Potrącenie rowerzysty

W przypadku potrącenia rowerzysty przez pojazd mechaniczny podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, poszkodowanemu rowerzyście przysługują tożsame roszczenia o odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, jak w przypadku wypadku z udziałem dwóch samochodów.
 
Rowerzyści, podobnie jak motocykliści są narażeni na szczególnie groźne urazy, ze względu na dużą różnicę mas pomiędzy samochodem sprawcy a rowerem.
Pamiętaj! Jeżeli sprawca szkody pozostanie nie zidentyfikowany, jak również nie zostaną ustalone dane pojazdu, którym poruszał się sprawca, możesz dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 
Często poszkodowanymi rowerzystami są osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia. Wówczas osobami upoważnionymi do reprezentowania małoletniego są rodzice jako przedstawiciele ustawowi małoletniego, bądź też inni opiekunowie  prawni. Osoby te mają pełnię uprawnień do reprezentowania małoletniego w procesie likwidacji szkody, jak też w ewentualnym postępowaniu sądowym. Na mocy odrębnego pełnomocnictwa rodzice dziecka lub też opiekunowie prawni mogą zlecić prowadzenie sprawy odszkodowawczej  naszej Kancelarii.
 
W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego cywilnego, małoletni nie będzie przesłuchiwany w charakterze strony w Sądzie, natomiast będzie on zastępowany przez rodziców, którzy będą przesłuchiwani przez Sąd w zastępstwie dziecka. W przypadku konieczności wydania opinii przez lekarza biegłego sądowego, małoletnie dziecko będzie badane w obecności co najmniej jednego z rodziców.
 
Zadośćuczynienie wypłacone małoletniemu dziecku stanowi jego odrębną własność, natomiast do osiągnięcia przez niego pełnoletniości, kwotą tą zarządzają rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego.