Szkoda całkowita — co oznacza?

Szkoda całkowita z OC sprawcy występuje wtedy, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy w chwili ustalenia kwoty odszkodowania przekraczają wartość rynkową pojazdu w dniu szkody.

Szkoda całkowita — przykład

Wartość rynkowa samochodu naszego klienta  przed szkodą wynosiła 100 000 zł, koszty naprawy uszkodzonego pojazdu wynoszą 110 000 zł. Jest to szkoda całkowita.

Szkoda całkowita auta – jak ocenić

Jeżeli mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, to odszkodowanie za wypadek samochodowy wypłacane w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ustalane jest tzw. metodą dyferencyjną, czyli różnicową. Metoda ta polega na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie sprzed uszkodzenia o wartość pozostałości powypadkowych, czyli wartość wraku pojazdu.

W przypadku szkody całkowitej o przywróceniu stanu poprzedniego mówimy wówczas, gdy suma wypłaconego odszkodowania oraz wartość wraku lub cena uzyskana z jego sprzedaży jest równa wartości rynkowej pojazdu sprzed szkody.

Szkoda całkowita – przykład likwidacji

Wartość samochodu naszego klienta przed szkodą wynosi 100 000 zł. Wartość pozostałości uszkodzonego pojazdu to 50 000 zł. W związku z powyższym wysokość odszkodowania za uszkodzenie samochodu wynosi 50 000 zł. Poszkodowany będzie mógł jednocześnie sprzedać wrak za 50 000 zł i w konsekwencji łącznie będzie dysponował kwotą w wysokości 100 000 zł, a więc równą wartości rynkowej pojazdu przed szkodą całkowitą.

Jak wycenić wartość pojazdu w przypadku szkody całkowitej

Jeżeli chodzi o wycenę wartości rynkowej pojazdu przed szkodą, to brak jest norm prawnych czy też wytycznych, które regulowałyby, w jaki sposób należy dokonać wyceny wartości rynkowej pojazdu przed szkodą.

W praktyce przy wycenie wartości pojazdów zarówno w trakcie prowadzonych czynności likwidacyjnych, jak też postępowań sądowych cywilnych najczęściej korzysta się z programów komputerowych w systemie Eurotax.

Tabele Eurotax zawierają aktualizowane w każdym miesiącu informacje z polskiego rynku motoryzacyjnego, w szczególności zawierające ceny pojazdów nowych dla każdego modelu oraz średnie wartości rynkowe używanych pojazdów, przyporządkowane założonym normatywnym przebiegom i okresom użytkowania.

Niezależnie od tego, czy ubezpieczyciel korzysta z pomocy Eurotax istotne jest, aby dokonując wyceny wartości pojazdu w sposób prawidłowy, ustalił wartość rynkową pojazdu w dniu szkody. Wysokość ustalonego odszkodowania za szkodę całkowitą powinna w pełni kompensować poniesioną przez poszkodowanego szkodę.

Jak wycenić wartość wraku?

Problem pojawia się również przy wycenie wartości rynkowej pozostałości pojazdu, czyli tzw. wraku. Notorycznie ubezpieczyciele zawyżają wartość rynkową pozostałości pojazdu i nie udzielają pomocy w zbyciu wraku, a także nie odkupują wraków po ustalonej wartości. Zazwyczaj ubezpieczyciel OC stosuje dwa sposoby ustalenia wartości rynkowej pozostałości pojazdu.

Pierwszym sposobem jest oszacowanie wartości wraku na podstawie wyceny sporządzanej w programie komputerowym.

Drugim sposobem jest umieszczenie oferty sprzedaży wraku na platformie internetowej poprzez aukcję.

Wycena wartości uszkodzonego pojazdu otrzymana w wyniku aukcji jest najbardziej obiektywną metodą wyceny. Ponadto pozwala na uniknięcie sytuacji, w której poszkodowany nie jest w stanie sprzedać uszkodzonego pojazdu za kwotę wskazaną w wycenie ubezpieczyciela.

Należy podkreślić, iż ostatecznie to sam poszkodowany podejmuje decyzję, czy wyraża zgodę na sprzedaż wraku za wylicytowaną cenę.

Możesz odwołać się od decyzji w sprawie szkody całkowitej

Pamiętajmy o tym, że wycena przeprowadzona przez ubezpieczyciela nie ogranicza prawa poszkodowanego do jej zakwestionowania w sytuacji, gdy w jego ocenie zaniżono wartość rynkową pojazdu przed powstaniem szkody.

Wycena zakładu ubezpieczeń nie jest niepodważalna. W tym celu należy przedstawić dowody potwierdzające zasadność zastrzeżeń wobec wyceny ubezpieczyciela, bądź też dowody potwierdzające, iż wartość rynkowa pojazdu przed szkodą była w rzeczywistości większa, niż określił to w postępowaniu likwidacyjnym zakład ubezpieczeń.

Kluczowe w sprawie na etapie zarówno przedsądowym, jak i w sądzie jest wskazanie na błędy zamieszczone przez likwidatora w wycenie. Przede wszystkim należy wskazać na ceny analogicznych pojazdów zawartych w dostępnych ofertach sprzedaży i przedstawić opinię niezależnego rzeczoznawcy samochodowego.

Oczywiście katalog środków dowodowych jest katalogiem otwartym i to od poszkodowanego zależy, jakie dowody przedstawi celem dowiedzenia, iż w rzeczywistości wartość rynkowa pojazdu przed powstaniem szkody była wyższa, niż oszacował to zakład ubezpieczeń. Zawsze mocnym dowodem w sprawie będzie opinia innego niezależnego rzeczoznawcy samochodowego np. rzeczoznawcy z listy Polskiego Związku Motorowego.

Szkoda całkowita OC PZU – wyrok naszej Kancelarii

Poszkodowany w wypadku zgłosił się do naszej kancelarii, ponieważ PZU S.A. zaniżyło całkowitą wartość rynkową pojazdu przed szkodą i po szkodzie.

Dalej PZU pomniejszyło kwoty odszkodowania o marżę, jaką mają uzyskać podmioty, które w drodze aukcji internetowej złożyły ofertę zakupu pozostałości pojazdu naszego klienta, zawyżyły koszty naprawy pojazdu oraz zastosowały w kosztorysie odmienne kryteria, niż ma to miejsce przy szkodzie częściowej.

Wszystkie działania PZU miały na celu zakwalifikowania szkody jako szkodę całkowitą.

Szkoda całkowita z OC sprawcy – zaniżona wartość pojazdu

W sądzie udowodniliśmy, iż zakład ubezpieczeń PZU zaniżył wartość rynkową pojazdu naszego klienta z dnia szkody. PZU przyjął błędną wersję modelu pojazdu, nie uwzględniając tym samym ani wyposażenia dodatkowego, ani modyfikacji technicznych zwiększających wartość pojazdu, ani dobrego stanu technicznego pojazdu.

Co więcej, ubezpieczyciel OC sprawcy zastosował niezasadne korekty, zmniejszające wartość rynkową tego pojazdu oraz nie uwzględnił rynkowych cen w ofertach sprzedaży takich samych pojazdów, a także nie wziął pod uwagę wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego.

Działanie ubezpieczyciela OC miały na celu wydanie decyzji, iż zaistniała szkoda całkowita.

W sprawie posiłkowaliśmy się opinią niezależnego rzeczoznawcy, a na etapie sądowym została wydania opinia przez biegłego do spraw wyceny pojazdów.

Szkoda całkowita z OC a naprawa pojazdu

W trakcie tego postępowania udowodniliśmy więc, że na skutek wypadku nie doszło do szkody całkowitej. Następnie udowodniliśmy, że naprawa uszkodzonego pojazdu jest technologicznie możliwa oraz ekonomicznie opłacalna.

Ostatecznie Sąd wyrokiem orzekł, że PZU S.A. ma zapłacić na rzecz poszkodowanego pełne koszty naprawy pojazdu zgodnie z obowiązującymi stawkami, pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego oraz koszt wykonania prywatnych ekspertyz.

Szkoda całkowita – jak nie stracić

Jeżeli uszkodzenia pojazdu w wypadku są istotne, wartość pojazdu nie jest wysoka (samochód wieloletni), to w sprawie ubezpieczyciel może chcieć uznać, że zaistniała szkoda całkowita.

Nie zawsze taka decyzja jest w Twoim interesie. Być może będzie bardziej opłacalna naprawa uszkodzonego pojazdu lub sprzedaż wraku we własnym zakresie.

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza z Wrocławia udzieli Ci nieodpłatnej konsultacji w sprawie szkody całkowitej. Jeżeli ocenimy, iż decyzja ubezpieczyciela jest błędna, to będziesz mógł skorzystać z dalszej naszej pomocy lub zwrócić się o pomoc. Nie ważne gdzie mieszkasz, czy też gdzie doszło do wypadku – nasza kancelaria KDRO.pl prowadzi sprawy o odszkodowanie za szkodę całkowitą w całej Polsce.