Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie z OC rolnika i z KRUS

Wypadek w gospodarstwie rolnym - odszkodowanie z OC gospodarstwa rolnego i z KRUS

Ustawowy obowiązek ubezpieczenia polisą OC gospodarstwa rolnego powoduje, że jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku z gospodarstwie rolnym masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z OC rolnika. Jeżeli Twój bliski zginął w wypadku na gospodarstwie rolnym masz prawo do zadośćuczynienia za śmierć z polisy OC rolnika. Ubezpieczony rolnik może otrzymać także odszkodowanie za wypadek z KRUS. Ubezpieczenie OC rolnika pozwala także na wypłatę odszkodowania za szkody rzeczowe powstałe w majątku osób trzecich.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym?

Odszkodowanie z OC rolnika przysługuje poszkodowanemu w wypadku na gospodarstwie rolnym, jeżeli wypadek był spowodowany przez któregokolwiek z pracujących w tym gospodarstwie rolnym.

Poszkodowany właściciel gospodarstwa rolnego może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC gospodarstwa rolnego, jeżeli wypadek został spowodowany przez innego pracownika tego gospodarstwa.

Jeżeli poszkodowany rolnik sam spowodował wypadek na gospodarstwie powodujący uszczerbek na zdrowiu, wówczas może ubiegać się o tylko odszkodowanie wypadkowe z KRUS.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania, odszkodowania i renty z polisy OC gospodarstwa rolnego?

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody zaistniałe w gospodarstwie rolnym tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 • Rolnikowi lub innej osobie pracującej na gospodarstwie rolnym można przypisać winę za powstanie wypadku powodującego szkodę.

Wina rolnika może wynikać z zawinionego działania rolnika (np. potrącenie kombajnem) lub też z jego zaniechania (uraz spowodowany zawaleniem się nieremontowanego dachu budowli). Wynikiem zawinionego działania musi być powstanie szkody (np. zniszczenie rzeczy, czy uraz osoby).

 • Wypadek musi mieć związek z czynnościami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Z powyższego wynika, iż ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają takie zdarzenia jak na przykład poparzeniem wrzątkiem w kuchni rolnika, bowiem czynności polegające na przygotowaniu gorącego posiłku dla gościa nie jest funkcjonalnie związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Jakie roszczenie odszkodowawcze mogą być wypłacane z polisy OC rolnika?

Umowa ubezpieczenia OC rolnika obejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą za zdarzenia w gospodarstwie rolnym, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (szkody osobowe) bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (szkody rzeczowe).

Osoba trzecia może dochodzić roszczeń odszkodowawczych zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe. Rolnik i osoba z nim współpracująca może żądać jedynie rekompensaty szkody osobowej.

Co się dzieje, jeżeli rolnik nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego?

Po pierwsze sprawca wypadku zawsze odpowiada za powstanie szkody. Przed koniecznością osobistej zapłaty odszkodowania poszkodowanemu chroni go wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika.

Jeżeli rolnik nie wykupił ubezpieczenia OC, wówczas osoba poszkodowana może zwrócić się z roszczeniem o odszkodowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). UFG dokona likwidacji szkody, a w przypadku wypłacenia odszkodowania, zwróci się do nieubezpieczonego rolnika o jego zwrot (tzw. regres).

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że roszczenia o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługują osobom najbliższym. Niewątpliwie w każdej sytuacji matka jest dla dziecka osobą najbliższą. Bez względu na wiek dziecka w chwili śmierci matki. Dla wysokości należnych roszczeń istotna jest siła więzi, jaka istniała pomiędzy zmarłą matką a dzieckiem oraz sposób, intensywność i długość odczuwania krzywdy.

Zadośćuczynienie za śmierć matki mogą otrzymać nie tylko biologiczne dzieci, ale także dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, czy też dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej.

