Wypadek spowodany nieprzestrzeganiem przepisów BHP

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują pracownikowi gdy wyłączną przyczyną wypadków było:
 

- udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
- z znacznym stopniu przyczynienie się do spowodowania wypadku poprzez wprowadzenie się w stan nietrzeźwości lub bycie pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 

Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ubezpieczony znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, pracodawca powinien skierować pracownika na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie.
 

Pracownik jest obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powodują pozbawienie prawa do świadczeń, chyba że pracownik udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu.
 

Ustalenie w protokole powypadkowym wyłącznej winy pracownika wymaga wyczerpującego uzasadnienia. Pracownik może wnieść do protokołu swoje zastrzeżenia, a następnie dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.
 

Pomimo ustalenia przez pracodawcę faktu wypadku przy pracy, ZUS może odmówić wypłaty odszkodowania wskazując na działanie zawinione pracownika, który poprzez rażące naruszenie przepisów BHP w sposób istotny przyczynił się do powstania wypadku przy pracy.
 

Jeżeli stan nietrzeźwości pracownika jest bez związku z zaistnieniem wypadku przy pracy, ZUS winien wypłacić świadczenia z tytuły wypadku przy pracy. Z taką sytuacją można się spotkać, gdy na przykład nietrzeźwemu pracownikowi, który nie naruszył w inny sposób przepisów BHP spadła na głowę dachówka z dachu remontowanego budynku.
 

Jeżeli pracodawca odmówił uznania wypadku jako wypadku przy pracy lub też ZUS odmówił Tobie przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego zgłoś się do prawników KDRO, aby bez jakiejkolwiek opłaty udzieli ci porady prawnej.