Wypadek motocyklowy

Wypadki motocyklowe są niezwykle groźne w skutkach dla kierowcy motocykla i jego pasażera. Urazy doznawane w takich wypadkach są poważne, często są to urazy wielonarządowe, amputacje urazowe, złamania kręgosłupa i inne urazy powodujące trwałe kalectwo.

Wbrew obiegowym opiniom najczęściej sprawcą wypadku z udziałem motocykla jest inny pojazd samochodowy. Niemniej jednak praktyka wskazuje, iż wielokrotnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe zmniejszają wysokość wypłacanego odszkodowania uznając  zaznanego stopnia przyczynienie się kierowcy motocykla do powstania szkody.

Z tego względu w przypadku wypadków motocyklowych tylko bezzwłoczne zgłoszenie się do Kancelarii, w jak najkrótszym czasie po wypadku, gwarantuje uzyskanie wysokiego odszkodowania. W sprawach wypadków z udziałem motocykli, ze względu na poważne urazy motocyklistów, sprawy są prowadzone przez wydziały dochodzeniowe Policji. Już w pierwszych dobach po wypadku, do ciężko chorych motocyklistów zgłaszają się funkcjonariusze Policji celem informacyjnego przesłuchania. Te pierwsze zeznania udzielone Policji często mają wpływ na dalszy przebieg sprawy. Motocyklista będąc poszkodowanym ma prawo do skorzystania z profesjonalnego prawnika, aby ten w  należyty sposób bronił jego praw.

W dalszej kolejności zwykle są przeprowadzane dowody z opinii biegłych z zakresu techniki samochodowej. Biegli na podstawie materiału zebranego w aktach sprawy (szkice, zdjęcia, zeznania stron i świadków) opiniują w przedmiocie, kto był sprawcą wypadku, z jaką szybkością poruszały się pojazdy  w chwili zdarzenie oraz opiniują, czy któryś z kierowców pojazdów przyczynił się do zaistnienia wypadku. Pomoc Kancelarii jest niezbędna na tym etapie, bowiem tylko prawnicy z odpowiednim doświadczeniem obronią Twoich praw. Z praktyki wiemy, iż już w postępowaniu karnym przygotowawczym motocykliści którzy nie mają swojego prawnika, są traktowani jako przyczyniający się do wypadku. Opinie ta są bezkrytycznie brane pod uwagę przez Sąd, a poszkodowani motocykliści nie mający pomocy prawnej są w uzasadnieniach wyroków wskazanymi jako osoby przyczyniające się w znacznym stopniu do wypadku.

Należy także wskazać, iż w wypadkach z udziałem motocyklisty i samochodu należy brać pod uwagę istotną różnicę w masie pojazdu. Ubezpieczalnie kwestionują także prędkość motocykla podawaną w zeznaniach przez kierowców motocykli.

Ubezpieczalnia w jednej z naszych  spraw przyjęła opinię własnego rzeczoznawcy, według której motocyklista na drodze z ograniczeniem prędkości do 50km/h poruszał się z prędkością 70km/h, a nie tak jak deklarował motocyklista z prędkością 50km/h. Kancelaria skutecznie obroniła praw motocyklisty, opierając się na zeznaniach świadków  oraz biegłych sądowych, którzy jednoznacznie wskazali, iż przy wypadku, który miał miejsce nawet gdyby przyjąć że motocyklista poruszał się z prędkością 40km/h doszłoby w tej sprawie również do urazu amputacyjnego.

Poszkodowany motocyklista uzyskał w postępowaniu sądowym, w którym reprezentował go radca prawny Kancelarii odszkodowanie 10-krotnie przewyższające pierwotnie przyznane mu odszkodowanie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego rentę uzupełniającą.

KDRO – Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych w sposób profesjonalny obroniła wszelkie roszczenia zgłaszane w procesie przez naszego Klienta.