Wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek z ZUS i od pracodawcy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Miałem wypadek w pracy... Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy... Kto ma zapłacić za wypadek przy pracy... Dowiedz się w jakich sytuacjach otrzymasz odszkodowanie za wypadek przy pracy nie tylko od ZUS, ale i od pracodawcy. Pomożemy uzyskać najwyższe odszkodowanie z ZUS, nawet za wypadek w pracy sprzed ponad 3 lat.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Uprawnionym do odszkodowania za wypadek przy pracy jest pracownik, który doznał urazu podczas świadczenia pracy.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za wypadek przy pracy i co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z:

 • wykonywaną pracą,
 • wykonywaniem poleceń przełożonych,
 • wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia przełożonego,
 • a także w czasie gdy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej i delegacji.

Kluczowe jest pojęcie przyczyny zewnętrznej, a więc takiej która istnieje poza organizmem poszkodowanego pracownika. W orzecznictwie przyjmuje się, że co do zasady udar mózgu, zawał serca są wywołane chorobami samoistnymi pracownika, a nie są wywołane przyczyną zewnętrzną. Skutkuje to odmową odszkodowania wypadkowego z ZUS.

Tzw. ustawa wypadkowa nie przewiduje świadczeń i odszkodowania z tytułu wypadku w drodze do pracy i z pracy.

Czy można otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy?

Jeżeli wypadek przy pracy był spowodowany z winy pracodawcy, wówczas pracownik może żądać zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek przy pracy od pracodawcy oraz od ubezpieczyciela OC zakładu pracy.

Przykładem winy pracodawcy może być przygniecenie pracownika przez rusztowania ustawione przez pracowników nie posiadających odpowiedniego przeszkolenia.

Kto może otrzymać odszkodowanie odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Pracownik, który doznał wypadku przy pracy. Jeżeli pracownik jest ubezpieczony ubezpieczeniem wypadkowym ZUS, to może uzyskać odszkodowanie wypadkowe z ZUS.

Niezwłocznie po wypadku przy pracy musisz zawiadomić pracodawcę, który zobowiązany jest udzielić Ci pierwszej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. Jednak nie ma końcowego terminu, w którym możesz zgłosić wypadek przy pracy. Pracodawca nie może zarzucić Ci, że zgłosiłeś wypadek przy pracy po terminie.

Okoliczności wypadku ustala zespół powypadkowy. Koszty z tym związane ponosi pracodawca, który sporządza protokół powypadkowy. W protokole zawarte są ustalenia stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych, warunków wykonywania pracy, szkic lub fotografię miejsca wypadku, przesłuchania poszkodowanego oraz świadków zdarzenia, opinie lekarza oraz innych specjalistów, ocena kwalifikacji prawnej zdarzenia.

Protokół powypadkowy sporządza pracodawca w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji o wypadku. Jako poszkodowany pracownik masz prawo wglądu w protokół powypadkowy, a gdy się z nim nie zgadzasz masz prawo wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Zatwierdzony przez pracodawcę protokół powypadkowy musi być doręczony pracownikowi lub członkom jego rodziny.

Nie sporządzenie protokołu powypadkowego i nie zawiadomienie o wypadku w pracy określonych organów stanowi nie tylko naruszenie obowiązku pracodawcy, lecz uznane zostało równocześnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika podlegające ukaraniu grzywną przez sąd karny albo przez inspektora pracy w drodze mandatu karnego.

Zdarza się, iż pracodawca nie zgłasza faktu wypadku w pracy, licząc że pracownik nie będzie w sposób skuteczny dochodził swoich praw. Jest to spowodowane najczęściej nieodprowadzaniem przez pracodawcę składek ZUS lub nie przestrzeganiem przez pracodawcę przepisów BHP. Dodatkowo wywalczymy uzupełniające świadczenie chorobowe za cały okres niezdolności do pracy.

Jak długo od dnia wypadku przy pracy można żądać odszkodowania?

O jednorazowe odszkodowanie wypadkowe z ZUS można się starać nawet w przypadku wypadku, który miał miejsce dawno temu wstecz. Roszczenia o jednorazowe odszkodowanie wypadkowe z ZUS nie ulega przedawnieniu.

Roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienia kierowane przeciwko pracodawcy i jego ubezpieczycielowi można dochodzić do 3 lat od dnia wypadku. Jeżeli wypadek przy pracy był wynikiem przestępstwa, wówczas termin ten zostaje wydłużony do lat 20.

Czy samozatrudniony może otrzymać z ZUS odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jeżeli osoba, która prowadzi działalność gospodarczą jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym z ZUS, wówczas kryteria wypłaty odszkodowania wypadkowego są podobne, jak dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Osoba taka może więc otrzymać odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie z ZUS za śmierć w pracy

Jeżeli pracownik poniósł śmierć w pracy, podczas wykonywania obowiązków pracowniczych, a zgon nastąpił z powodu wypadku przy pracy, to wówczas najbliżsi mogą otrzymać jednorazowe odszkodowanie. Obecnie jednorazowe odszkodowanie z ZUS za śmierć w pracy wynosi w przypadku małżonka i dzieci 93.014 zł.

O co mogę wnioskować?

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Świadczenie wypłacane przez ZUS pracownikowi objętego ubezpieczeniem wypadkowym. Jednorazowe odszkodowanie wypadkowe jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym pracownikowi, który doznał wypadku przy pracy. Koniecznym elementem jest udokumentowanie zdarzenia protokołem wypadkowym oraz zaświadczeniem lekarza o zakończeniu leczenia.

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy uzależniona jest od wartości oszacowanej trwałego uszczerbku na zdrowia pracownika ubezpieczonego, który powstał na skutek wypadku przy pracy.

Ile odszkodowania z ZUS za 1% uszczerbku na zdrowiu

Obecnie tj. od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 za 1% trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1.033zł. Od decyzji ZUS przyznającej wysokość odszkodowania wypadkowego przysługuje nieodpłatne odwołanie do sądu.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy

Te świadczenia mają charakter odrębny od świadczenia wypłaconego z ZUS. Pracownik może ubiegać się o ich wypłatę, jeżeli do wypadku przy pracy doszło z powodu winy pracodawcy, ale także z winy innego pracownika, za którego odpowiada pracodawca.

Ich wysokość nie jest ograniczona ustawowo.

Jak wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy mogę uzyskać?

ZUS szacuje wysokość należnego odszkodowania za wypadek przy pracy na podstawie badania wykonywanego przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik ZUS określa wysokość uszczerbku na zdrowiu z uwzględnieniem tzw. tabeli uszczerbkowej. Jest to załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania z ZUS.

Wysokość uszczerbku jest określony w przedziale wartości.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS zaniżył wysokość uszczerbku na zdrowiu, to w pierwszym kroku należy złożyć sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Jeżeli orzeczenie lekarza orzecznika ZUS nie ulegnie zmianie, to zostanie wydana decyzja ZUS. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS, to należy się od niej odwołać.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odszkodowania za wypadek przy pracy

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w sądzie ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem ZUS. Pamiętaj, że odwołanie od decyzji ZUS musi być złożone w zakreślonym terminie, o którym musisz być pouczony w decyzji.

Kancelaria podwyższyła jednorazowe odszkodowanie wypadkowe z ZUS za złamanie podudzia z kwoty 23.400,00zł aż do kwoty 33.540zł. Dodatkowo kancelaria odzyskała od ZUS poprzez postępowanie sądowe należne odsetki za opóźnienie, których ZUS nie zawarł w decyzji.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • miał miejsce wypadek przy pracy
 • został sporządzony protokół wypadkowy
 • poszkodowany nie był w stanie nietrzeźwości i nie naruszył w sposób rażący przepisów BHP

Wymagane dokumenty

 • protokół wypadkowy
 • dokumentacja medyczna z całego procesu leczenia związanego z leczeniem urazów doznanych podczas wypadku przy pracy
 • jeżeli w sprawie wypadku toczyło się postępowanie karne, to wszelka dokumentacja związana z tym postępowaniem

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • jeżeli pracodawca nie wystawił protokołu wypadkowego, pomożemy go uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg wypadku przy pracy, rodzaj doznanych urazów oraz przebieg leczenia
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana