Odszkodowanie z PZU za śmierć męża – co należy się żonie

Żona może ubiegać się o odszkodowanie za śmierć męża z kilku podstaw. Jedną z podstaw może być wcześniej zawarta polisa na życie (np. PZU Życie), czy polisa NNW. Inną podstawą może być roszczenie przeciwko osobie, która jest winna zdarzeniu w wyniku którego mąż poniósł śmierć. Wreszcie, jeżeli mąż zmarł w trakcie wykonywania czynności pracowniczych wskutek wypadku przy pracy, żona ma roszczenie do ZUS o zapłatę jednorazowego odszkodowania z ZUS oraz renty wypadkowej rodzinnej. Ponadto żona może uzyskać z ZUS zasiłek pogrzebowy.

Odszkodowanie za śmierć męża z polisy na życie i NNW

Odszkodowanie za śmierć męża z PZU, w ramach ubezpieczenia na życie otrzymuje osoba uposażona z polisy.  Jeżeli więc żona jest wskazana jako osoba uposażona do wypłaty odszkodowania za śmierć męża wówczas może ubiegać się o odszkodowanie z takiej polisy.

W przypadku śmierci wypłacana jest cała kwota wskazana jako suma ubezpieczenia w polisie na życie, a wszystkie szczegóły dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ( OWU).

Im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższa jest wypłata odszkodowania w przypadku śmierci.

Tak więc wysokość odszkodowania za śmierć męża z polisy NNW jest zależna od sumy ubezpieczenia oraz wysokości składki.

Żona nie zawsze otrzyma odszkodowanie za śmierć męża z polisy na życie

Nawet jeżeli żona jest wskazana jako osoba uposażona, to muszą być wypełnione wszystkie kryteria wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia polisy na życie, czy polisy NNW. Bardzo ważne są również zapisy wykluczające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Takimi zapisami mogą być np. zapisy wykluczające wypłatę odszkodowania, jeżeli śmierć męża była spowodowana chorobą występującą u męża przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie lub w okresie tzw. karencji. Okres karencji to ściśle określony w polisie okres czasu, wykluczający odpowiedzialność ubezpieczyciela. Jeżeli w okresie karencji dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego (w tym wypadku do śmierci męża) wówczas ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za zgon męża.

Odszkodowanie za śmierć męża z polisy na życie – jak uzyskać krok po kroku

Aby otrzymać z polisy na życie odszkodowanie za zgon męża, należy dostarczyć wskazane w umowie dokumenty. Najczęściej jest to odpis aktu zgonu i kopia dowodu osobistego bądź paszportu. Otrzymaną sumę ubezpieczenia po śmierci męża, żona może przeznaczyć albo na zabezpieczenie bieżących wydatków lub na pokrycie kosztów pogrzebu. Nadto często należy przedłożyć dokumentację medyczną z leczenia osoby zmarłej. Przed zgłoszeniem roszczenia o odszkodowanie za śmierć męża należy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, a w szczególności z zapisami wykluczającymi odpowiedzialność ubezpieczyciela za wypłatę odszkodowania.

Odmowa wypłaty odszkodowania za zgon męża z polisy na życie – co zrobić

Pierwszą zasadą jest, iż przed zgłoszeniem o wypłatę odszkodowania należy zapoznać się z zakresem ochrony objętej polisą oraz warunkami ubezpieczenia. Niepoprawne zgłoszenie roszczenia może spowodować bezpowrotną utratę możliwości uzyskania odszkodowania za śmierć męża. Niejednokrotnie PZU, czy WARTA odmawia wypłaty odszkodowania, powołując się na zapisy umowy ubezpieczenia. Z tego względu jeszcze przed wysłaniem wniosku o wypłatę odszkodowania za śmierć męża, warto  zwrócić się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej specjalizującej się w uzyskiwaniu odszkodowania za śmierć.

Odszkodowanie za śmierć męża z polisy sprawcy wypadku

Inaczej wygląda sprawa jeżeli mąż zginął w tragicznym wypadku podczas jazdy samochodem, na przejściu dla pieszych,  w pracy, bądź w gospodarstwie rolnym.

Wtedy w zależności od tego jakie skutki wywołał śmiertelny wypadek możemy starać się o wypłatę następujących świadczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy:

  1. Zadośćuczynienie za śmierć męża
  2. Jednorazowe odszkodowanie za śmierć męża
  3. Rentę
  4. Zwrot kosztów związanych z pogrzebem

Pierwszym i najważniejszym krokiem do otrzymania odszkodowania z OC sprawcy jest ustalenie sprawcy wypadku oraz jego Ubezpieczyciela. Jeżeli jest to PZU S.A. to wniosek o wypłatę odszkodowania  można złożyć bezpośrednio sprawcy, do PZU S.A. lub do obydwu podmiotów.

Jak złożyć do PZU S.A. wniosek o zapłatę odszkodowania za śmierć męża

W przypadku zgłoszenia szkody i roszczenia do np. PZU S.A. należy złożyć odpowiedni wniosek, który winien zawierać akt zgonu męża, akt zawarcia związku małżeńskiego oraz wszelkie dowody potwierdzające stopień pokrewieństwa i charakter bliskiej relacji ze zmarłym mężem.

Z doświadczenia naszej Kancelarii Odszkodowawczej wynika, iż pomimo przedstawienia szeregu dokumentów, kompletnej dokumentacji, wskazania sprawcy wypadku to PZU odmawia i notorycznie zaniża wysokość wypłacanych świadczeń.

Warto od samego początku powierzyć swoją sprawę profesjonalistom, dzięki którym odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć męża zrekompensuje poczucie straty i pomoże żonie zmarłego przystosować się do zmian.

Wysokość odszkodowania za śmierć męża w wypadku

Wysokość odszkodowania za śmierć męża w wypadku nie jest arbitralnie określona żadnymi wytycznymi, czy tabelami. O wysokości  odszkodowania za śmierć męża decyduje między innymi siła więzi pomiędzy zmarłym mężem, a roszczącą żoną, sposób przeżywania żałoby i wielkość odczuwanej krzywdy po stracie męża.

Ogromne znaczenie ma też fachowa pomoc prawnika od odszkodowania za śmierć. Kancelaria odszkodowawcza uzyska wyższą wartość odszkodowania za śmierć, niż to które uzyskałaby samodzielnie występująca żona, która nie ma doświadczenia w podobnych sporach ubezpieczeniowych.

Kancelaria Odszkodowawcza i jej przykładowa wygrana sprawa o odszkodowanie za śmierć męża

Klientka KDRO.pl straciła swojego męża w tragicznym wypadku motocyklowym, do którego doszło w maju 2020 r. Sprawca zdarzenia, który wymusił pierwszeństwo przejazdu i tym samym doprowadził do śmierci męża naszej klientki ubezpieczony był w PZU.

PZU S.A. w drodze postępowania przedsądowego wypłaciło naszej klientce 50 tys. zł. odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć męża.

W imieniu poszkodowanej wystąpiliśmy z powództwem do sądu o wypłatę dalszej kwoty 150 tys. zł. tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w związku ze śmiercią męża w wypadku.

Na podstawie zeznań świadków i materiału dowodowego oraz po przeprowadzeniu opinii biegłych psychologów, psychiatrów i rekonstrukcji wypadków sąd uwzględnił powództwo żony w całości.