Udar mózgu

Potocznie zwany udar mózgu może mieć postać udaru niedokrwiennego mózgu lub krwotoku śródczaszkowego. Jeżeli którakolwiek z tych chorób wystąpiła w pracy masz roszczenia o odszkodowanie wypadkowe z ZUS.

Zgodnie z definicją ustawową wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. W toku postępowania powypadkowego pracodawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu powypadkowego. Protokół powypadkowy ma istotne znaczenie w procesie przyznawania odszkodowania wypadkowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z protokołu powypadkowego powinno wynikać, iż powyższe choroby są traktowane jako wypadek przy pracy, a nie zostały spowodowane chorobą samoistną pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwie Cię na badanie prowadzone przez Lekarza Orzecznika ZUS, który najpewniej odmówi przyznania zdarzeniu miana wypadku przy pracy.

 

Poprawnie prowadzone postępowanie likwidacyjne przez prawników i radców prawnych KDRO, skutecznie obroni Twoich praw do odszkodowania wypadkowego. Zgłoś się jak najwcześniej, aby nasi pracownicy mieli wpływ na przebieg sprawy i prowadzili Twoją sprawę w postępowaniu Sądowym.

 

Nie pobieramy zaliczek, a skierowanie sprawy na drogę sądową wolne jest od opłat sądowych. Nasze wynagrodzenie będzie wymagalne dopiero po odzyskaniu odszkodowania.