Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Zostałeś pogryziony przez obcego psa? Odzyskaj odszkodowanie!

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

Ten kto został pogryziony przez obcego psa ma prawo żądać wysokiego zadośćuczynienia i odszkodowania pokrywającego koszty leczenia i inne wydatki. Sprawdź, od kogo należy egzekwować zapłatę odszkodowania za pogryzienie przez psa.

Komu przysługuje odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

Uprawnioną osobą do żądania zapłaty świadczeń odszkodowawczych w związku z pogryzieniem przez psa jest tylko i wyłącznie osoba poszkodowana.

Jeżeli ofiarą pogryzienia jest dziecko, wówczas również zadośćuczynienie i odszkodowanie wypłacane jest na rzecz dziecka tj. osoby bezpośrednio pokrzywdzonej. Jedyną odmiennością jest to, iż małoletnie dziecko w całym postępowaniu jest zastępowane przez dziecko.

Kto jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania za pogryzienie przez psa?

Ogólne zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez psa (w tym wypadku pogryzienie przez psa) znajduje oparcie w art. 431 § 1 k.c., zgodnie z którym

„Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

Tak więc odpowiedzialność za pogryzienie przez psa ponosi ten kto zwierzę te hoduje lub się nim posługuje, przy czym ten kto zwierzę chowa nie musi być zawsze jego właścicielem. Dla odpowiedzialności wskazanych podmiotów nie ma znaczenia, czy w chwili wyrządzenia szkody przez psa, faktycznie znajdowało się pod faktycznym nadzorem człowieka, czy też było zagubione, zbłąkane, czy też chodzące „bezpańsko” po okolicy. Jest to więc wzmożona odpowiedzialność na zasadzie winy w nadzorze.

Najczęściej osoby, które są właścicielami psów nie są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez psy, a zatem wyłączona w tych wypadkach jest odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli właściciel psa nie chce wynagrodzić naszej szkody, jedynie na drodze sądowej możemy dochodzić naszych roszczeń.

Inne podmioty mogące odpowiadać za pogryzienie przez psa

Jeżeli posiadacz psa był ubezpieczony od odpowiedzialności w życiu prywatnym i ubezpieczenie to obejmuje zdarzenia polegające na pogryzieniu przez psa, wówczas roszczenia o odszkodowanie można również kierować do właściwego zakładu ubezpieczeń.

Jeżeli pies znajdował się na terenie gospodarstwa rolnego, wówczas można również żądać zapłaty od zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej właściwe gospodarstwo rolne.

Jak długo od dnia pogryzienia przez psa można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki pogryzienia przez psa można się skutecznie ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia pogryzienia.

Jeżeli w chwili pogryzienia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę spowodowaną pogryzieniem przez psa ma wynagrodzić krzywdę, cierpienie, zmiany w życiu i uszczerbek na zdrowiu.

Choć nie ma jednego obiektywnego wskaźnika pozwalającego oszacować rozmiar krzywdy, to pomocniczą rolę odgrywa ocena uszczerbku na zdrowiu doznanego w wypadku.

Istotnym jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi na skutek pogryzienia oraz wykonywanie zdjęć z przebiegu gojenia się ran po pogryzieniu. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia, czy rehabilitacji mogą mieć negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia.

Pamiętaj jednak, że uszczerbek na zdrowiu nie jest jedynym kryterium oceny wysokości należnego zadośćuczynienia.

Oprócz faktycznego uszczerbku należy brać także pod uwagę cierpienia psychiczne, zmianę planów osobistych. W praktyce uzyskujemy zadośćuczynienie także dla osób (szczególnie dzieci), u których nie wystąpił jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie całości strat majątkowych powstałych w związku z pogryzieniem.

Za co mogę otrzymać pieniądze w ramach odszkodowania:

 • zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, środki opatrunkowe, rehabilitację,
 • zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych,
 • odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież),
 • odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:

 • faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie,
 • faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów,
 • zdjęcia zniszczonej odzieży,
 • kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

 

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle właściciele psów nie są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej oraz skutków pogryzień przez psa. To powoduje, że większość spraw o odszkodowanie za pogryzienie przez kierowanych jest na drogę postępowania sądowego.

Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw odnotowała wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania za pogryzienie przez psa przewyższające 20.000 zł. Wysokość roszczeń uzależniona jest jest od rozległości i lokalizacji blizn po pogryzieniu, przebiegu gojenia i wieku osoby pogryzionej. Szczególnie wysokie odszkodowania są uzyskiwane za pogryzienie dzieci, u których pogryzienie przez psa pozostawia znaczną traumę emocjonalną

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od pogryzienia nie upłynęły 3 lata, a gdy pogryzione zostało dziecko to w chwili zgłoszenia do Kancelarii nie może mieć ukończonych 20 lat życia
 • nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • w sprawie nie było zawartej ugody, chyba że ugoda dotyczyła pogryzienia dziecka

Wymagane dokumenty

 • dane osoby właściciela psa
 • oświadczenie właściciela psa, notatka policyjna z miejsca zdarzenia
 • dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
 • faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitacji
 • inne dokumenty na okoliczność poniesionej szkody w wypadku

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg zdarzenia, przebieg leczenia, aktualne skutki wypadku oraz wykaz poniesionych kosztów związanych z wypadkiem
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana