Potrącenie pieszego, a prawo do odszkodowania

Najtrudniejszy okres dla pieszych to jesień i zima, bo wtedy panują najgorsze warunki atmosferyczne, szybko zapada zmrok przez co jesteśmy gorzej widoczni, pada śnieg z deszczem przez co łatwo kierującym wpaść w poślizg, dlatego dobrze jest zadbać o jakiś element odblaskowy, który będzie widoczny w ciemnościach. W tych okolicznościach o potrącenie pieszego nie jest trudno. Czy potrącony pieszy zawsze ma prawo do odszkodowania?

Jakie obowiązki spoczywają na pieszym?

Po pierwsze pieszy zobowiązany jest korzystać z chodnika lub drogi przeznaczonej dla pieszych o rowerów. Jeżeli ich brak, to pieszy może poruszać się poboczem.

Pieszy może poruszać się jezdnią jeżeli nie ma chodnika, drogi dla pieszych i rowerów lub gdy nie ma pobocza. W takim wypadku musi poruszać się drogą najbliżej jej krawędzi i ustępować zbliżającym się pojazdom.

Jeżeli jezdnią porusza się kilku pieszych to muszą poruszać się jeden za drugim, czyli „gęsiego”.

Pieszy poruszając się drogą rowerową musi ustąpić miejsca osobie poruszającej się po drodze rowerowej rowerem, czy hulajnogą elektryczną.

Obowiązki pieszego poruszającego się po zmroku

Zgodnie z obowiązującym prawem pieszy może poruszać się bez elementów odblaskowych po zmierzchu jedynie po chodniku, bądź w strefie zamieszkania bo tylko tam ma pierwszeństwo przed pojazdem, ale zawsze element odblaskowy zwiększa jego bezpieczeństwo pieszego.

Oznacza to, że pieszy poruszający się po zmierzchu poza chodnikiem, czy poza terenem zabudowanym zobowiązany jest do posiadania elementów odblaskowych. Może to być opaska odblaskowa, czy kamizelka odblaskowa.

Zachowanie pieszego podczas przejścia przez jezdnię

Zgodnie z Art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Z tym rozwiązaniem koreluje art. 26 ust. 1 prod, który mówi, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Potrącenie pieszego a odszkodowanie

Kierowca uważaj na pieszego, bo ma on pierwszeństwo na przejściu dla pieszych

Należy uznać, że każde zachowanie pieszego zdradzające zamiar wejścia na przejście dla pieszych kierujący pojazdem musi odebrać, jako sytuację „wchodzenia na przejście”.

Wchodzenie należy potraktować jako cały proces, a nie tylko „stawianie nogi”. Można więc powiedzieć, że gdy pieszy postawi nogę na przejściu to oznacza to, że przez nie już „przechodzi”, a nie na nie „wchodzi” a przepis te sytuacje odróżnia. W takiej sytuacji ochrona prawna pieszego jest jeszcze bardziej wzmożona.

Czego pieszy nie może przechodząc przez jednię?

Pieszy kategorycznie nie może wchodzić na jezdnię, czy drogę przeznaczoną tylko dla rowerów.

Zabronione jest także, aby pieszy wtargnął bezpośrednio przed zbliżający się pojazd.

Uwaga to dotyczy także wtargnięcia, czy wbiegnięcia na przejście dla pieszych. Pieszy poruszając się przez przejście dla pieszych nie może zwalniać kroku, zatrzymywać się podczas przechodzenia przez jezdnię.

Pieszy widzi zbliżający pojazd, ale kierowca niekoniecznie widzi pieszego

Największym błędem pieszych jest przekonanie, że jeżeli sami widzą światła nadjeżdżającego pojazdu to sami są również widoczni przez kierowcę który właśnie nadjeżdża. Nic bardziej mylnego.

Bardzo często w aktach naszej kancelarii odszkodowawczej prowadzimy sprawy poszkodowanych, którzy nagle weszli pod nadjeżdżający pojazd lub wyszli zza zaparkowanego auta, bądź poruszali się poza terenem zabudowanym bez odblasków.

Pamiętajmy, że nie zawsze kierujący bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo pieszego, bo niestety pieszy nie jest bezwzględnie chronionym uczestnikiem ruchu drogowego, a ignorowanie przez pieszego zasad ruchu drogowego obniża odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Pomimo coraz lepszej infrastruktury, oświetlenia i oznakowania wciąż dochodzi do wypadków z udziałem pieszego, nawet na przejściach dla pieszych, które powinny być przecież oazą bezpieczeństwa, gdzie pierwszeństwo ma osoba znajdująca się na pasach, a także osoba wchodząca na przejście dla pieszych.

Potrącony na pasach ma prawo do odszkodowania

Jeżeli zostałeś potrącony na pasach i nie naruszyłeś wyżej wskazanych zakazów, to kierowca pojazdu który Cię potrącił odpowiada karnie i cywilnie. Zachowanie kierowcy może co najmniej powodować odpowiedzialność za wykroczenie. Jeżeli pieszy zostanie poszkodowany, to odpowiedzialność karna kierowcy jest znacznie zaostrzona. Sprawca potrącenia pieszego może odpowiadać za przestępstwo z art 177 kodeksu karnego i za to może podlegać karze pozbawienia wolności do lat 8.

Potrącenie pieszego na pasach a odszkodowanie

Kierowca który dopuścił się potrącenia pieszego na pasach musi liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności odszkodowawczej względem poszkodowanego potrąconego na pasach.

Pieszemu, który został potrącony na pasach należy się odszkodowanie za potrącenie na pasach i zadośćuczynienie od sprawcy zdarzenia. Każdy pojazd podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Zobowiązanym to wypłacenia należnego zadośćuczynienia i odszkodowania poszkodowanemu jest więc także zakład ubezpieczeń, który ubezpieczał polisą OC pojazd sprawcy.

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiada aktualnej polisy OC to wówczas świadczenia wypłaca Ubezpieczony Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość odszkodowania za potrącenie na pasach uzależniona jest od doznanej szkody, a składają się na nią doznane obrażenia, koszty leczenia, koszty rehabilitacji, utracone zarobki itd.

Wysokie odszkodowanie za potrącenie pieszego

W praktyce naszej kancelarii odszkodowawczej zadośćuczynienie i odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach sięgały nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tak wysokie odszkodowanie za potrącenie na pasach wynika z tego, iż w takich wypadkach niechroniony przez uderzeniem pieszy zazwyczaj odnosi poważne obrażenia ciała.

Odszkodowanie za śmierć pieszego na pasach

Jeżeli osoba potrącona na pasach poniosła śmierć na pasach, to według polskiego prawa o zadośćuczynienie za śmierć potrąconego na pasach pieszego starać się mogą bliscy zmarłego pieszego. Wśród osób uprawnionych do odszkodowania za śmierć na pasach należą rodzice, dzieci, małżonkowie, rodzeństwo, konkubenci, a także dziadkowie.

Najbardziej istotne w rozpatrywaniu sprawy są relacje jakie łączyły osobę, która poniosła śmierć z osobami ubiegającymi się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć na pasach.

Nie istnieje żaden automatyzm w przyznawaniu takich odszkodowań. Każdy z ubiegających się o świadczenie musi indywidualnie udowodnić , że takie świadczenie mu się należy.

Takie wypadki, gdzie pieszy na pasach po potrąceniu ponosi śmierć na miejscu prawie zawsze są związane z popełnieniem przestępstwa. Jest to albo jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, albo istotne naruszenie zasad bezpieczeństwa lądowego.

Roszczenia o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej na przejściu dla pieszych przedawniają się z upływem 20 lat.

O tym, że z całą pewnością rodzina powinna starać się o uzyskanie zadośćuczynienia świadczą przyznawane kwoty sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych. Jeżeli pieszy, który zginął na pasach był jedynym żywicielem rodziny to do tej wysokiej kwoty należy jeszcze dodać comiesięczną rentę. Ponadto z oc sprawcy otrzymamy zwrot kosztów pogrzebu , nagrobku czy stypy.

Odszkodowanie Wrocław i cała Polska

Ty lub Twój bliski został potrącony na pasach? Zgłoś się do nas, a my bezpłatnie ocenimy wysokość przysługującego ci odszkodowania za potrącenie na pasach. Może nas znalazłeś w internecie wpisując hasło „odszkodowanie Wrocław”, ale pamiętaj że prowadzimy sprawy o odszkodowanie za potrącenie na pasach w całej Polsce.