Odszkodowanie za śmierć z UFG – na jakich zasadach odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Najtragiczniejsze w skutkach są wypadki komunikacyjne, podczas których dochodzi do ofiar śmiertelnych. Na gruncie art. 446 §4 kodeksu cywilnego rodzinie osoby, która zginęła w wypadku drogowym może zostać przyznane zadośćuczynienie za śmierć.

Każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych winien posiadać wykupioną obowiązkową polisę OC posiadacza pojazdu. W takim wypadku odszkodowanie za śmierć jest wypłacane przez ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu.

W pewnych sytuacjach podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania, w tym zadośćuczynienia za śmierć jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zasady odpowiedzialności UFG zawarte są w Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kiedy odszkodowanie za śmierć wypłaca UFG

Jeżeli Twój bliski zginął w wypadku drogowym, to UFG odpowiada za wypłatę odszkodowanie za śmierć ojca, czy innej osoby bliskiej w dwóch w sytuacjach:

– sprawca wypadku zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany

– pojazd sprawcy wypadku śmiertelnego nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu

Wypadek drogowy z udziałem niezidentyfikowanego pojazdu a odpowiedzialność UFG

Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy sprawca wypadku zbiegnie z miejsca zdarzenia. Pomimo prowadzonego przez organy ścigania postępowania karnego, sprawcy wypadku nie udaje się ustalić. Ostatecznie prokuratura umarza śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy.

Jednak pomimo niewykrycia sprawcy osoby najbliższe mogą skutecznie uzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć. W toku postępowania karnego prokuratura dokona ustaleń, czy czyn niezidentyfikowanego sprawcy wypełnił znamiona przestępstwa.

Takich ustaleń organy ścigania dokonują na podstawie wykonanej przez biegłego rekonstrukcji wypadku, wydanej opinii biegłego z medycyny sądowej oraz na podstawie innych źródeł osobowych – zapisu monitoringu, czy zeznań świadków. Treść postanowienia umarzającego postępowanie karne oraz jego uzasadnienie będzie bardzo przydatne w postępowaniu o odszkodowanie za śmierć z UFG.

Jeżeli więc sprawca śmiertelnego wypadku drogowego jest nieznany, to podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę odszkodowania za śmierć ojca, czy innej osoby bliskiej jest UFG.

Wypadek śmiertelny, gdy pojazd sprawcy nie ma wykupionej polisy OC

Kolejną sytuacją, gdy to UFG odpowiedzialny jest za zapłatę odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, to gdy pojazd sprawcy śmiertelnego wypadku nie miał w chwili wypadku wykupionego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu.

To, czy pojazd sprawcy w dacie wypadku był objęty ubezpieczeniem OC można sprawdzić na wyszukiwarce online na stronie internetowej UFG. Jeżeli po sprawdzeniu w wyszukiwarce okaże się, że sprawca nie był objęty ochroną OC, to wtedy roszczenia o wypłatę odszkodowania za śmierć należy kierować do UFG. Brak ubezpieczenia OC pojazdu, skutkuje odpowiedzialnością UFG.

Odszkodowanie za śmierć z UFG – jak zgłosić

Zasadą jest, że wszelkie zgłoszenia szkód do UFG dokonuje się za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń – np. PZU S.A., WARTY, czy Hestii. Zgłoszenie szkody jest dalej przekazywane do UFG, a ten ma 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie.

Reasumując, Fundusz Gwarancyjny działa w ten sposób jak zakład ubezpieczeń z tą różnicą, że wypłaca kwoty odszkodowania w przypadku kiedy sprawca śmiertelnego pozostaje nieznany lub gdy pojazd sprawcy śmiertelnego wypadku nie posiada wykupionego ubezpieczenia OC pojazdu.

Odmowa odszkodowania za śmierć z UFG ze względu na przedawnienie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nierzadko odmawia wypłaty odszkodowania za śmierć, zwłaszcza jeżeli wypadek miał miejsce dawniej niż 3 lata wstecz.

UFG w swoich uzasadnieniach wskazuje, iż roszczenie uległo przedawnieniu ze względu na upływ 3 lat od wypadku. W dalszej części decyzji UFG podkreśla, iż brak skazującego wyroku karnego nie pozwala na przyjęcie, iż doszło do przestępstwa. Tym samym zdaniem UFG nie można przyjąć wydłużonego, 20-letniego terminu przedawnienia.

Pogląd UFG był wielokrotnie poddawany krytyce i doczekał się uchwały Sądu Najwyższego III CZP 50/13, z której wynika, że roszczenie przeciwko UFG w sprawach związanych z popełnieniem przestępstwa ulega przedawnieniu w terminie 20 lat od zdarzenia.

Odszkodowanie za śmierć z UFG – kancelaria pomoże uzyskać odszkodowanie

Jeżeli UFG odmówi zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, to jedynym rozsądnym postępowaniem jest wytoczenie przeciwko niemu powództwa cywilnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest trudnym przeciwnikiem w procesie sądowym. W takim procesie udowodnić nie tylko rozmiar krzywdy spowodowanej śmiercią ojca, matki czy innej bliskiej osoby. Jednakże w pierwszej kolejności należy obalić zarzut przedawnienia i udowodnić, że śmierć osoby najbliższej była wynikiem przestępstwa – spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Chcesz uzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć z UFG? UFG odmówiło wypłaty odszkodowania za śmierć?

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia bezpłatnie przeanalizuje każdą sprawę. Rozliczamy się dopiero po jej wygraniu.