ciała należy wezwać na miejsce zdarzenia policję, celem sporządzenia notatki policyjnej.

Jeżeli wypadek miał miejsce za granicą, a wycieczka została wykupiona za pośrednictwem biura podróży, powinniśmy wezwać rezydenta reprezentującego biuro podróży, a następnie sporządzić protokół zdarzenia z udziałem rezydenta.

Jeżeli zostaliśmy poszkodowani przez inną osobę, na przykład narciarza na stoku, wówczas roszenia winny być kierowane bezpośrednio przeciwko sprawcy wypadku.

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek na wakacjach?

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że roszczenia o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługują osobom bezpośrednio poszkodowanym. Jeżeli poszkodowaną osobą jest dziecko, to świadczenia odszkodowawcze przysługują temu dziecku, z tym iż we wszystkich działaniach dziecko będzie reprezentowane przez rodzica.

Odszkodowanie za wypadek na wakacjach z polisy NNW.

Jeżeli w chwili wypadku byłeś objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu zawartej umowy o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wówczas roszczenia winny być kierowane bezpośrednio do ubezpieczyciela z tej polisy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela ma charakter odpowiedzialności kontraktowej. Oznacza to, że zakład ubezpieczyciel odpowiada tylko za zdarzenia, które są objęte ochroną na podstawie zawartej umowy.

Umowy wskazują, jakie odszkodowanie przysługuje osobie poszkodowanej za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Nadto, umowy zawierają wiele klauzul wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Kancelaria z sukcesem pomaga uzyskać należne odszkodowanie z polis NNW. Powszechną praktyką ubezpieczycieli jest bowiem zaniżania wypłacanych odszkodowań, ze względu na nieprawidłowo ustalony stopień uszczerbku na zdrowiu.

Jak długo od dnia wypadku na wakacjach można żądać odszkodowania?

Roszczenia o odszkodowanie za wypadek z winy osoby trzeciej oraz z własnej polisy NNW przedawniają się z okresem 3 lat od dnia wypadku.

Jeżeli wypadek był wynikiem przestępstwa wówczas termin ten jest wydłużony i wynosi 20 lat.

W przypadku, gdy poszkodowaną osobą jest dziecko, roszczenia odszkodowawcze mogą być skutecznie egzekwowane do ukończenia przez dziecko 20 roku życia.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za krzywdę jest roszczeniem niemajątkowym, co oznacza że ma za zadanie wynagrodzić ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej poszkodowanej osoby. Choć nie ma jednego obiektywnego wskaźnika pozwalającego oszacować rozmiar krzywdy, to pomocniczą rolę odgrywa ocena uszczerbku na zdrowiu doznanego w wypadku.

Zadośćuczynienie za wypadek na wakacjach ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Odszkodowanie za wypadek na wakacjach

Odszkodowanie z kolei jest roszczeniem majątkowym, związanym z wszelkimi stratami finansowymi związanymi z wypadkiem. Odszkodowanie ma wynagrodzić poniesione koszty leczenia i rehabilitacji, utratę zarobków, czy uszkodzenie w wypadku rzeczy.

Za co mogę otrzymać pieniądze w ramach odszkodowania:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, środki opatrunkowe, rehabilitację,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych,
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież),
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie,
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów,
 • zdjęcia zniszczonej odzieży,
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek na wakacjach uzależniona jest od rodzaju i wysokości odniesionego uszczerbku na zdrowiu, skutków zdarzenia dla zdrowia oraz rozmiaru odniesionej krzywdy.

Ponieważ sprawcy zdarzeń, czy właściciele obiektów turystycznych często odmawiają przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie, rekomendujemy jak najszybsze zgłoszenie się do naszych prawników. W sposób właściwy zgromadzimy niezbędne dowody, a w razie konieczności odzyskamy odszkodowanie w postępowaniu sądowym.

W sprawie oblania wrzątkiem dziecka w restauracji uzyskaliśmy dla dziecka 20.000zł odszkodowania. W innej sprawie za złamanie podudzia, na skutek nieprawidłowo oznakowanych schodów w sanatorium uzyskaliśmy dla poszkodowanej 25.000zł.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia wypadku nie upłynęło więcej niż 20 lat
 • osoba poszkodowana nie była wyłącznie winna zdarzenia
 • zdarzenie nie było nieszczęśliwym wypadkiem

Wymagane dokumenty

 • dane sprawcy wypadku lub ośrodka turystycznego, w którym doszło do wypadku
 • oświadczenie sprawcy wypadku, właściciela ośrodka wypoczynkowego lub notatka policyjna z miejsca zdarzenia
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitacji
 • inne dokumenty na okoliczność poniesionej szkody w wypadku

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg wypadku i leczenia
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana