Odszkodowanie za śmierć rodzica w PZU

Dziecko, które straciło rodzica w wypadku komunikacyjnym, ma szereg uprawnień i roszczeń odszkodowawczych. Począwszy od renty rodzinnej z ZUS po roszczenia odszkodowawcze przeciwko sprawcy wypadku.

Jeżeli rodzic zginął w wypadku drogowym, wówczas odszkodowanie za śmierć ojca, czy matki można uzyskać od:

– sprawcy wypadku lub

– ubezpieczyciela OC pojazdu, którym poruszał się sprawca wypadku

Jeżeli samochód lub motocykl sprawcy wypadku był ubezpieczony w PZU, wówczas to PZU S.A. odpowiedzialne jest za zapłatę zadośćuczynienia za śmierć rodzica.

PZU odszkodowanie za śmierć rodzica – jak zgłosić

Jeżeli dziecko zmarłego rodzica jest niepełnoletnie, to we wszelkich czynnościach jest reprezentowane przez drugiego z rodziców. Po ukończeniu 18 roku życia dziecku osiąga pełnię praw. W takim wypadku to pełnoletnie dziecko sam zgłasza swoje roszczenia. Zgoda czy podpis drugiego z rodziców nie są wymagane.

Nie ma ogólnie obowiązującego druku zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie za śmierć rodzica. PZU SA także nie może uzależniać wydania decyzji o wypłacie odszkodowania od dokonania zgłoszenia na własnym druku ubezpieczyciela.

Zgłaszając swoje żądania należy wskazać imię i nazwisko dziecka – osoby uprawnionej do uzyskania odszkodowania. Dodatkowo trzeba wskazać adres dziecka oraz numer PESEL. Jeżeli dziecko jest reprezentowane przez rodzica, to musi on także podać własne dane osobowe. Polecanym jest umieszczeniu w zgłoszeniu szkody adresu email oraz numeru kontaktowego.

W dalszej części wniosku musisz wskazać dane rodzica, który zginął w wypadku a także datę wypadku i datę śmierci rodzica. W zgłoszeniu szkody należy wskazać wysokość roszczeń dla każdego z nich z osobna. Wskaż żądaną wysokość kwoty zadośćuczynienia za śmierć rodzica, wysokość jednorazowego odszkodowania za śmierć rodzica, wysokość renty wyrównawczej.

Wysokość żądań należy obszernie uzasadnić. Warto opisać swoje uczucia do zmarłego rodzica, wspólnie przeżywane chwile, wspólne zainteresowania. Po prostu opisz jak bardzo i dlaczego kochałeś tragicznie zmarłego rodzica. Pisz własnymi słowami, tak aby z opisu wynikała łącząca Was więź. Opisz, jak bardzo przeżywałeś i przeżywasz brak rodzica, jak często odwiedzasz miejsce pochówku rodzica, czy zamawiasz msze w intencji zmarłego. Jeżeli na skutek traumy związanej ze śmiercią korzystałeś z fachowej pomocy psychologa, czy lekarza psychiatry to dołącz dokumentację medyczną z leczenia. Nie korzystaj z wzorów z internetu, czy opublikowanych tam formularzy.

Na koniec złóż czytelny podpis pod wnioskiem o odszkodowanie.

Gdzie i kiedy zgłosić żądanie wypłaty odszkodowania za śmierć

Żona zmarłego w wypadku, a także jego dzieci uzyskują w postępowaniu karnym status osoby pokrzywdzonej. Osoba pokrzywdzona może aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym, które zostanie wszczęte w związku ze śmiertelnym wypadkiem. Co więcej, za zgodą prokuratora może uzyskać wgląd w akta prokuratorskie i sądowe. W aktach zawarte są informacje o sprawcy wypadku, dane pojazdu, którym się poruszał. Na podstawie tych informacji można ustalić w jakim zakładzie ubezpieczeń był ubezpieczony polisą OC pojazd sprawcy.

Ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy można ustalić na podstawie powszechnie dostępnego systemu online znajdującego się na stronie internetowej UFG. Jest to tzw. baza Ośrodka Informacji UFG. Jeżeli więc ustalisz, że ubezpieczycielem OC pojazdu sprawcy było PZU S.A. to do tego zakładu ubezpieczeń należy kierować zgłoszenie szkody i żądanie odszkodowania.

Ze zgłoszeniem roszczeń o odszkodowanie za śmierć rodzica nie należy zwlekać do zakończenia postępowania karnego. Ubezpieczyciel powinien wydać decyzję już w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeżeli w tym terminie nie dokona wypłaty należnego odszkodowania za śmierć, wówczas możesz żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. Mogą to być kwoty sięgające wielu tysięcy złotych!!!

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w PZU

To ile PZU S.A. wypłaci odszkodowania za śmierć ojca, czy matki zależne jest od tego z jakiej podstawy ma być wypłacone odszkodowanie. Jeżeli odszkodowanie z PZU S.A. ma być wypłacone na podstawie zawartej polisy na życie, to wartość odszkodowania jest ściśle określona. Wysokość jest zależna od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości opłacanej składki.

Jeżeli zadośćuczynienie za zgon matki czy ojca ma być wypłacone w związku z ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu, na podstawie artykułu 446 par. 4 kodeksu cywilnego, to w zasadzie nie ma górnej granicy wysokości należnego odszkodowania. Wysokość wypłaty uzależniona jest od rozmiaru tragedii i krzywdy, która stała się udziałem dziecka.

Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel będzie chciał wypłacić jak najniższe odszkodowanie za śmierć. Ubezpieczyciel będzie nakłaniał Cię do zawarcia ugody. Takie postępowanie ma na celu wypłacenie przez ubezpieczyciela OC pojazdy jak najniższego odszkodowania!

Z tego względu zastanów się, czy naprawdę warto rezygnować ze swoich roszczeń. My uważamy, że warto powierzyć sprawę firmie odszkodowawczej od odszkodowania za śmierć. Szukaj takiej kancelarii, która będzie za Ciebie walczyć do końca i to także w sądzie. Tylko taka postawa może być gwarancją uzyskania jak najwyższego odszkodowania za śmierć rodzica.

Kancelaria KDRO.pl podwyższała odszkodowanie za śmierć z proponowanych 15.000zł aż do 190.000zł. To jest uzyskaliśmy 13-krotnie wyższe odszkodowanie, od tego które pierwotnie proponowano dziecku za śmierć ojca!!!

Z pomocą prawnika od odszkodowania, możesz także uzyskać rentę za śmierć rodzica, zwrot kosztów pogrzebu, stypy i innych wydatków powstałych w związku z tragiczną śmiercią. Wysokość tych roszczeń może wynosić wiele tysięcy złotych.

To, ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w PZU zależne jest więc od wielu okoliczności oraz od profesjonalizmu prawnika.

PZU odszkodowanie za śmierć rodzica online

Zakłady ubezpieczeń coraz częściej posługują się własnymi systemami informatycznymi. Za pomocą dostępnych formularzy kontaktowych można online zgłosić większość roszczeń odszkodowawczych. Żądanie wypłaty odszkodowania można także zgłosić w formie wiadomości email. Każda z tych form jest poprawna. Pamiętaj jednak, aby wydrukować lub zapisać potwierdzenie wysłania zgłoszenia odszkodowawczego. Jest to niezwykle ważne, bowiem mając potwierdzenie daty zgłoszenia szkody, możesz później żądać odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania.

Nie ma więc żadnych przeszkód prawnych, aby do PZU zgłosić się o odszkodowanie za śmierć rodzica online.