Przyczynienie do wypadku na gospodarstwie rolnym a obniżenie odszkodowania

W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek w gospodarstwie rolnym ubezpieczyciel często obniża wypłacone odszkodowanie o tzw. przyczynienie. Przyczynienie to takie działanie poszkodowanego, które bądź powoduje iż część odpowiedzialności za powstanie wypadku można przypisać samemu poszkodowanemu lub też takie zachowanie, które powoduje zwiększenie samej szkody u poszkodowanego.

W sprawach wypadków na gospodarstwie rolnym najczęstsze zarzuty dotyczące przyczynienia są:

 • praca na roli pod wpływem alkoholu
 • nieprzestrzeganie przepisów bhp
 • przemieszczanie się na przyczepie ciągnika

W przypadku pomniejszenia odszkodowania o odszkodowania, należy dokonać bardzo skrupulatnej oceny, czy słusznie takie przyczynienie zastosowano. W wielu wypadkach przyczynienie można obalić w postępowaniu cywilnym sądowym. Skutkuje to wypłatą znacznie wyższych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek w gospodarstwie rolnym.

Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych związanych w wypadkiem w gospodarstwie rolnym

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki wypadku na gospodarstwie rolnym można się skutecznie ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia wypadku. Termin ten może zacząć bieg od dnia ostatniej decyzji ubezpieczyciela przyznającej lub odmawiającej zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania.

Wyjątki:

 1. jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo – masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania
 2. jeżeli sprawca wypadku popełnił przestępstwo jak wyżej, ale zginął w wypadku i postępowanie karne umorzono z tego powodu, również masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia
 3. Jeżeli wobec sprawcy wypadku umorzono postępowanie ze względu na brak znamion przestępstwa, a w Twojej ocenie czyn jednak stanowił przestępstwo, to w postępowaniu sądowym można skutecznie dochodził zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, jednak to na osobie roszczącej będzie spoczywał obowiązek udowodnienia przestępstwa sprawcy wypadku. W przypadku skutecznego udowodnienia przestępstwa sprawcy, zastosowanie znajdzie 20-letni termin przedawnienia
 4. jeżeli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

O co może wnioskować sam poszkodowany?

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma wynagrodzić krzywdę, cierpienie, zmiany w życiu i uszczerbek na zdrowiu spowodowane wypadkiem w gospodarstwie rolnym.

Podstawą żądania zadośćuczynienia jest poczucie krzywdy, w postaci bólu i cierpienia, a także całości negatywnych skutków w sferze emocjonalnej, zawodowej i osobistej osoby poszkodowanej.

Jak więc udowodnić rozmiar poniesionej krzywdy i uzasadnić wysokość żądanego zadośćuczynienia?

Istotnym jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi w wypadku na gospodarstwie rolnym. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia mają negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia. Jedna karta informacyjna z pobytu w SOR to zbyt mało, aby udowodnić rozmiar doznanej krzywdy w jej aspekcie zdrowotnym.

Pamiętaj jednak, że uszczerbek na zdrowiu nie jest jedynym kryterium oceny wysokości należnego zadośćuczynienia.

Oprócz faktycznego uszczerbku należy brać także pod uwagę cierpienia psychiczne, zmianę planów osobistych. W praktyce uzyskujemy zadośćuczynienie także dla osób, u których nie wystąpił jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu.

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś od ubezpieczyciela zadośćuczynienie za wypadek na gospodarstwie rolnym, a nie zawarłeś żadnej ugody, oznacza to że nadal możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem w gospodarstwie rolnym.

Za co mogę otrzymać pieniądze w ramach odszkodowania:

 • poniesione w wypadku straty rzeczowe i zwrot kosztów naprawy uszkodzonych rzeczy
 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury na zakup zniszczonych rzeczy
 • faktury za naprawę zniszczonych rzeczy
 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie i prywatną rehabilitację
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza jest formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana, u której na skutek wypadku w gospodarstwie rolnym doszło do trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Poszkodowany ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego, ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

O co może wnioskować rodzina osoby, która zginęła w wypadku na gospodarstwie rolnym?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma za zadanie zrekompensować całość krzywdy związanej z nagłą i niespodziewaną śmiercią osoby bliskiej, spowodowaną zawinionym działaniem innej osoby. Pod pojęciem krzywdy rozumie się całość negatywnych przeżyć wywołanych śmiercią osoby najbliższej.

Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej, wywołanych niespodziewaną śmiercią osoby bliskiej. Zadośćuczynienie za śmierć ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Nie ma zamkniętego katalogu osób bliskich. Prowadzimy sprawy o zadośćuczynienie za śmierć rodzica, dziecka, rodzeństwa, ale także za śmierć dziadka, babci czy nawet za śmierć osoby narzeczonej.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

W związku ze śmiercią osoby bliskiej, może wystąpić znaczne pogorszenie widoków na przyszłość.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej ma charakter jednorazowy, ma wygrodzić krzywdę majątkową. Przed 2008r. osoby bliskie otrzymywały od ubezpieczycieli jedynie jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli wówczas otrzymałeś tylko jednorazowe odszkodowanie za śmierć, a nie otrzymałeś zadośćuczynienia – oznacza to, że nadal możesz żądać zapłaty wysokiego zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia

Jeżeli osoba bliska opłaciła z własnych środków koszty pochowku, stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka – wówczas należny jest zwrot poniesionych kosztów od podmiotu odpowiedzialnego. Podobnie należny jest zwrot kosztów związanych z terapią psychologiczną.

Renta alimentacyjna

Osoba bliska, a zwłaszcza małoletnie dziecko ma roszczenie o wypłatę renty po nagle zmarłym rodzicu. Wynika to z faktu, że rodzic sprawuje obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Obowiązek ten rodzic wypełnia nie tylko poprzez świadczenia finansowe, ale również przez sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem.

Renta alimentacyjna powinna być wypłacana do czasu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowych. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia o zapłatę renty w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców żyje i czy jest w stanie alimentować dziecko.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle ubezpieczyciele wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci rodzica wskutek wypadku na gospodarstwie rolnym w wysokości 10.000 zł – 15.000 zł.

Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw odnotowała wypłaty zadośćuczynienia za śmierć matki przewyższające 150.000 zł. Ponadto jeżeli wcześniej wypłacono tylko stosowne odszkodowanie i zawarto ugodę, to Kancelaria KDRO.pl uzyskiwała dla poszkodowanego dziecka ponad 80.000zł zadośćuczynienia.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

 • 15.000zł zadośćuczynienia za śmierć brata przygniecionego przez remontowany pług
 • zadośćuczynienie za częściową amputację dłoni przez sadzarkę do ziemniaków

Warunki do spełnienia

 • za spowodowanie wypadku odpowiedzialna jest osoba pracująca na gospodarstwie rolnym
 • poszkodowany rolnik sam nie jest wyłącznym sprawcą wypadku na gospodarstwie rolnym
 • wypadek miał związek z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
 • od dnia wypadku nie upłynęły 3 lata lub 20 lat, jeżeli czyn sprawcy stanowił przestępstwo

Wymagane dokumenty

 • musisz znać dane dotyczące gospodarstwa rolnego: położenie, dane właściciela
 • dokumentacja medyczna z leczenia skutków wypadku w gospodarstwie rolnym
 • w przypadku roszczeń związanych ze śmiercią osoby bliskiej na gospodarstwie rolnym: akt zgonu osoby, która zginęła w wypadku, dokumenty z postępowania karnego (wyrok karny skazujący za przestępstwo, a przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego – np. postanowienie o umorzeniu śledztwa lub sygnatura akt sprawy karnej)
 • w przypadku szkody rzeczowej rachunki dokumentujące wartość rzeczy i faktury związane z jej naprawą

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana