Odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole – wyrok i wysokie zasądzenie

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 50.000 zł

43.000zł - odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole - wyrok

11-letni chłopiec, który bawiąc się na szkolnym placu zabaw doznał złamania obu rąk. Sąd zasądził na rzecz chłopca wysokie zadośćuczynienie. Szkoła zapłaci odszkodowanie za brak nadzoru nad uczniami w trakcie szkolnej przerwy. Zapłaci również ubezpieczyciel szkoły, jednak do górnej wartości sumy ubezpieczenia, na którą była ubezpieczona szkoła.

11-letni chłopiec przebywał na turnusie rehabilitacyjnym w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Kudowie Zdroju. W szpitalu odbywały się zajęcia szkolne. Po uroczystości szkolnej z okazji pierwszego dnia wiosny dzieci przebywały na placu zabaw.

W trakcie zabawy na placu zabaw 11-latek wszedł na stół znajdujący się pod zadaszeniem wiaty, a następnie przeskakiwał na kolejne stoły chcą pochwycić się belki znajdującej się pod stropem zadaszenia. Skok dziecka zakończył się jego upadkiem. Na skutek upadku chłopiec doznał złamania dalszych kości promieniowych obu rąk. Jedno ze złamań było złamaniem ręki z przemieszczeniem.

Złamanie było nastawiane w warunkach szpitalnych w znieczuleniu ogólnym. Dziecko pozostawało na zwolnieniu z lekcji przez 6 tygodni. W tym czasie dziecko pozostawało pod ciągłą opieką matki, a sam wypadek pozostawił trwałe piętno na psychice dziecka.

Matka dziecka zgłosiła się do Kancelarii KDRO.pl z zapytaniem o możliwość ubiegania się odszkodowania z polisy NW. W trakcie analizy akt prawnicy KDRO.pl doszli do przekonania, iż doszło do wielu uchybień w trakcie sprawowania przez nauczycieli szkoły nadzoru nad dziećmi.

Skutkiem tego, w ocenie naszej Kancelarii należało dochodzić roszczeń odszkodowawczych za wypadek dziecka w szkole, bezpośrednio od szkoły i ewentualnie zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał szkołę polisą odpowiedzialności cywilnej.

Odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole – kto ponosi odpowiedzialność za wypadek?

Matka dziecka powierzyła Kancelarii Odszkodowawczej KDRO.pl prowadzenie sprawy o odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole. Podstawą roszczeń, była odpowiedzialność szkoły na powstanie szkody – złamania obu rąk u dziecka podczas przerwy szkolnej. W tym czasie dzieci powinny być pod szczególnym nadzorem nauczycieli. Nauczyciel sprawujący nadzór, ma obowiązek reagowania na wszelkie sytuacje mogące sprowadzać niebezpieczeństwo na dzieci, w tym także na niebezpieczne gry i zabawy dzieci.

Kancelaria KDRO.pl zgłosiła roszczenia bezpośrednio do szkoły, jak i zakładu ubezpieczeń, który udzielał ochrony ubezpieczeniowej szkole z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Zarówno szkoła, jak i zakład ubezpieczeń tj. PZU SA odmówiła przyjęcia odpowiedzialności za wypadek dziecka w szkole. Tym samym odmówiła zapłaty jakichkolwiek kwot odszkodowania dla dziecka za wypadek w szkole.

W tej sytuacji Kancelaria KDRO.pl wytoczyło powództwo o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi szkoły – PZU S.A.

Postępowanie sądowe o zapłatę odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole i wysoki wyrok w związku z brakiem nadzoru.

PZU S.A. w odpowiedzi na pozew wnosiła o oddalenia powództwa, wskazując że nauczyciele szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za wypadek. Nadto ubezpieczyciel wskazywał, że może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą do górnej granicy 12.000zł.

Ponieważ roszczenia odszkodowawcze z pozwu znacznie przewyższały kwotę 12.000zł, prawnicy KDRO.pl wezwali do udziału w sprawie Województwo Dolnośląskie – Zespół Szkół w Kudowie Zdrój.

W toku sprawy byli przesłuchiwani matka dziecka oraz dyrektor szkoły oraz nauczyciele, pełniący dyżur na placu zabaw podczas zdarzenia.

Biegły sądowy stwierdził, że u 11-letniego chłopca na skutek doznanych złamań doszło po powstania uszczerbku na zdrowiu w wysokości 11%. Chłopiec poddany był także badaniu psychologicznemu przez biegłego sądowego.

Z zeznań nauczycieli sąd wywnioskował, iż w momencie wypadku poszkodowane dziecko przez kilka minut nie było obserwowane przez nauczycieli przebywających na placu zabaw. Pozwoliło to chopcu oddalić się bez ich nadzoru i udać pod wiatę, wejść na stół, przebiec kilka metrów wzdłuż stołów stojących przez wiatę i wyskoczyć, by dotknąć belkę znajdującą się przy zadaszeniu. Dopiero wtedy doszło do wypadku, którego skutki dostrzegli po chwili nauczyciele. Żaden nauczyciel nie obserwował wówczas chłopca, przynajmniej dostatecznie, skoro nikt z nich nie widział, co on w tym czasie robił.

Zaniechania w powyższym zakresie, a więc zaniechanie przez nauczycieli właściwego nadzoru nad uczniem, jak również zaniechanie przez organ prowadzący szkołę zapewnienia bezpiecznych warunków zabawy dla dzieci na jej terenie pozwolił sądowi na przyjęcie odpowiedzialności deliktowej szkoły, a co za tym idzie PZU S.A.

50.000zł zadośćuczynienia i odsetek za złamanie obu rąk. Zapłaci szkoła i ubezpieczyciel.

Nasza kancelaria wygrała sprawę w całości w sądzie I instancji (sygn. akt VIC 647/15). Sąd zasądził na rzecz chłopca kwotę 35.000zł zadośćuczynienia za wypadek w szkole. Ponieważ proces sądowy trwał blisko 5 lat, same odsetki osiągnęły wartość 15.000zł. Nadto sąd zasądził na rzecz chłopca koszty radcowskie.

Kwota 12.000zł została zrealizowana przez PZU S.A. Szkoła natomiast, która ma zapłacić dalsze kwoty odszkodowania wniosła w sprawie apelację od wyroku.

Reasumując dziecko otrzyma:

  • 35.000zł zadośćuczynienia za złamanie obu rąk podczas szkolnych zajęć
  • 15.000zł odsetek za opóźnienie
  • zwrot wszystkich poniesionych kosztów sądowych

Kancelaria prowadziła sprawę dziecka od samego początku, aż do końca sprawy sądowej. Pozwoliło to zebranie wszelkich dowodów, niezbędnych do wygrania sprawy ze szkołą.

Tak, jak w każdej innej sprawie Kancelaria nie pobierała od klientów żadnych zaliczek zarówno za postępowanie likwidacyjne, jak i w postępowaniach sądowym.

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw roszczących o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Jeżeli Twoje dziecko miało wypadek w szkole, wypadek w przedszkolu, na kolonii czy obozie letnim, to zgłoś się do naszych prawników.

Ocenimy zasadność roszczeń oraz wskażemy ich wysokość. Nasze doświadczenie w dziedzinie wypadków dzieci w szkole, czy przedszkolu poparte jest latami pracy i liczbą wygranych spraw.

Nawet wtedy gdy wypadek dziecka miał wiele lat temu, a dziecko nie ukończyło 20 roku życia – nadal można uzyskać dla niego odszkodowanie!

Inna kancelaria nie dała sobie rady z Twoją sprawą? Zgłoś się do nas.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana