Świadczenie pośmiertne oraz inne świadczenia pieniężne po śmierci osoby bliskiej

Świadczenie pośmiertne, jest jednym z wielu świadczeń po śmierci osoby bliskiej. Zwykle nie dajemy sobie sprawy, iż rodzina zmarłego może otrzymać szereg świadczeń po śmierci osoby bliskiej.

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna jest jednym ze świadczeń pośmiertnych i  należy się wtedy, gdy śmierć pracownika nastąpiła podczas trwania stosunku pracy lub po jego rozwiązaniu w czasie pobierania przez niego zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

To pracodawca na podstawie akt osobowych zmarłego pracodawcy ustala, komu z członków rodziny wypłaci świadczenie.

Nie jest tu wymagana decyzja ZUS przyznająca rentę rodzinną dla członków rodziny, ani inne dokumenty zmarłego pracownika. Nieważna jest też przyczyna śmierci pracownika, ponieważ nie musi mieć ona związku z pracą, ani miejscem i czasem zgonu. Zgon pracownika nie musi nastąpić w trakcie pracy, a poza nią.

Do przyznania odprawy pośmiertnej członkom rodziny najważniejszy jest dokument aktu zgonu.

Świadczenie pośmiertne – kto może otrzymać

Odprawa pośmiertna przysługuje przede wszystkim małżonkowi, o ile para nie była w separacji przed śmiercią pracownika.

Pozostali członkowie rodziny otrzymują odprawę , jeśli spełniają warunki wymagane do otrzymania renty rodzinnej, a więc na takie świadczenie mają szansę dzieci do ukończenia 16 roku życia lub do 25 roku życia o ile dalej się uczą i dzieci bez względu na wiek jeżeli są niezdolne do pracy.

Takie świadczenie otrzymają również wnuki zmarłego, jego rodzeństwo oraz inne dzieci którymi opiekował się zmarły przed osiągnięciem pełnoletności w ramach rodziny zastępczej.

Jeżeli zmarły utrzymywał chociaż częściowo rodziców  to oni również otrzymają odprawę po jego śmierci.

Odprawa pośmiertna  nie przysługuje wtedy, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie i odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie jest niższe niż odprawa.

Jeśli suma odszkodowania jest niższa to pracodawca musi wypłacić członkom rodziny różnicę między tymi świadczeniami.

Odprawa pośmiertna – ile wynosi

Wysokość odprawy jest równowartością:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Taką odprawę pośmiertną dzieli się pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny w równych częściach, natomiast w sytuacji gdy do odprawy jest uprawniony tylko jeden członek rodziny to otrzyma on połowę przysługującego mu świadczenia.

Zasiłek pogrzebowy

Kolejnym świadczeniem jest zasiłek pogrzebowy i należy się on członkom rodziny, którzy pokryli koszt pogrzebu zmarłego.

Do takich członków rodziny którzy otrzymają zasiłek pogrzebowy zalicza się małżonka zmarłego, rodziców, dzieci, ojczyma, macochę, dziadków oraz osoby nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi cztery tysiące złotych.

Renta rodzinna

Ostatnim już świadczeniem pośmiertnym jest renta rodzinna, która zabezpiecza środki do życia i utrzymania osobom , które pozostały po śmierci zmarłego.

Do renty rodzinnej maja prawo członkowie rodziny zmarłego, którzy w chwili jego śmierci mieli ustalone prawo do emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy, albo przynajmniej spełniają warunki wymagane do ich uzyskania, czyli w przypadku kiedy taka osoba była całkowicie niezdolna do pracy.

Oprócz wyżej wymienionych do renty rodzinnej mają uprawnienie członkowie rodziny zmarłego którzy pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Do renty rodzinnej mają prawo:

  • Dzieci zmarłego do ukończenia 16 roku życia lub do 25 roku życia o ile dalej się uczą
  • Wnuki zmarłego, rodzeństwo i inne dzieci, którymi się opiekował zmarły o ile spełniają takie warunki jak dzieci własne
  • Wdowa lub wdowiec  i rodzice po zmarłych dzieciach.

O wysokości renty rodzinnej decyduje wysokość emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Jeżeli śmierć osoby bliskiej jest skutkiem zawinionego działania osoby trzeciej, to na tej osobie spoczywa obowiązek wynagrodzenia szkody i krzywdy wywołanej nagłą i niespodziewaną śmiercią osoby bliskiej.

Najczęstszym przypadkiem, w którym wypłacane są te świadczenia są śmiertelne wypadki komunikacyjne. Jeżeli zmarły w wypadku nie ponosi wyłącznej winy za spowodowanie tego wypadku, to sprawca oraz ubezpieczyciel OC posiadacza pojazdu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wypłatę odszkodowania za śmierć.

Odszkodowanie za śmierć od pracodawcy

Jeżeli pracownik zginął podczas wykonywania pracy, a jego śmierć była spowodowana zaniedbaniami pracodawcy lub wynikła z winy innego pracownika, to najbliżsi zmarłemu mogą otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć od pracodawcy. Co ważne wysokość odszkodowania za śmierć w pracy z winy pracodawcy nie jest niczym ograniczona.

I tak jeżeli pracownik zginął podczas prac na wysokości, z powodu niedostatecznego zabezpieczenia obiektu przez pracodawcę, to dzieci mogą otrzymać odszkodowanie za śmierć ojca w pracy sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych. O podobne świadczenie może ubiegać się żona zamarłego pracownika, a nawet jego narzeczona.

Kancelaria odszkodowawcza od odszkodowania za śmierć

Jeżeli nagle straciłeś bliskiego, a przyczyną śmierci nie była choroba skontaktuj się nami. Nasza Kancelaria Odszkodowawcza z Wrocławia specjalizuje się w sprawach odszkodowań pośmiertnych.

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawy i ocenimy czas może otrzymać świadczenie pośmiertne lub odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.