Wypadki sprzed ponad 3 lat

20 lat na odzyskanie odszkodowania

Odszkodowania za zdarzenia starsze niż 3 lata

Straciłeś w wypadku osobę bliską... Twoja krzywda i cierpienie powinny zostać wynagrodzone poprzez zapłatę wysokiego zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Nadto masz prawo żądać odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, a nawet zapłaty renty. Bez względu czy straciłeś małżonka, dziecko, rodzica, czy rodzeństwo... Nawet, gdy wypadek miał miejsce 20 lat wstecz... A może ty miałeś wypadek ponad 3 lata temu? Sprawdź, czy możesz otrzymać odszkodowanie za wypadek sprzed ponad 3 lat.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie i zadośćuczynienie za zdarzenia sprzed ponad 3 lat?

Zgodnie z art. 4421 § 2 kc jeżeli roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie jest związane z popełnieniem przez sprawcę przestępstwa, to roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania, odszkodowania i renty za zdarzenia sprzed wielu lat?

Wtedy, gdy osoba poszkodowana żąda naprawienia szkody w związku z popełnieniem przestępstwa przez sprawcę zdarzenia.

Najczęstszą sytuacją powodującą zastosowanie aż 20-letniego terminu na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, jest taka że sprawca zostaje skazany wyrokiem karnym skazującym za przestępstwo. Bez znaczenia jest wymiar zastosowanej kary, czy też o czy sprawca został skazany na karę bezwzględnego więzienia, czy też zawieszono mu wykonywanie kary.

W przypadku wypadków komunikacyjnych najczęstszą podstawą karną do skazania jest art. 177 § 1 kk, czyli spowodowanie wypadku komunikacyjnego wynikiem którego jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni.

Podstawą karną do skazania sprawcy wypadku komunikacyjnego, w którym inna osoba poniosła śmierć jest art. 177 § 2 kk.

W przypadkach skazania sprawcy prawomocnym wyrokiem karnym skazującym za popełnienie przestępstwa, sąd cywilny rozstrzygający o wysokości należnego odszkodowania i zadośćuczynienia na mocy art. 11 kpc związany jest ustaleniami sądu karnego, co do popełnienia przestępstwa. Tym samym, w takiej sprawie należy przyjąć 20-letni termin przedawniania. Tyle czasu ma osoba poszkodowana na skuteczne odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Brak wyroku skazującego za przestępstwo – czy można zastosować 20-letni okres przedawnienia?

W niektórych przypadkach sprawca może nie zostać skazany wyrokiem karnym za przestępstwo. Postępowanie karne może się zakończyć na etapie postępowania karnego przygotowawczego lub sądowego m.in. następującymi rozstrzygnięciami:

 • brak ścigania przestępstwa, ze względu iż osobą pokrzywdzoną jest osoba bliska, która nie złożyła wniosku o ściganie – art. 157 § 4 kk
 • warunkowe umorzenie postępowania karnego – art. 66 kk
 • umorzenie postępowania karnego ze względu na niewykrycie sprawcy – art. 322 kpk
 • umorzenie postępowania karnego ze względu na śmierć sprawcy – art. 17 § 1 pkt 5 kpk

We wszystkich powyższych przypadkach, pomimo braku wyroku karnego skazującego sprawcę zdarzenia może mieć zastosowanie wydłużony aż 20-letni termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.

Oznacza, to że jeżeli wypadek lub inne zdarzenie miało miejsce nie dalej niż 20 lat wstecz, to nadal możesz otrzymać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie!

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za zdarzenie sprzed ponad 3 lat?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za zdarzenia starsze niż 3 lat mogą rościć:

 • osoby bezpośrednio poszkodowane zdarzeniem wypełniającym znamiona przestępstwa. Są to osoby biorące udział w wypadku komunikacyjnym, którego sprawca popełnił przestępstwo i za nie został skazany prawomocnym wyrokiem karnym. Inne przykłady to ofiary pobić z poważnym uszkodzeniem ciała.
 • osoby roszczące o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, gdy śmierć tej osoby pozostaje w związku ze zdarzeniem, w związku z którym jego sprawca został skazany za przestępstwo

Jak długo od dnia śmierci osoby najbliższej można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej można ubiegać się, jeżeli od śmierci nie upłynęło 20 lat.

O co mogę wnioskować?

Roszczenia osób bezpośrednio poszkodowanych

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za krzywdę ma na celu zrekompensowanie wszelkiej krzywdy, bólu i cierpienia wywołanych zdarzeniem wywołującym rozstrój zdrowia. Zadośćuczynienie ma również zrekompensować zmiany w życiu osobistym i zawodowym spowodowane wypadkiem.

Odszkodowanie

Jeżeli zadośćuczynienie ma wynagrodzić szkodę niemajątkową pod postacią krzywdy, to odszkodowanie ma na celu rekompensatę wszelkich start finansowych i poniesionych wydatków powstałych w związku ze zdarzeniem wywołującym szkodę. Odszkodowaniem są objęte m.in. zwroty wydatków na leczenie i rehabilitację, zwrot utraconych zarobków, czy odszkodowanie na uszkodzone rzeczy.

Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza jest szczególna formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana, u której na skutek wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Poszkodowany ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku:

 • nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej,
 • zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego,
 • gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

Roszczenia osób pośrednio poszkodowanych – roszczenia związane ze śmiercią osoby bliskiej

 

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej jest roszczeniem nie związanym z ewentualnym pogorszeniem sytuacji majątkowej, w związku ze śmiercią osoby poszkodowanej. Podstawą żądania zadośćuczynienia jest poczucie krzywdy, w postaci bólu i cierpienia po stronie osób bliskich zmarłego poszkodowanego. Aby skutecznie żądać zapłaty zadośćuczynienia należy wykazać istotną więź pomiędzy żądającym zadośćuczynienia a zmarłym, a także rozmiar odniesionej krzywdy (np. długość i intensywność przeżywanej żałoby, zaburzenia emocjonalne wywołane śmiercią).

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma charakter jednorazowy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty. Jeżeli otrzymałeś jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej i nawet zawarłeś ugodę z zakładem ubezpieczeń, to także prawdopodobnie możesz nadal żądać wysokiego zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

W tym przypadku należy brać szereg negatywnych aspektów w życiu najbliższej rodziny, które powodują pogorszenie sytuacji życiowej najbliższego – zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Pogorszenie sytuacji życiowej może więc polegać, na tym iż matka zmarłego syna nie może liczyć już na jego wsparcie zarówno finansowe, jak i wsparcie w opiece nad nią w przyszłości. Podobnie osamotnione dziecko może żądać stosownego odszkodowania, co uzasadnia fakt że nie może już liczyć na wsparcie rodzica w nauce i edukacji. Innym przykładem jest zmiana planów życiowych dziecka polegająca na porzuceniu studiów celem sprawowania opieki nad pozostałymi dziećmi zmarłego rodzica. Jednorazowe odszkodowanie ma więc nieco inny charakter od renty.

Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia

Zwrot kosztów pogrzebu należny jest osobie lub osobom, które poczyniły nakłady w związku z pogrzebem osoby najbliższej, bez względu na to czy osoby te należą do kręgu spadkobierców ustawowych. Nawet konkubent ma prawo do zwrotu takich kosztów, jeżeli je poniosła.

Do kosztów pogrzebu można zaliczyć wszelkie wydatki uznane jako przyjęte w naszym społeczeństwie, które pozostają w związku z pogrzebem osoby bliskiej. Do takich wydatków należy zaliczyć koszty przewozu zwłok, koszty pogrzebu, koszty nagrobka. Dodatkowym roszczeniem jest roszczenie o zwrot kosztów zakupu odzieży żałobnej, jeżeli jej koszty są umiarkowane. Dotyczy to odzieży żałobnej nie tylko dla osoby zmarłej jak i osób najbliższych. Podobnie należy się zwrot kosztów związanych z organizacją stypy po zmarłym.

Jeżeli w związku z tragiczną śmiercią osoby bliskiej musiałeś podjąć odpłatną terapię psychologiczną lub leczenie psychiatryczne, masz prawo żądać zwrotu wszystkich poniesionych kosztów leczenia.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS nie może być odjęty przez zakład ubezpieczeń przy wypłacie należnego odszkodowania.

Renta

Jeżeli zmarły sprawował obowiązek alimentacyjny względem osób z najbliższej rodziny, to osoby te mają roszczenia o wypłatę renty. Podmiot odpowiedzialny (np. Ubezpieczyciel) winien wypłacić więc osobom uprawnionym do zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej rentę o charakterze alimentacyjnym.

W przypadku śmierci rodzica, renta alimentacyjna powinna być wypłacana do czasu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowych. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia o zapłatę renty w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców żyje i czy jest w stanie alimentować dziecko.

Roszczenia rodzeństwa o rentę po zmarłym bracie lub siostrze zostaną uznane jeżeli rodzeństwo udowodni fakt, iż zmarły alimentował rodzeństwo w sposób stały oraz przemawiają za tym względy tzw. współżycia społecznego.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci Mamy lub Taty w wysokości 10 000 zł – 15 000 zł. Pomijają roszczenia o odszkodowania i rentę. Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw zanotowała wypłaty przewyższające 150 000 zł.

Z kolei w przypadku śmierci rodzeństwa ubezpieczyciel zwykle odmawia wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania i zadośćuczynienia, wskazując na słabą więź ze zmarłym. Kancelaria KDRO.pl uzyskała zadośćuczynienie za śmierć brata przewyższające 80 000 zł.

Zakłady ubezpieczeń w ogóle odmawiają zapłaty zadośćuczynienia za śmierć wnuka lub dziadka. Kancelaria odszkodowawcza KDRO.pl wygrała odszkodowanie za śmierć wnuka przewyższające 30 000 zł.

Pomimo odmów wypłaty zadośćuczynienia za śmierć ciotki, wujka czy siostrzeńca – Kancelaria KDRO.pl uzyskiwała dla uprawnionych ponad 20 000zł zadośćuczynienia.

Dla konkubentki, której zginął narzeczony w wypadku samochodowym uzyskaliśmy zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego przewyższające 80 000 zł. Wcześniej ubezpieczyciel odmówił jakiejkolwiek zapłaty.

 

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia zdarzenia nie upłynęło 20 lat
 • sprawca zdarzenia został skazany wyrokiem karnym za przestępstwo
 • ewentualnie czyn sprawcy wypełnił znamiona przestępstwa, ale postępowanie karne umorzone ze względu na śmierć sprawcy lub niewykrycie sprawcy (zbiegnięcie nieznanego sprawcy z miejsca wypadku

Wymagane dokumenty

 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią osoby bliskiej (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę,
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana