Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą,  wykonywaniem poleceń przełożonych, wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia przełożonego, a także w czasie gdy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ  w czasie podróży służbowej i delegacji.

Wypadek przy pracy ma miejsce także wtedy, gdy uszkodzenie to jest bardzo nieznaczne.

Tzw. ustawa wypadkowa nie przewiduje świadczeń z tytułu wypadku w drodze do pracy i z pracy.

Niezwłocznie po  wypadku przy pracy  musisz zawiadomić  pracodawcę, który zobowiązany jest udzielić  Ci pierwszej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce wypadku.


Okoliczności wypadku ustala zespół powypadkowy. Koszty z tym związane ponosi pracodawca, który sporządza protokół powypadkowy. W protokole zawarte są ustalenia stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych, warunków wykonywania pracy, szkic lub fotografię miejsca wypadku, przesłuchania poszkodowanego oraz świadków zdarzenia, opinie lekarza oraz innych specjalistów, ocena kwalifikacji prawnej zdarzenia.

Protokół należy sporządzić w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji o wypadku. Jako poszkodowany pracownik masz prawo wglądu w protokół powypadkowy, a gdy się z nim nie zgadzasz masz prawo wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń do protokołu.


Zatwierdzony przez pracodawcę protokół musi być doręczony pracownikowi lub członkom jego rodziny.
 

Nie sporządzenie protokołu powypadkowego i nie zawiadomienie o wypadku w pracy określonych organów stanowi nie tylko naruszenie obowiązku pracodawcy, lecz uznane zostało równocześnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika podlegające ukaraniu grzywną przez sąd karny albo przez inspektora pracy w drodze mandatu karnego


Zdarza się, iż pracodawca nie zgłasza faktu wypadku w pracy, licząc że pracownik nie będzie w sposób skuteczny dochodził swoich praw. Jest to spowodowane najczęściej nieodprowadzaniem przez pracodawcę składek ZUS lub nie przestrzeganiem przez pracodawcę  przepisów BHP.

Pracownik nie jest pozbawiony metod obrony przed takim nieuczciwym postępowaniem pracodawcy. W takiej sytuacji Kancelaria KDRO w skuteczny sposób obroni Twoich praw i wywalczy odszkodowanie wypadkowe. Dodatkowo wywalczymy uzupełniające świadczenie chorobowe za cały okres niezdolności do pracy.


W razie wypadku przy pracy pracownikowi przysługują :

- jednorazowe odszkodowanie pieniężne z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

- świadczenie wyrównawcze, jeśli na skutek wypadku doznał stałego uszczerbku na zdrowiu i w związku z tym otrzymuje zmniejszone wynagrodzenie,

-  renta inwalidzka stała  lub okresowa, jeśli wskutek wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy,

- renta szkoleniowa, jeśli pracownik musi przekwalifikować się zawodowo, ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie,

- nieodpłatne świadczenia lecznicze i rehabilitacyjne, protezy, środki pomocnicze,

- odszkodowanie za przedmioty utracone lub zniszczone wskutek wypadku przy pracy(np. markowe okulary, laptop, telefon komórkowy, aparat fotograficzny itp.)

Jeżeli orzecznik ZUS przyzna Tobie zbyt mały procent uszczerbku na zdrowiu, nasi prawnicy będą w ramach umowy reprezentować Ciebie w Sądzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Pamiętaj! Nie chodzi tylko o Twoje utracone odszkodowanie, ale także o ewentualne świadczenia rentowe w związku z wypadkiem w pracy. Jeżeli Twój pracodawca nie sporządził protokołu powypadkowego i nie zgłosił wypadku w pracy podejmiemy się obrony Twoich praw bez względu na to kiedy miał miejsce wypadek.