Poszkodowany w wypadku – jakie posiada prawa?

Zostałem ranny w wypadku. W wypadku został uszkodzony mój samochód. Jak mam się zachować? Zazwyczaj poszkodowany, tuż po wypadku jest w głębokim szoku powypadkowym. Ostatnią rzeczą, o której myśli jest to, jak zabezpieczyć swoje roszczenia odszkodowawcze. Zwykle dopiero po wielu tygodniach poszkodowany zgłasza się do ubezpieczyciela o odszkodowanie za wypadek.

Prawo poszkodowanego do odszkodowania

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku masz prawo do zgłoszenia wypadku w każdym terminie. Dotyczy to szkód na osobie, czy na majątku. Żądanie o zapłatę odszkodowania może być zgłoszone, nawet jeśli Twoje leczenie nie zostało jeszcze zakończone, a okoliczności wypadku są sporne. Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia Twojego zgłoszenia szkody gdy  postępowanie karne nie zostało zakończone. Ubezpieczyciel może jednak zwlekać z wydaniem ostatecznej decyzji, do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia. Należy jednak pamiętać o terminie przedawnienia roszczenia o odszkodowanie, który wynosi co do zasady 3 lata, a w przypadku przestępstw aż 20 lat.

Ubezpieczyciel ma sprawnie zlikwidować szkodę

Jako poszkodowany masz prawo do sprawnego i terminowego rozpatrzenia roszczeń. Co do zasady ubezpieczyciel powinien wydać decyzję o wypłacie odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli ubezpieczalnia nie może wydać merytorycznej decyzji w tym terminie, to poszkodowany musi być powiadomiony o przyczynach wydłużającego się postępowania.

Powinieneś uzyskać pełne odszkodowanie, które powinno być wypłacone na Twoje konto lub wskazany rachunek bankowy pełnomocnika – kancelarii odszkodowawczej, czy radcowskiej lub adwokackiej.

Odmowa zapłaty odszkodowania – co dalej?

Jeżeli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, to powinieneś uzyskać szczegółowe wyjaśnienie ze wskazaniem podstaw faktycznych i prawnych oddalenia Twojego roszczenia.

W każdym etapie likwidacji masz prawo do wglądu w akta szkodowe ubezpieczyciela. Na każdym etapie likwidacji szkody masz prawo uzyskać kopię pełnej dokumentacji zgromadzonej w sprawie.

Jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania możesz wnieść odwołanie lub skargę do jednostki nadrzędnej ubezpieczyciela lub do Rzecznika Ubezpieczonych, bądź do Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeśli zakład ubezpieczeń zaniecha działań w kierunku likwidacji szkody lub bezpodstawnie odmówi zapłaty odszkodowania – masz prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Jako poszkodowany w wypadku masz również prawo do otrzymania odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie odszkodowania`.

Odsetki za opóźnienie zapłaty odszkodowania należy liczyć już począwszy od 31 dnia od daty zgłoszenia szkody. Jeżeli ubezpieczyciel dobrowolnie nie zapłaci Ci odsetek, masz prawo pozwać zakład ubezpieczeń o ich zapłatę.

Jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują poszkodowanemu w razie wypadku?

Jeżeli skutkiem szkody z ubezpieczenia OC jest uszkodzenie ciała to poszkodowanemu przysługują następujące świadczenia:

  • Zwrot kosztów leczenia.

Do niezbędnych kosztów, podlegających zwrotowi przez ubezpieczyciela należą koszty wizyt lekarskich , badań, lekarstw, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, kosztów związanych z dodatkową opieką  podczas leczenia , koszty zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego, zakupu protez, koszty zakupu przyrządów rehabilitacyjnych, koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia, koszty związane z przejazdami osób bliskich  w celu odwiedzin w szpitalu, zniszczone podczas wypadku  ubranie, i przedmioty osobiste takie jak telefon, okulary, torebka itd.

Ubezpieczyciel powinien pokryć uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji, które nie są sfinansowane przez NFZ. Konieczność  zbyt długiego oczekiwania na zabieg w publicznych placówkach usprawiedliwia skorzystanie z usług placówek prywatnych.

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne

Zadośćuczynienie to rekompensata całości krzywdy tj. bólu i cierpienia. Zadośćuczynienie ma na celu wynagrodzenie innych następstw: np. niekorzystnych zmian w życiu prywatnym czy zawodowym.

Wysokość zadośćuczynienia zależna jest także od rodzaju urazu i jego wpływu na funkcję organizmu, siły, długości i częstotliwość bólu, długość trwania procesu leczenia.

  • Renta

Jeśli leczenie i rehabilitacja wydłużają się to renta przyznawana jest na środki niezbędne do poprawy stanu zdrowia oraz na wyrównanie różnicy w wysokości dochodów osiąganych przez poszkodowanego przed i po wypadku. Renta ma pokryć zwiększone potrzeby (np. na leczenie) ale także zrekompensować utratę widoków na przyszłość (np. trwała utrata szans awansu zawodowego)

  • Zwrot utraconych dochodów

Świadczenie ma na celu wyrównać wielkość utraconych w wyniku wypadku zarobków. Pamiętaj, że chodzi o utratę zarobków netto – to jest po potrąceniu podatków i składek ZUS.

  • Odszkodowanie za śmierć

Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany poniósł  śmierć, jego najbliżsi mają prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, rentę alimentacyjną, zwrot kosztów pogrzebu oraz odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji finansowej.

Prawo do pełnego odszkodowania

Poszkodowany ma prawo do pełnego wynagrodzenia i pokrycia poniesionej szkody. W pewnym uproszczeniu oznacza to, że:

  • jeżeli poszkodowany poniósł koszty naprawy uszkodzonego pojazdu w kwocie x, a naprawa doprowadzi do przywrócenia uszodzoenego pojazdy do stanu w jakim się znajdował przed wypadkiem, to:
  • ubezpieczyciel nie może wypłacić kwoty odszkodowania mniejszej od tej kwoty.

Niedopuszczalne są więc stosowane przez ubezpieczycieli własne stawki roboczogodzin, które odbiegają od tych rynkowych. Niedozwolone są także praktyki pomniejszania wartości części o ich amortyzację (z wyjątkiem części ulegających normalnemu zużyciu – np. opon)

Poszkodowany ma prawa w procesie karnym

Poszkodowany w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku może mieć status osoby pokrzywdzonej. Jeżeli przeciwko sprawcy wypadku zostanie skierowany do sądu karnego akt oskarżenia, wówczas pokrzywdzony może zmienić swoją pozycję procesową na oskarżyciela posiłkowego. W tej sytuacji poszkodowany może żądać wynagrodzenia poniesionej szkody, czy zapłaty nawiązki wprost od sprawcy wypadku.

Poszkodowany w wypadku ma interes walczyć o odszkodowanie w Sądzie

Czy zdajesz sobie sprawę, że ubezpieczyciele dążą do zaniżania kwot należnego odszkodowania? Zakład ubezpieczeń jest przedsiębiorstwem dążącym do maksymalizacji zysków. W jaki sposób? Poprzez pobranie jak najwyższych składek za ubezpieczenie oraz przez wypłatę jak najniższych odszkodowań.

Poszkodowany ma więc oczywisty interes, aby skutecznie walczyć z ubezpieczycielem o jak sprawiedliwe odszkodowanie. Jedynym skutecznym środkiem jest walka w sądzie o odszkodowanie.

Poszkodowany, zazwyczaj nie wie jak wygrać sprawę o odszkodowanie w Sądzie. Z tego względu zalecamy skorzystać z pomocy specjalistów od odszkodowań. Kancelaria odszkodowawcza Wrocław – ma wieloletnie doświadczenie w pomocy poszkodowanym w wypadkach.