Jak dostać odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

Właściciel, czy posiadacz zwierzęcia, który nie zachowa ostrożności i narazi na niebezpieczeństwo osoby trzecie, może ponieść surową odpowiedzialność karną i cywilną. Pogryziony przez psa powinien mieć świadomość, że przysługuje mu z tego tytułu odszkodowanie. Powinien wiedzieć jak zachować się w takim przypadku oraz jak dostać odszkodowanie za pogryzienie przez psa.

Odpowiedzialność karna właściciela psa

Nie każdy właściciel psa zdaje sobie sprawę, że posiadanie psa wiąże się z licznymi obowiązkami. Naruszenie tych obowiązków może narazić właściciela psa na wiele konsekwencji karnych, z różnych przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń.

Właściciel rzecz oczywista powinien dbać o psa, którego chowa. Musi on zapewnić psu właściwe warunki bytowe, zapewnić posiłki i wodę.

Wiele sankcji karnych wskazanych jest w kodeksie wykroczeń. I tak art. 77 par. 1 KW wskazuje, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Jeżeli takie zachowanie stworzy zagrożenie dla innego człowieka, to ten kto posługuje się zwierzęciem podlega nawet karze ograniczenia wolności.

Jeżeli pogryzienie przez psa spowoduje u pogryzionego uszkodzenie ciała, to właściciel psa może zostać skazany za przestępstwo z art. 156KK lub art.157 KK. W tym przypadku może być orzeczona kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat!

Niezaszczepiony pies a odpowiedzialność karna właściciela

Sczepienie psów na wściekliznę jest obowiązkiem właściciela. Jeżeli człowiek zostanie pogryziony przez niezaszczepionego psa, to może nastąpić skazanie właściciela z art. 160 par. 3. Sąd może uznać, iż niezaszczepienie psa wyczerpało znamiona czynu polegającego na nieumyślnym narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W tym przypadku kara może polegać na wymierzeniu grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa – jaki przepis to reguluje?

Podstawą prawną roszczenia o odszkodowanie za pogryzienie przez psa jest art. 431 kodeksu cywilnego, który brzmi:

„Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego , czy było pod jego nadzorem, czy tez zbłąkało się lub uciekło, chyba, że ani on , ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność , nie ponoszą winy.”

Przesłankami do zastosowania tego artykułu jest zawsze fakt chowania zwierzęcia i posługiwania się nim, wyrządzenie szkody przez to zwierzę, związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a zachowaniem zwierzęcia i wreszcie wina tego, kto to zwierzę chowa lub się nim posługuje.

Odpowiedzialność opiera się na zasadzie domniemania winy w nadzorze nad zwierzęciem. Jeżeli jednak poszkodowany sam sprowokował atak psa – np. przez drażnienie go, to właściciel psa może być zwolniony z odpowiedzialności cywilnej za dokonane pogryzienie.

Jak dostać odszkodowanie za pogryzienie przez psa – krok po kroku

Oczywiście osobie pogryzionej przez psa w pierwszej kolejności powinna być udzielona natychmiastowa pomoc medyczna. Pogryzienie jest zdarzeniem nagłym, często ofiara pogryzienia „nie ma głowy” do tego, aby zadbać o zabezpieczenie dowodów, które później ułatwią uzyskanie odszkodowania za pokąsanie przez psa. Z tego względu nieoceniona może być pomoc rodziny, czy świadków którzy pomogą osobie poszkodowanej i poczynią pierwsze kroki prawne.

Po pogryzieniu przez psa wezwij Policję

Jeżeli nie masz do tego głowy, to niech policję wezwie ktoś z bliskich, czy świadek. Czas może odgrywać rolę, bowiem właściciel psa może oddalić się z miejsca zdarzenia i bezpowrotnie możesz stracisz szansę na odszkodowanie.

Policja spisze dane osobowe posiadacza psa, sprawdzi czy pies był zaszczepiony oraz najprawdopodobniej posiadaczowi psa zostanie wręczony mandat karny.

W ten sposób będziesz mieć zabezpieczone dane właściciela psa, a przyjęcie mandatu karnego będzie w pewnym sensie przyznaniem się do winy.

Następnie wystąp do policji o wydanie notatki policyjnej, w której znajdą się dane posiadacza psa. W notatce mogą znaleźć się także informacje, czy posiadacz psa miał wykupione ubezpieczenie OC z tytułu następstw pogryzienia przez psa.

Jeżeli osoba pogryziona przez np. psa doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu to opiekun zwierzęcia będzie ścigany z urzędu.

Nie zapomnij wezwać na miejsce zdarzenia pogotowia ratunkowego, które udzieli Ci pierwszej pomocy oraz również sporządzi kartę pierwszej pomocy.

Wniosek o odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Jeżeli posiadacz psa miał wykupioną polisę OC obejmującą następstwa pogryzienia przez psa, to wniosek o zapłatę odszkodowania za pogryzienia kierujesz bezpośrednio do ubezpieczyciela. Jeżeli nie wiesz, czy właściciel miał taką polisę, to szkodę zgłoś bezpośrednio właścicielowi.

Zazwyczaj właściciele psów są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zwierzęta i poszkodowany może wtedy skierować roszczenia do zakładu ubezpieczeń.

Jeżeli właściciel psa nie posiada ubezpieczenia to musi zapłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie z własnej kieszeni, a jeżeli nie chce wynagrodzić szkód powstałych w wyniku pogryzienia to poszkodowany może dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Dodatkowo jeżeli poszkodowany posiada ważne ubezpieczenie NNW i jego polisa zawiera zapis z którego wynika iż przysługuje mu odszkodowanie za pogryzienie przez psa lub inne zwierzę to z tej polisy również otrzyma odszkodowanie.

Dokumenty, które są niezbędne do zgłoszenia szkody to :

  1. Notatka policyjna
  2. Dokumentacja medyczna
  3. Dokumentacja fotograficzna  z przebiegu procesu gojenia ran.
  4. Rachunki i faktury imienne związane z leczeniem i rehabilitacją.
  5. Dane właściciela zwierzęcia wraz z adresem zamieszkania i numerem ubezpieczenia oc
  6. Zeznania świadków

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa – ile się należy

Pamiętaj, iż w zgłoszeniu szkody powinieneś podać konkretną kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania za pogryzienie przez psa, której żądasz.

Co do zadośćuczynienia, to kwota ta jest niewymierna i uznaniowa. Zgłoś roszczenie w jak najwyższej kwocie, ale niech będzie ona kwotą rozsądną. Kwota odszkodowania za pogryzienie powinna odpowiadać wysokości poniesionych kosztów.

Czym różni się zadośćuczynienie od odszkodowania za pogryzienie przez psa

Zadośćuczynienie za pokąsanie przez psa przysługuje poszkodowanemu za wszelkiego rodzaju uszczerbki niematerialne czyli straty emocjonalne, ból i cierpienie, rekompensata za rany fizyczne i psychiczne, które skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu dlatego tak ważna jest dokumentacja medyczna związana z doznanymi urazami i to nie tylko fizycznymi, ale także psychicznymi.

Opinie psychologów i psychiatrów są bardzo pomocne w ocenie stanu zdrowia poszkodowanego pacjenta i również maja wpływ na wysokość zadośćuczynienia.

Odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu za wszelkie szkody materialne.

Poszkodowany powinien otrzymać zwrot wszelkich wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją , operacjami plastycznymi, które zdarzają się nierzadko po pogryzieniach przez psy, laseroterapię przy likwidacji blizn itp., zwrot kosztów za dojazdy do placówek medycznych, zniszczone rzeczy ( pogryziony zegarek czy rozbity telefon komórkowy).

Odszkodowanie przysługuje również z tytułu pomniejszenia wynagrodzenia za czas kiedy poszkodowany przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Dlatego należy gromadzić całą dokumentację kopie zwolnień lekarskich, zaświadczenia od pracodawcy o wysokości utraconych zarobków, imienne faktury i rachunki związane z leczeniem i dojazdami do placówek medycznych itp.

Pogryzienie przez psa – jaka kancelaria odszkodowawcza

Sprawy o odszkodowanie za pogryzienie przez psa często bywają skomplikowane. Właściciele psów nie przyznają się do winy, nie przyznają się iż pies jest ich własnością. Często właściciel psa ucieka z miejsca zdarzenia i należy wykonać wiele czynności ustalających osobę właściciela psa.

Nagminnym jest, iż właściciel psa nie jest ubezpieczony polisą OC od szkód wyrządzonych przez psa. W takiej sytuacji należy dochodzić odszkodowania od właściciela psa, który może być osobą niewypłacalną.

Z tych powodów wskazanym jest, aby jak najwcześniej skorzystać z usług dobrej i doświadczonej kancelarii odszkodowawczej. Nasza kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia posiada wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania za pogryzienia przez psa. Możemy pochwalić się wieloma wyrokami zasądzającymi wysokie odszkodowania za pogryzienie przez psa.

Co ważne, konsultacja prawnikiem od pogryzienia przez psa jest nieodpłatne. W razie powierzenia nam sprawy, nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania za pogryzienie przez psa!