Odszkodowanie za samochód z Auto Casco

Zadośćuczynienie za śmierć matki, nawet za zdarzenia do 20 lat wstecz

Inne szkody osobowe 1

Jeżeli śmierć matki nastąpiła z winy osoby trzeciej, to osierocone dzieci mają uprawnienia do wysuwania roszczeń o zapłatę zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania, a także o zapłatę renty. Możesz otrzymać wysokie zadośćuczynienie za śmierć mamy, gdy śmiertelne zdarzenie miało miejsce nie później niż 20 lat wstecz.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie?

Dzieciom zmarłej matki przysługuje szereg roszczeń o wynagrodzenie szkody niemajątkowej (zadośćuczynienie) i majątkowej (odszkodowanie, renta).

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania, odszkodowania i renty za śmierć matki?

Wtedy, gdy na skutek zawinionego działania innej osoby lub podmiotu dojdzie do śmierci matki.

A więc roszczenia o odszkodowanie za śmierć matki nie dotyczą tylko śmiertelnych wypadków komunikacyjnych, ale także innych zawinionych zdarzeń, skutkujących śmiercią matki. Na przykład śmierci matki związanej z błędem medycznym, czy śmiertelnego wypadku matki podczas pracy.

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć matki?

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że roszczenia o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługują osobom najbliższym. Niewątpliwie w każdej sytuacji matka jest dla dziecka osobą najbliższą. Bez względu na wiek dziecka w chwili śmierci matki. Dla wysokości należnych roszczeń istotna jest siła więzi, jaka istniała pomiędzy zmarłą matką a dzieckiem oraz sposób, intensywność i długość odczuwania krzywdy.

Zadośćuczynienie za śmierć matki mogą otrzymać nie tylko biologiczne dzieci, ale także dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, czy też dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej.

Czy niepełnoletnie dziecko może otrzymać zadośćuczynienie za śmierć mamy?

Małoletnie dzieci również są uprawnione do zapłaty zadośćuczynienia, odszkodowanie i renty za śmierć matki. Ich roszczenia są szczególnie wysokie, bowiem nie ulega wątpliwości, że brak matki jest nadzwyczaj odczuwalny przez małoletnie dzieci.

W postępowaniu o zapłatę roszczeń odszkodowawczych związanych ze śmiercią matki, małoletnie dzieci są reprezentowane przez drugiego z rodziców. To drugi z rodziców zawiera w imieniu małoletnich dzieci umowę z Kancelarią, udziela niezbędnych pełnomocnictw oraz odbiera w imieniu dzieci uzyskane odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć matki.

Czy zawarta w imieniu dziecka ugoda o zadośćuczynienie za śmierć matki uniemożliwia uzyskanie wyższego zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty?

Jeżeli w toku postępowania o zadośćuczynienie za śmierć matki, drugi z rodziców lub pełnomocnik zawarł w imieniu dziecka ugodą pozasądową lub sądową, to nasi prawnicy skutecznie podważą zawartą ugodę celem uzyskania dla dziecka wyższego zadośćuczynienia za śmierć matki.

Jak długo od dnia śmierci osoby najbliższej można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć matki można ubiegać się, jeżeli od śmierci nie upłynęło 20 lat.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za śmierć matki

Zadośćuczynienie za śmierć matki ma za zadanie zrekompensować całość krzywdy związanej z nagłą i niespodziewaną śmiercią matki, spowodowaną zawinionym działaniem innej osoby. Pod pojęciem krzywdy rozumie się całość negatywnych przeżyć wywołanych śmiercią osoby najbliższej.

Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej dziecka, wywołanych niespodziewaną śmiercią matki. Zadośćuczynienie za śmierć matki ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy dziecka. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Jeżeli straciłeś matkę w wypadku przed wielu laty, a drugi z rodziców odebrał w Twoim imieniu przyznane odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć matki, a nawet zawarł w Twoim imieniu ugodę – to prawdopodobnie możemy uzyskać dla Ciebie jeszcze wyższe zadośćuczynienie. Wystarczy zgłosić się do nas z prośbą o nieodpłatną analizę Twojej sprawy.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

W związku ze śmiercią matki, dziecko pozbawione jest matczynej opieki, nie może liczyć na jej wsparcie w nauce, przyszłym życiu. Następuje znaczne pogorszenie widoków na przyszłość.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej ma charakter jednorazowy, ma wygrodzić krzywdę majątkową. Przed 2008r. dzieci otrzymywały od ubezpieczycieli jedynie jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli wówczas otrzymałeś tylko jednorazowe odszkodowanie za śmierć matki, a nie otrzymałeś zadośćuczynienia – oznacza to, że nadal możesz żądać zapłaty wysokiego zadośćuczynienia za śmierć matki.

Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia

Jeżeli pełnoletnie dziecko opłaciło z własnych środków koszty pochowku, stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka – wówczas należny jest zwrot poniesionych kosztów od podmiotu odpowiedzialnego. Podobnie należny jest zwrot kosztów związanych z terapią psychologiczną dziecka.

Renta

Małoletnie dziecko ma roszczenie o wypłatę renty. Wynika to z faktu, że matka sprawuje obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Obowiązek ten matka wypełnia nie tylko poprzez świadczenia finansowe, ale również przez sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem.

Renta alimentacyjna powinna być wypłacana do czasu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowych. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia o zapłatę renty w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców żyje i czy jest w stanie alimentować dziecko.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle ubezpieczyciele wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci mamy w wysokości 10.000 zł – 15.000 zł.

Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw odnotowała wypłaty zadośćuczynienia za śmierć matki przewyższające 150.000 zł. Ponadto jeżeli wcześniej wypłacono tylko stosowne odszkodowanie i zawarto ugodę, to Kancelaria KDRO.pl uzyskiwała dla poszkodowanego dziecka ponad 80.000zł zadośćuczynienia.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia śmierci matki nie upłynęło więcej niż 20 lat
 • zmarła matka nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego śmierć

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu matki
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie
 • akt małżeństwa jeżeli osoba ubiegająca się o odszkodowanie zmieniła nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią matki (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • jeżeli ubiegałeś się już o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć matki, wówczas przedstaw dokumenty z tego postępowania

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz więź i wzajemne relacje pomiędzy Tobą a zmarłą matką (najlepiej wraz ze zdjęciami)
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana