Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny jest wypadkiem z udziałem pojazdu mechanicznego, a więc pojazdu napędzanego własnym napędem mechanicznym, służącym do celów komunikacyjnych.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tzw. umowy OC.

Powyższe dwie definicje określają wprost, iż w przypadku wypadku komunikacyjnego, pojazdami mechanicznymi objętymi rygorem ubezpieczenia OC są nie tylko samochody, motocykle, autobusy, ciągniki, ale także motorówki, tramwaje, pociągi.

Na polskich drogach panuje coraz większy ruch, porusza się po nich coraz większa ilość pojazdów. Kierowcy sie śpieszą, poruszają się z większą prędkością, łamią ograniczenia prędkości. Z roku na rok notuje się także wzrost liczby wypadków samochodowych, które powodują wiele tragedii ludzkich.
Jednocześnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe dążą do maksymalizacji swojego zysku poprzez bądź to odmowy wypłaty należnych odszkodowań, bądź wypłaty kwot odszkodowań, które nie pokrywają nawet kosztów leczenia.

W przypadku, gdy zostaliśmy poszkodowani na skutek wypadku komunikacyjnego, spowodowanego przez inny pojazd, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym jest ubezpieczony pojazd sprawcy, powinno  pokryć naprawę uszkodzonego pojazdu, którym poruszaliśmy się, a  także wynagrodzić  tzw. szkodę osobową.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa sądowego wypłacane zadośćuczynienie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach musi stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość pieniężną, a jednocześnie nie może prowadzić do swoistego, nadmiernego wzbogacenia poszkodowanego. Nie ma odgórnie ustalonej wartości odszkodowania za poszczególne typy urazów.

W ustalaniu należnej kwoty zadośćuczynienia Towarzystwa Ubezpieczeniowe posługują się własnymi tabelami, w celu orzeczenia tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu. Następnie Ubezpieczalnie w sposób czysto matematyczny mnożą ilość punktów procentowych z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu przez wartość jednego punktu procentowego ustaloną w złotych. Wartość punktu procentowego jest różna w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.  Należy jednak wskazać zależność: im mniejsze składki Towarzystwo Ubezpieczeniowe pobiera z tytułu OC posiadacza pojazdy, tym mniejsza jest wartość odszkodowania za procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Należy więc podkreślić, iż odszkodowania najczęściej są przyznawane w sposób czysto techniczny, mechaniczny, nie biorąc pod uwagę rozmiaru tragedii osobistej, rodzinnej, skutków wypadku w życiu prywatnym, zawodowym.

W tej sytuacji skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika KDRO uchroni Ciebie, przed krzywdzącym postępowaniem Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Wśród roszczeń przysługujących poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym należy wymienić:
- zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
- rentę dla poszkodowanego
-  odszkodowanie tytułem pokrycia wszelkich wydatków pozostających w związku z powstała szkodą

Wszelkie roszczenia winny być zaspokojone w jednym postępowaniu likwidacyjnym, a w przypadku postępowania sądowego, Sąd orzeka o roszczeniach jedynie w zakresie zgłoszonym przez poszkodowanego. Sąd nie może orzekać ponad żądania wyrażone w pozwie sądowym.


Pamiętaj! Odszkodowanie z polisy OC sprawcy należy się wszystkim poszkodowanym w wypadku, także pasażerom pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku. Osoba, która ma wykupionych kilka ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW), z każdego z nich może  dostać odszkodowanie!! Jeżeli pojazd, którym poruszaliśmy był w chiwli wypadku objęty ubezpieczeniem NNW, wówczas oprócz odszkodowania z OC posiadacza pojazdu sprawcy możemy także dochodzić odszkodowania z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.


Im wcześniej poszkodowany zgłosi się do  naszej Kancelarii, tym większe są szanse na otrzymanie wysokiego, godnego odszkodowania!