Odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole lub przedszkolu

Jeżeli dziecko odniosło wypadek w szkole lub w przedszkolu, masz prawo żądać odszkodowanie za wypadek dziecka

Odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole lub w przedszkolu

Dzieci w szkole lub w przedszkolu pozostają pod nadzorem nauczyciela lub wychowawcy. Jeżeli jednak zdarzy się wypadek, a jest on spowodowany niewłaściwym nadzorem nad dzieckiem lub niesprawnym sprzętem - uzyskaj w imieniu dziecka odszkodowanie za wypadek w przedszkolu lub w szkole.

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole lub w przedszkolu?

Odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole lub w przedszkolu, czy też na kolonii przysługuje dziecku jako osobie bezpośrednio poszkodowanej. Ponieważ dziecko jest osobą niepełnoletnią, to odszkodowanie wypłacane jest do rąk rodziców.

Odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole, przedszkolu, czy na kolonii, obozie – kiedy można żądać i z jakich podstaw??

Wina w nadzorze

Dziecku poniżej 13 roku życia nie można przypisać winy za powstanie szkody. Z tego wynika, że nie można takiego dziecka obarczać spowodowaniem wypadku w szkole.

Dziecko pozostawione w szkole, przedszkolu, na kolonii, czy na obozie letnim – zostaje powierzone wychowawcom, nauczycielom. To na tych osobach spoczywa obowiązek sprawowania właściwego nadzoru nad dziećmi. Taki nadzór ma być nadzorem prewencyjnym. Oznacza to, że nauczyciele mają obowiązek przewidywać i przeciwdziałać wszelkich sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym, tak aby dzieciom nie stała się krzywda.

Prawo Oświatowe a wypadek dziecka w szkole

Konieczność zapewnienia dzieciom przez szkołę bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki wynika wprost z ustawy Prawo Oświatowe.

Niesprawność sprzętu szkolnego

Niejednokrotnie wypadek dziecka na szkolnym placu zabaw, czy na lekcji WF-u jest spowodowany niesprawnością sprzętu rekreacyjnego. Sprzęt przeznaczony do zabawy, czy do wykonywania ćwiczeń przez dzieci musi posiadać odpowiednie certyfikaty oraz podlega corocznym przeglądom.

Po wypadku, sprzęt na którym ćwiczyło Twoje dziecko nagle zniknęło ze szkoły, czy z placu zabaw. Dlaczego?

Najprawdopodobniej oznacza to, iż sprzęt w ogóle nie powinien być dopuszczony do zabaw przez dzieci. W takiej sytuacji placówka dopuszczająca do użytku taki sprzęt, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za powstałą szkodę i wypadek dziecka.

Jak długo od dnia wypadku można dochodzić odszkodowania za wypadek dziecka w szkole?

O zadośćuczynienie za wypadek dziecka można ubiegać się, do ukończenia przez dziecko 20 roku życia. Art. 4442 kc stanowi, iż:

Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

O co mogę wnioskować w imieniu dziecka?

Zadośćuczynienie dla dziecka

Zadośćuczynienie jest świadczeniem osobistym, a więc przysługującym dziecku. Ma za zadanie zrekompensowanie dziecku krzywdy i całości negatywnych przeżyć dziecka w związku z powstałym wypadkiem.

Pod pojęciem krzywdy rozumie się ból, cierpienie dziecka, negatywny wpływ wypadku na stan emocjonalny dziecka.

Zadośćuczynienie jest wypłacane dziecku, ale do rąk jego rodziców. Jest to kwota co do zasady jednorazowa, a więc powinna wynagrodzić całość krzywdy. Tym samym nie może być symboliczna, a powinna mieć realną wartość.

Odszkodowanie za wypadek w szkole, czy w przedszkolu

W związku z zaistniałym wypadkiem, rodzice dziecka mogą ponosić szereg kosztów. W przypadku, gdy wypadek miał miejsce z winy placówki edukacyjnej, rodzice mogą żądać wszelkich poniesionych kosztów, które ponieśli w związku z wypadkiem dziecka.

W szczególności wśród kosztów należy wymienić koszty:

 • wizyt lekarskich
 • rehabilitacji nierefundowanej przez NFZ
 • zakupionych leków, środków opatrunkowych, czy zaopatrzenia ortopedycznego
 • przejazdów do placówek medycznych
 • opieki sprawowanej przez rodziców nad dzieckiem

Podobnie należny jest zwrot kosztów związanych z terapią psychologiczną dziecka.

Renta od szkoły dla dziecka

Małoletnie dziecko może również być uprawnione do renty wypłacanej przez szkołę, przedszkole – czy ich ubezpieczyciela. Przesłankami do żądania zapłaty comiesięcznej renty są zwiększone potrzeby dziecka (np. comiesięczna rehabilitacja, konieczna przez wiele lat).

Odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole, przedszkolu – jak wysokie?

Wysokość odszkodowania za wypadek dziecka w szkole, czy w przedszkolu jest zależna od rodzaju urazów, jakie doznało dziecko.

Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw odnotowała wypłaty zadośćuczynienia za wypadki dzieci w szkołach dochodzące do 50.000 zł. Prowadzimy sprawy związane z wypadkami dzieci w przedszkolach, na koloniach letnich, czy zorganizowanych imprezach dziecięcych.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • dziecko, które odniosło wypadek nie ukończyło 20 roku życia
 • rodzic nie jest winny wypadkowi
 • nie jest to typowy nieszczęśliwy wypadek (np. złe ustawienie stopy, skutkujące skręceniem kostki)

Wymagane dokumenty

 • dokumentacja medyczna z leczenie dziecka
 • dokumentacja w przebiegu wypadku, w tym protokół powypadkowy sporządzony przez daną placówkę wychowawczą (szkołę, czy przedszkole)

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz przebieg wypadku Twojego dziecka, przebieg postępowania powypadkowego, przebieg leczenia dziecka
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Pamiętaj, że sprawy o odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole, przedszkolu, czy innej placówce wychowawczej – są bardzo szczególne. Nauczyciele zamazują przebieg zdarzenia, niechętnie opisują co się stało, zwlekają ze sporządzeniem protokołu powypadkowego.

Im szybciej zgłosisz się do Kancelarii KDRO.pl – tym większa będzie szansa na zabezpieczenie wszystkich dowodów, świadczących o zaniedbaniach w nadzorze nad Twoim dzieckiem!

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana