Wypadek przy pracy – co to jest?

Definicja wypadku przy pracy znajduje się w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tym przepisem za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Przepisy tego artykułu definiują także inne zdarzenia, traktowane na równi z definicją wypadku przy pracy.

Cechy wypadku przy pracy

Można wyróżnić następujące cechy wypadku przy pracy:

 1. Jest zdarzeniem, na skutego którego dochodzi do takiegu urazu, który powoduje zgon lub uszkodzenie tkanek lub narządów ciała,
 2. Jest zdarzeniem nagłym,
 3. Jest zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną,
 4. zdarzenie to pozostaje w związku z pracą.

Wypadek przy pracy – jakie roszczenia o odszkodowanie

Z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie wypadkowe ZUS, a kwota w ramach tego odszkodowania jest ściśle określona rozporządzeniem.

Odszkodowanie za śmierć w pracy

Jeżeli pracownik poniósł śmierć w pracy, a zgon był wynikiem wypadku przy pracy, to osoby najbliższe otrzymają jednorazowe odszkodowanie za śmierć z ZUS.

Wysokość odszkodowanie za wypadek przy pracy w 2022r.

W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy wynosi 1.033zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli pracownik poniesie śmierć w pracy i zdarzenie jest zakwalifikowany jako wypadek śmiertelny przy wykonywaniu pracy, to osoby bliskie otrzymają jednorazowe odszkodowanie za śmiertelny wypadek w pracy w wysokości 93.014zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego.

Wypadek przy pracy jakie dokumenty do odszkodowania

Wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić pracodawcy. Do podstawowych obowiązków każdego pracownika należy obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku.

Protokół powypadkowy w terminie do 14 dni

Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jednak nie później niż po upływie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, zespół jest zobowiązany do przygotowania protokołu powypadkowego.

Wypadek przy pracy – zgłoszenie po terminie

Pracownikowi zawsze przysługuje prawo, ale i obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy. Uprawnienie i żądanie to nie ulega przedawnieniu. Tak więc pracodawca nie może odmówić powołania zespołu powypadkowego, powołując się na upływ czasu. Brak działania poszkodowanego nie pozbawia go również prawa do domagania się uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracownik może więc zgłosić wypadek przy pracy w każdym czasie, ale powinien to uczynić niezwłocznie.

Wypadek przy pracy – dokumenty do odszkodowania

Jeżeli zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, to pracownik może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy.

Wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy składany jest do ZUS za pośrednictwem pracodawcy. Pamiętaj, że w chwili składania wniosku o wypłatę odszkodowania z ZUS leczenie musi być zakończone. Twój lekarz wypełniając druk OL-9 musi wskazać, że Twoje leczenie zostało zakończone. Druk N-9 został zastąpiony właśnie drukiem OL-9.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jakie dokumenty

Wszystkie dokumenty składamy do ZUS za pośrednictwem pracodawcy, po zakończonym leczeniu i rehabilitacji. Niezbędne dokumenty do odszkodowania wypadkowego ZUS to:

 • Wniosek o jednorazowe odszkodowanie ZUS
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione przez lekarz prowadzącego. wypełniony druk OL-9 musi zawierać zwrot, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone. Druk nie może być wypełniony wcześniej niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku do ZUS
 • dokumentacja medyczna z leczenie powypadkowego
 • protokół powypadkowy ewentualnie karta wypadku

Pracodawca przesyła Twoje dokumenty do ZUS. Następnie ZUS kieruje Cię na komisję lekarską ZUS. Lekarz orzecznik ZUS ustala wysokość uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy.

Jeżeli nie zgadzasz się z orzeczeniem lekarza ZUS, wówczas złóż w terminie sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję, na podstawie której wypłacane jest odszkodowanie wypadkowe ZUS. Jeżeli wcześniej złożyłeś sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, który nie zostanie uwzględniony, to możesz w dalszej kolejności odwołać się od decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jak szybko ZUS wypłaca odszkodowanie za wypadek w pracy

Decyzja ZUS o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania wypadkowego wydawana jest w ciągu 14 dni od dnia:

 • otrzymania orzeczenia komisji lekarskiej, jeżeli jej nie zaskarżysz
 • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jeżeli w wyniku decyzji ZUS przyznał Ci prawo do otrzymania odszkodowania powypadkowego z ZUS oraz w decyzji została wskazane ile odszkodowania wypadkowego ZUS ma Ci wypłacić, to wypłata odszkodowania z ZUS następuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

ZUS wypłaca odszkodowanie wypadkowe w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym KRUS

Podobnymi zasadami rządzi się sprawa o wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym. Pracownik gospodarstwa rolnego ubezpieczony w KRUS ma prawo do odszkodowania wypadkowego z KRUS. Odwołanie rolnika od decyzji KRUS również rozpatrywane jest przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.