Odszkodowanie za wypadek na chodniku

Odzyskaj wysokie odszkodowanie za złamanie na chodniku

Odszkodowanie za wypadek na chodniku

Osoby, które doznały urazu (np. złamania nogi) z powodu niewłaściwego stanu nawierzchni chodnika (oblodzenie, dziura) może dochodzić wysokiego odszkodowania od właściciela nieruchomości lub jej zarządcy.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za uraz na chodniku?

Jeżeli doznałeś urazu na chodniku, którego niewłaściwy stan techniczny polegający m.in. na oblodzeniu, nierówności był przyczyną wypadku.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek na chodniku?

Wtedy, gdy na skutek zawinionego działania innej osoby lub podmiotu doznasz urazu. Wypadek nie może być nieszczęśliwym zdarzeniem spowodowanym Twoją nieuwagą. Aby skutecznie odzyskać odszkodowanie za wypadek na chodniku to Ty musisz wykazać, że czynnikiem wywołującym uraz było zaniedbanie obowiązków właścicielskich przez właściciela, czy zarządcę chodnika.

Zaniedbanie to może polegać na nieuprzątnięciu zaśnieżonego czy oblodzonego chodnika, nieutrzymywanie chodnika w należytym stanie technicznym (dziury, wystające elementy), czy też niezabezpieczenie chodnika na czas wykonywania prac remontowo-budowlanych.

Kto jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania za wypadek na chodniku?

Wypadek na nieuprzątniętym chodniku

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nie musi jednak sprzątać chodnika, na którym dopuszczone jest parkowanie samochodów.

Z powyższego wynika, że w większości przypadków za wypadek na nieuprzątniętym chodniku odpowiada właściciel nieruchomości sąsiadującej. Jeżeli właściciel ten jest ubezpieczony polisą odpowiedzialności cywilnej roszczenia odszkodowawcze mogą być także kierowane do właściwego zakładu ubezpieczeń.

Jeżeli gmina, do której należy obowiązek nadzoru nad wykonaniem czynności porządkowych przez właściciela sąsiadującej nieruchomości nie wywiązała się z tego obowiązku, to wówczas gmina również ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jeżeli właściciel nieruchomości sąsiadującej lub gmina zleciła profesjonalnemu podmiotowi zadanie uprzątnięcia chodnika, wówczas podmiot ten i jego ubezpieczyciel także mogą ponosić odpowiedzialność za zapłatę odszkodowania.

Odszkodowanie za wypadek na remontowanym chodniku

W przypadku, gdy wypadek zdarzył się na chodniku w trakcie jego remontu lub innych prac budowlanych na jego terenie, a wypadek był spowodowany niewłaściwym zabezpieczeniem chodnika (brak tablic informacyjnych, nieogrodzenie terenu budowy) wówczas odpowiedzialnym za zapłatę odszkodowania ponosi podmiot, który wykonywał zlecone prace budowlane i jego ubezpieczyciel.

Jak długo od dnia wypadku na chodniku można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek na chodniku ubiegać się, jeżeli od dnia wypadku nie upłynęły 3 lata.

Jeżeli w związku z wypadkiem było wszczęte postępowanie karne, a sprawca zaniedbań został skazany za czyn wyrokiem karnym wówczas termin przedawnienia jest wydłużony do 20 lat od dnia wypadku.

Jeżeli w chwili wypadku na chodniku nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za wypadek na chodniku

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę spowodowaną wypadkiem na chodniku ma wynagrodzić krzywdę, cierpienie, zmiany w życiu i uszczerbek na zdrowiu.

Choć nie ma jednego obiektywnego wskaźnika pozwalającego oszacować rozmiar krzywdy, to pomocniczą rolę odgrywa ocena uszczerbku na zdrowiu doznanego w wypadku.

Istotnym jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi na skutek wypadku na chodniku. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia, czy rehabilitacji mogą mieć negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia.

Pamiętaj jednak, że uszczerbek na zdrowiu nie jest jedynym kryterium oceny wysokości należnego zadośćuczynienia.

Oprócz faktycznego uszczerbku należy brać także pod uwagę cierpienia psychiczne, zmianę planów osobistych. W praktyce uzyskujemy zadośćuczynienie także dla osób (szczególnie dzieci), u których nie wystąpił jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie za wypadek na chodniku

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie całości strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem na chodniku.

Za co mogę otrzymać pieniądze w ramach odszkodowania:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, środki opatrunkowe, rehabilitację,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych,
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież),
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie,
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów,
 • zdjęcia zniszczonej odzieży,
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle podmioty odpowiedzialne za zaistnienie wypadku na chodniku odmawiają zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania. Zarówno podmioty odpowiedzialne jak i ubezpieczyciele argumentują, że wypadek na chodniku był nieszczęśliwym zdarzeniem.

Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw odnotowała wypłaty zadośćuczynienia za wypadki na chodniku przewyższające 50.000 zł.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od wypadku nie upłynęły 3 lata (chyba że w sprawie toczyło się postępowanie karne zakończone skazaniem wyrokiem karnym za przestępstwo),
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • w sprawie nie było zawartej ugody, chyba że ugoda dotyczyła wypadku dziecka

Wymagane dokumenty

 • dane właściciela nieruchomości sąsiadującej lub zarządcy chodnika
 • wskazana notatka policyjna z miejsca zdarzenia
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitacji
 • inne dokumenty na okoliczność poniesionej szkody w wypadku

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg wypadku i leczenia
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana