Potrącenie na pasach a odszkodowanie dla pieszego – kiedy i ile.

Potrącenia na pasach, a odszkodowanie dla pieszego – kiedy się należy i w jakiej wysokości? Potrącenia na pasach, a właściwie na oznakowanych przejściach przez jezdnię, są prawdziwym problemem na polskich drogach. Potrącenie pieszego wiąże się z zagrożeniem zdrowia i życia pieszego. Co roku na oznakowanych przejściach przez jezdnię ginie około 200 pieszych. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach wiąże się z zagrożeniem powstania u pieszego ciężkich uszkodzeń ciała.

Potrącenie pieszego na przejściu przez jezdnię — zmiana przepisów ma chronić pieszych

Większe bezpieczeństwo pieszych ma zapewnić zmiana przepisów Ustawy o ruchu drogowym. Zmiany w ustawie weszły w życiu w czerwcu 2021r. Główną zmianą jest wprowadzenie zmian w art. 13 Ustawy w brzmieniu:

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Należy mieć na uwadze brzmienie zapisu poprzedzającego:

Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność (…)

Oba przepisy są ze sobą ściśle związane. Oznacza to, że po zmianie przepisów pieszy nie może wbiegać na pasy, czy nagle wtargnąć na pasy przed nadjeżdżający pojazd. Podczas przechodzenia przez pasy, pieszy nie może korzystać z telefonu komórkowego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Potrącenie pieszego na psach a odmowa odszkodowania

Wydaje się, że pieszy potrącony przez samochód na pasach w każdej sytuacji może skutecznie uzyskać odszkodowanie. W praktyce bardzo często ubezpieczyciele OC pojazdu odmawiają zapłaty odszkodowania za potrącenie na pasach. Ubezpieczyciel może zwlekać z zapłatą odszkodowania zasłaniając się oczekiwaniem na zakończenie postępowania karnego. W takich przypadkach niejednokrotnie powołują się na spowodowanie wypadku przez pieszego i wyłączną winę pieszego.

O wyłącznej winie pieszego można mówić w sytuacjach, gdy piesze nagle wtargnie przed nadjeżdżający pojazd, co uniemożliwia kierowcy wykonanie skutecznego manewru obronnego. W takim wypadku kierowca samochodu może być uniewinniony od zarzutu popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku z art. 177kk lub nawet postępowanie karne może być umorzone.

Należy jednak pamiętać, że postępowanie sądowe o odszkodowanie za potrącenie pieszego może doprowadzić do finalnego zasądzenia odszkodowania dla pieszego. Warunkiem tego jest udowodnienie w postępowaniu sądowym, że to jednak kierowca pojazdu jest winny powstania wypadku. O winie kierowcy przesądzi opinia biegłego ds rekonstrukcji wypadków, która może w niektórych sprawach być całkowicie odmienna od tej wydanej dla celów postępowania karnego.

Potrącenie na pasach a przyczynienie pieszego

Pieszy przechodzący przez jezdnię jest zobowiązany do zachowania należytej ostrożności. Pieszy nie może zatrzymywać się na jezdni, przebiegać przez nią, czy przechodzić przez jezdnię w słuchawkach na uszach, czy jednocześnie korzystając z telefonu.

Nawet gdy kierowca zostanie uznany winnym potrącenia pieszego, to w niektórych okolicznościach można przypisać pieszemu przyczynienie do powstania szkody. Jeżeli kierowca pojazdu został uznany winnym wypadku, to przyczynienie pieszego nie powinno być ustalone w wysokości wyższej niż 50%.

Przyczynienie pieszego ustalone przez ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy może być pomniejszone lub zniesione przez Sąd w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za potrącenie pieszego. Z tego powodu w każdej sprawie, gdy ubezpieczyciel uznaje przyczynienie pieszego należy skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w wypadkach z udziałem pieszych.

Odpowiedzialność kierowcy za potrącenie pieszego

Kierowca, który potrącił pieszego na pasach może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Potrącenie pieszego na przejściu na pasach jest przestępstwem skodyfikowanym w art. 177 kodeksu karnego i w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub spowodowania śmierci pieszego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. W szczególnych przypadkach kara ta może ulec zaostrzeniu.

Kierowca który dopuścił się potrącenia poszkodowanego na pasach, musi liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności odszkodowawczej względem poszkodowanego potraconego na pasach. Roszczenia odszkodowawcze za potrącenie na pasach mogą być kierowane bezpośrednio do kierowcy, jak i ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy potrącenia.

Potrącenie na pasach a odszkodowanie dla pieszego

Pieszemu, który został potrącony na pasach należy się zapłata odszkodowania i zadośćuczynienie za wypadek. Każdy pojazd powinien mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Zobowiązanym to wypłacenia należnego zadośćuczynienia i odszkodowania pieszemu jest więc sprawca, jak i ubezpieczyciel OC. Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie da się go ustalić lub pojazd sprawcy nie posiada aktualnej polisy OC to wówczas świadczenia wypłaca Ubezpieczony Fundusz Gwarancyjny.

Jaka wysokość odszkodowania za potrącenie na pasach

Wysokość odszkodowania za potrącenie na pasach uzależniona jest od doznanej szkody. Na szkodę składają się doznane obrażenia, koszty leczenia, koszty rehabilitacji, utracone zarobki itd. W praktyce wysokość zadośćuczynienia dla pieszego uzależniona jest od doznanych przez pieszego obrażeń ciała.

W praktyce naszej kancelarii odszkodowawczej z Wrocławia odszkodowanie i zadośćuczynienie za potracenie pieszego na pasach może wynieść kilkadziesiąt a nawet kilkaset tysięcy złotych. Zwykle obrażenia pieszych są na tyle poważne, że powodują powstanie u pieszego wysokiego uszczerbku na zdrowiu. Niejednokrotnie od ubezpieczyciela OC można skutecznie uzyskać rentę za potrącenie na pasach.

Odszkodowanie za śmierć pieszego

Według polskiego prawa o zadośćuczynienie za śmierć pieszego starać się mogą bliscy ofiary – pieszego: rodzice, dzieci, małżonkowie, rodzeństwo, konkubenci, a także dziadkowie.

Najbardziej istotne w rozpatrywaniu sprawy są relacje, jakie łączyły osobę, która poniosła śmierć z osobami ubiegającymi się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć pieszego.

Nie istnieje żaden automatyzm w przyznawaniu takich odszkodowań, ponieważ każdy z ubiegających się o świadczenie musi indywidualnie udowodnić , że takie świadczenie mu się należy. Odszkodowanie za śmierć pieszego może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.

Potrącenie pieszego — odszkodowanie jak długo można uzyskać odszkodowanie po wypadku

Czyn kierowcy, który potrącił pieszego na pasach najczęściej wypełnia znamiona przestępstwa z art. 177 kk. Powoduje to, że okres przedawnienia roszczeń pieszego lub jego rodziny ulegają wydłużeniu aż do 20 lat.

Oznacza to, że jeżeli zostałeś potrącony na przejściu dla pieszych przez wielu laty, to najprawdopodobniej nadal może skutecznie uzyskać odszkodowanie lub zwiększyć wysokość odszkodowania za potrącenie pieszego.

Podobnie, jeżeli bliska Tobie osoba zginęła na pasach potrącona przez samochód przed kilkunastoma laty, to Ty wciąż możesz odzyskać należne Ci odszkodowanie za śmierć pieszego.

Potrącenie na pasach Wrocław

Wrocław jest dużym, zakorkowanym miastem, o ogromnym natężeniu ruchu drogowego. Po wprowadzeniu zmian w przepisach ustawy o ruchu drogowym, liczba wypadków z udziałem pieszych uległa zmniejszeniu o 30%. Nadal jednak Wrocław jest niechlubnym liderem w statystyce potrąceń pieszych. We Wrocławiu szczególnie groźne w skutkach są potrącenia pieszego przez tramwaj. W tych wypadkach piesi zazwyczaj giną lub ponoszą wyjątkowo duże obrażenia.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia specjalizuje się w odszkodowaniach dla pieszych. Choć prowadzimy sprawy w całej Polsce, to mamy wyjątkowo bogate doświadczenie w sprawach o odszkodowanie dla pieszego z Wrocławia. Wygrywaliśmy duże odszkodowanie za potrącenie przez tramwaj we Wrocławiu, jak i odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach.