Poszkodowany w wypadku – warunki przyznania odszkodowania

Aby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie muszą jednocześnie wystąpić trzy warunki: zdarzenie skutkujące wypadkiem, powstanie szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę a samą szkodą.

Szkoda w wypadku i jej rodzaje

Szkoda może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy.

Przykładem szkody majątkowej jest zniszczenie przedmiotów poszkodowanego (np. zniszczenie ubioru, uszkodzenie telefonu). Szkodą są też nakłady poniesione przez poszkodowanego na naprawę rzeczy, ale także koszty poniesionego leczenia, rehabilitacji czy utrata zarobków. Wynagrodzeniu szkody majątkowej służy odszkodowanie za wypadek.

Szkoda niemajątkowa to ogół negatywnych przeżyć cierpień i krzywdy doznanych na skutek wypadku. Ten rodzaj odszkodowania to zadośćuczynienie za wypadek.

Czy poszkodowany w wypadku zawsze otrzyma odszkodowanie

Zdarzenie wywołujące szkodę nie może wynikać z zawinionego działania podmiotu trzeciego. Oznacza, że jeżeli poszkodowany w wypadku jest winny powstania wypadku, to nie może skutecznie dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Przykładem zawinionego działania poszkodowanego jest nagłe wtargnięcie pieszego przed nadjeżdżający samochód, czy wypadek wywołany przez samego poszkodowanego spowodowany przez rażące naruszenie przez niego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (np. wypadek w pracy wywołany nietrzeźwością pracownika)

Może się zdarzyć, że poszkodowany nie ponosi wyłącznej winy za wypadek, jednakże swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody. Typowym przykładem tzw. przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody jest poruszanie się pasażera samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Istotnym w tym wypadku jest ocena, czy niezapięcie pasów w rzeczywistości spowodowało zwiększenie się rozmiarów szkody (powstanie wyższego uszczerbku na zdrowiu).

Ponadto pomiędzy zdarzeniem, a szkodą musi zachodzić zależność określona jako związek przyczynowy. Oznacza to, że aby skutecznie rościć o odszkodowanie, szkoda musi być spowodowana przez wypadek, który spowodował podmiot trzeci.

Odpowiedzialność za wypadek na zasadzie winy i ryzyka

Najczęściej odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy wiąże się z konsekwencjami jego zawinionego działania – jest to tzw. odpowiedzialność sprawcy na zasadzie winy (np. odpowiedzialność kierowcy za spowodowanie wypadku). Odrębnym reżimem odpowiedzialności jest odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka zakłada, że w pewnych sytuacjach obowiązek zapłaty odszkodowania spoczywa na osobie, która posługiwała się danymi urządzeniami lub osobami (odpowiedzialność pracodawcy za szkodę spowodowaną przez pracownika) nawet, jeśli szkoda nie powstała z jej winy. Przykładem takiej odpowiedzialności jest także odpowiedzialność przewoźnika, względem pasażera (np. odszkodowanie wypadek w autobusie i w tramwaju). Odpowiedzialny na zasadzie ryzyka może uwolnić się od obowiązku zapłaty odszkodowania, jeżeli wykaże że wypadek był spowodowany wyłączną winą innej osoby (np. winą kierowcy innego pojazdu).

Jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują poszkodowanemu w razie wypadku?

Jeżeli skutkiem szkody z ubezpieczenia OC jest uszkodzenie ciała to poszkodowanemu przysługują następujące świadczenia:

  1. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i ma wynagrodzić poszkodowanemu  cierpienia fizyczne i psychiczne, których doznał w związku z wypadkiem (szkoda niemajątkowa). Rodzaj urazu i jego wpływ na funkcję organizmu, siła długość i częstotliwość bólu, długość trwania procesu leczenia, trwałe następstwa, stracone szanse zarobkowe itd.

2. Odszkodowanie za wypadek

Jak wyżej wskazaliśmy, odszkodowanie za wypadek samochodowy ma na celu zrekompensowanie doznanej szkody majątkowej. Obejmuje więc zwrot wszelkich kosztów w tym m.in. kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków i dojazdów do placówek medycznych,

Odpowiedzialny za wypadek lub jego ubezpieczyciel powinien pokryć uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji, które nie są sfinansowane przez NFZ. Konieczność  zbyt długiego oczekiwania na zabieg w publicznych placówkach, powoduje że rehabilitacja może być przeprowadzona w placówkach prywatnych.

3. Renta

Jeśli leczenie i rehabilitacja wydłużają się to renta przyznawana jest na środki niezbędne do poprawy stanu zdrowia oraz na wyrównanie różnicy w wysokości dochodów osiąganych przez poszkodowanego przed i po wypadku. Inną przyczyną uzasadniającą żądanie renty jest utrata widoków na przyszłość. Oznacza to, że poszkodowany na skutek wypadku utracił możliwość awansu zawodowego, czy kontynuacji nauki celem wykonywania lepiej płatnej pracy może także uzyskać ten typ renty płatnej przez sprawcę, czy ubezpieczyciela.

4. Odszkodowanie za śmierć

Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany poniósł  śmierć, jego najbliżsi mają prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, rentę alimentacyjną, zwrot kosztów pogrzebu oraz odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji finansowej.

W przypadku zdarzeń drogowych odszkodowania za śmierć – wypłacane są z polisy OC sprawcy, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, który to pojazd objęty był ochroną ubezpieczeniową.

Prawa poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

1. Prawo do zgłoszenia szkody w każdym terminie

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku masz prawo do zgłoszenia wypadku w każdym terminie. Nawet jeśli Twoje leczenie nie zostało jeszcze zakończone, a roszczenie może być sporne bądź przedawnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia Twojego zgłoszenia szkody, nawet gdy  postępowanie karne nie zostało zakończone.

2. Zakład Ubezpieczeń ma 30 dni na wydanie decyzji

Jako poszkodowany masz prawo do sprawnego i terminowego rozpatrzenia roszczeń, co do zasady w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może wydłużyć postępowanie likwidacyjne tylko i wyłącznie w uzasadnionych wypadkach. Taką okolicznością może być konieczność zebrania dodatkowych dokumentów w sprawie.

3. Prawo do uzasadnienia decyzji

Zakład ubezpieczeń wydający decyzję, musi ją w sposób wyczerpujący i indywidualny uzasadnić.

4. Prawo do odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Jeżeli w Twoim przekonaniu odmowa zapłaty odszkodowania jest niesłuszna lub wypłata odszkodowania nastąpiła w kwocie zaniżonej masz prawo złożyć odwołanie od tej decyzji. Odwołanie składasz do tego samego zakładu ubezpieczeń, który wydał pierwotną decyzję.

5. Prawo poszkodowanego do wglądu w akta sprawy prowadzonej przez ubezpieczyciela

W każdym etapie likwidacji masz prawo do wglądu w akta szkodowe ubezpieczyciela. Na każdym etapie likwidacji szkody możesz uzyskać kopię pełnej dokumentacji zgromadzonej w sprawie. Zakład Ubezpieczeń udostępni Ci akta sprawy w wersji elektronicznej, ale jeżeli zażądasz dokumentów w wersji papierowej – to ubezpieczyciel musi wydać dokumentację w takiej wersji.

6. Skarga do Rzecznika Finansowego.

Poszkodowany w sprawie indywidualnej może złożyć skargę do Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy przeanalizuje Twoją skargę i zażąda wyjaśnień od firmy ubezpieczeniowej.

7. Prawo poszkodowanego do pełnego odszkodowania

Poszkodowany ma prawo do odszkodowania w takiej kwocie, która w całości odpowiada poniesionej krzywdzie oraz poniesionej szkodzie majątkowej.

8. Prawo do odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania za wypadek

Jeżeli sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel nie wypłaci należnego odszkodowania w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody, masz prawo dochodzić ustawowych odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania.

9. Poszkodowany w sprawie karnej ma uprawnienia

Jeżeli w związku z wypadkiem zostało wszczęte postępowania karne, poszkodowany ma prawo aktywnie uczestniczyć w tym postępowaniu. W postępowaniu karnym przygotowawczym poszkodowany może żądać uznania go za pokrzywdzonego. Po wniesieniu przeciwko sprawcy aktu oskarżenia, poszkodowany może zostać oskarżycielem posiłkowym.

10. Prawo poszkodowanego do sądu

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją zakładu ubezpieczeń, masz prawo skierować sprawę o zapłatę do właściwego sądu. Zakład ubezpieczeń w uzasadnieniu własnej decyzji musi poinformować Cię o takiej możliwości. Musi także wskazać do jakiego sądu możesz złożyć pozew o odszkodowanie.

Kancelaria Odszkodowawcza broni praw poszkodowanego

Poszkodowany często nie ma siły, środków i czasu, aby skutecznie zadbać o własne prawa. Poszkodowani zazwyczaj nie posiadają specjalistycznej wiedzy prawniczej, pozwalającej skutecznie egzekwować ich prawa w celu uzyskania wysokiego odszkodowania.

Skuteczna Kancelaria Odszkodowawcza z Wrocławia będzie reprezentować poszkodowanego na każdym etapie postępowania. Pamiętaj, że im dokładniejsze uzasadnienie roszczeń, tym większa szansa na uzyskanie wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia. Dobra Kancelaria Odszkodowawcza, to także prawnicy, którzy będę reprezentować poszkodowanego w postępowaniu karnym i cywilnym przez sądami w całym kraju.

Wszystkie powyższe kryteria wypełnia Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych z Wrocławia. Miałeś wypadek – zgłoś się do kancelarii od odszkodowania z Wrocławia.