Zniszczone mienie

Zaniżonym odszkodowaniom mówimy NIE!

Odszkodowanie za zniszczone mienie

Zostało uszkodzone Twoje mienie z winy innej osoby? A może doszło do szkód wywołanych nieszczęśliwym zdarzeniem i ubezpieczyciel zaniżył wypłatę odszkodowania? Odzyskujemy odszkodowania za szkody związane z zalaniem mieszkania, pożarami budynków mieszkalnych i przemysłowych. Dowiedz się, czy możesz liczyć na odszkodowanie i kto powinien je zapłacić.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie?

Jeżeli do powstania szkody powstało z winy osoby trzeciej, to ta osoba lub jej ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania. Jeżeli szkoda powstała na skutek nieszczęśliwego zdarzenia lub innych okoliczności, od których mienie ubezpieczyłeś, to ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy powinien zlikwidować szkodę i zapłacić należne z umowy odszkodowanie.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za uszkodzone mienie z własnej polisy ubezpieczeniowej?

Należy rozróżnić ubezpieczenia obowiązkowe od dobrowolnych. W przypadku mienia ruchomego, nie podlega on ubezpieczeniu obowiązkowemu polisą odpowiedzialności cywilnej.

Wyjątkiem są pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu oraz mienie ruchome wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. W tych przypadkach obowiązuje generalna zasada, iż zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu samego ubezpieczonego, jeżeli to sam właściciel wyrządził szkodę.

Jeżeli mienie ruchome zostało ubezpieczone przez Ciebie umową dobrowolnego ubezpieczenia, to gdy rzecz objęta ubezpieczeniem uległa uszkodzeniu, możesz uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela rzeczy. To czy otrzymasz odszkodowanie oraz w jakiej wysokości uzależnione jest od ogólnych warunków ubezpieczenia oraz jej załączników. Zwróć uwagę, na jaką sumę ubezpieczeni została zawarta umowa ubezpieczenia, czy umowa zawiera zapisy o franczyzie oraz jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – tzn. za jakie szkody ubezpieczyciel nie odpowiada.

 

Do kogo zwrócić się o odszkodowanie za zniszczone mienie, jeżeli szkoda wynikła z winy osoby trzeciej?

Żaden przepis wprost nie definiuje, może żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Z ustawy wynika, że roszczenia przysługują osobom najbliższym. Istotna jest więź pomiędzy osobą zmarłą, a osobą żądającą zapłaty oraz poczucie krzywdy po stracie osoby bliskiej.

Tym samym zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej mogą otrzymać rodzice, dzieci, rodzeństwo, ale także dziadkowie, wnukowie, ciotka, wujek. Uzyskujemy zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej nawet dla narzeczonej, matki chrzestnej, czy przyrodniego rodzeństwa.

Jak długo od dnia śmierci osoby najbliższej można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej można ubiegać się, jeżeli od śmierci nie upłynęło 20 lat.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej jest roszczeniem nie związanym z ewentualnym pogorszeniem sytuacji majątkowej, w związku ze śmiercią osoby poszkodowanej. Podstawą żądania zadośćuczynienia jest poczucie krzywdy, w postaci bólu i cierpienia po stronie osób bliskich zmarłego poszkodowanego. Aby skutecznie żądać zapłaty zadośćuczynienia należy wykazać istotną więź pomiędzy żądającym zadośćuczynienia a zmarłym, a także rozmiar odniesionej krzywdy (np. długość i intensywność przeżywanej żałoby, zaburzenia emocjonalne wywołane śmiercią).

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma charakter jednorazowy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty. Jeżeli otrzymałeś jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej i nawet zawarłeś ugodę z zakładem ubezpieczeń, to także prawdopodobnie możesz nadal żądać wysokiego zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

W tym przypadku należy brać szereg negatywnych aspektów w życiu najbliższej rodziny, które powodują pogorszenie sytuacji życiowej najbliższego – zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Pogorszenie sytuacji życiowej może więc polegać, na tym iż matka zmarłego syna nie może liczyć już na jego wsparcie zarówno finansowe, jak i wsparcie w opiece nad nią w przyszłości. Podobnie osamotnione dziecko może żądać stosownego odszkodowania, co uzasadnia fakt że nie może już liczyć na wsparcie rodzica w nauce i edukacji. Innym przykładem jest zmiana planów życiowych dziecka polegająca na porzuceniu studiów celem sprawowania opieki nad pozostałymi dziećmi zmarłego rodzica. Jednorazowe odszkodowanie ma więc nieco inny charakter od renty.

Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia

Zwrot kosztów pogrzebu należny jest osobie lub osobom, które poczyniły nakłady w związku z pogrzebem osoby najbliższej, bez względu na to czy osoby te należą do kręgu spadkobierców ustawowych. Nawet konkubent ma prawo do zwrotu takich kosztów, jeżeli je poniosła.

Do kosztów pogrzebu można zaliczyć wszelkie wydatki uznane jako przyjęte w naszym społeczeństwie, które pozostają w związku z pogrzebem osoby bliskiej. Do takich wydatków należy zaliczyć koszty przewozu zwłok, koszty pogrzebu, koszty nagrobka. Dodatkowym roszczeniem jest roszczenie o zwrot kosztów zakupu odzieży żałobnej, jeżeli jej koszty są umiarkowane. Dotyczy to odzieży żałobnej nie tylko dla osoby zmarłej jak i osób najbliższych. Podobnie należy się zwrot kosztów związanych z organizacją stypy po zmarłym.

Jeżeli w związku z tragiczną śmiercią osoby bliskiej musiałeś podjąć odpłatną terapię psychologiczną lub leczenie psychiatryczne, masz prawo żądać zwrotu wszystkich poniesionych kosztów leczenia.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS nie może być odjęty przez zakład ubezpieczeń przy wypłacie należnego odszkodowania.

Renta

Jeżeli zmarły sprawował obowiązek alimentacyjny względem osób z najbliższej rodziny, to osoby te mają roszczenia o wypłatę renty. Podmiot odpowiedzialny (np. Ubezpieczyciel) winien wypłacić więc osobom uprawnionym do zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej rentę o charakterze alimentacyjnym.

W przypadku śmierci rodzica, renta alimentacyjna powinna być wypłacana do czasu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowych. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia o zapłatę renty w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców żyje i czy jest w stanie alimentować dziecko.

Roszczenia rodzeństwa o rentę po zmarłym bracie lub siostrze zostaną uznane jeżeli rodzeństwo udowodni fakt, iż zmarły alimentował rodzeństwo w sposób stały oraz przemawiają za tym względy tzw. współżycia społecznego.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci Mamy lub Taty w wysokości 10 000 zł – 15 000 zł. Pomijają roszczenia o odszkodowania i rentę. Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw zanotowała wypłaty przewyższające 150 000 zł.

Z kolei w przypadku śmierci rodzeństwa ubezpieczyciel zwykle odmawia wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania i zadośćuczynienia, wskazując na słabą więź ze zmarłym. Kancelaria KDRO.pl uzyskała zadośćuczynienie za śmierć brata przewyższające 80 000 zł.

Zakłady ubezpieczeń w ogóle odmawiają zapłaty zadośćuczynienia za śmierć wnuka lub dziadka. Kancelaria odszkodowawcza KDRO.pl wygrała odszkodowanie za śmierć wnuka przewyższające 30 000 zł.

Pomimo odmów wypłaty zadośćuczynienia za śmierć ciotki, wujka czy siostrzeńca – Kancelaria KDRO.pl uzyskiwała dla uprawnionych ponad 20 000zł zadośćuczynienia.

Dla konkubentki, której zginął narzeczony w wypadku samochodowym uzyskaliśmy zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego przewyższające 80 000 zł. Wcześniej ubezpieczyciel odmówił jakiejkolwiek zapłaty.

 

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia śmierci nie upłynęło 20 lat
 • bliskie relacje ze zmarłą osobą
 • zmarła osoba nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego śmierć

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu osoby bliskiej
 • akt urodzenia, małżeństwa dokumentujący stopień pokrewieństwa ze zmarłym (jeżeli takie pokrewieństwo istnieje)
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią osoby bliskiej (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz więź i wzajemne relacje pomiędzy osobą zmarłą, a osobą ubiegającą się o zadośćuczynienie (najlepiej wraz ze zdjęciami)
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana