Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Ile będę czekał na odzyskanie odszkodowania?

Okres oczekiwania na odszkodowanie uzależniony jest od rodzaju szkody. Jest rzeczą oczywistą, że szybkie zgłoszenie szkody u podmiotu odpowiedzialnego, spowoduje szybszą likwidację szkody.

W postępowaniu likwidacyjnym prowadzonych w związku z zawartymi umowami ubezpieczeniowymi, art. 817 §1 kodeksu cywilnego ustanawia ogólny, jeden termin do wypłaty odszkodowania. Jest to 30 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia o wypadku. Termin 30 dni do wypłaty odszkodowania jest więc podstawowym terminem do wypłaty odszkodowania.

Z kolei art. 817 § 2 kodeksu cywilnego stanowi, iż w przypadkach gdy w danych okolicznościach sprawy ubezpieczyciel nie może w terminie 30 dni ustalić swojej odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, to świadczenie odszkodowawcze powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności. W tym przypadku tzw., bezsporna część świadczenia odszkodowawczego powinna być jednak wypłacona w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Powyższe warunki nie mogą być zmienione na mniej korzystne, natomiast mogą umowy o ubezpieczenie mogą zawierać korzystniejsze postanowienia umowne.

W przypadku, gdy ubezpieczyciel musi dokonać dodatkowych wyjaśnień w celu likwidacji szkody z ubezpieczenia obowiązkowego oc, to wypłata świadczenia odszkodowawczego powinna nastąpić najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie.

Wszelkie opóźnienia w wypłacie odszkodowania powyżej wskazanych terminów uprawniają poszkodowanego do wysuwania roszczenia o odsetki ustawowe za opóźnienie w wypłacie należnego odszkodowania.

Kancelaria KDRO.pl zawsze monitoruje terminowość wypłacania odszkodowań, a w razie jakichkolwiek opóźnień występuje o wypłatę poszkodowanemu należnych odsetek za zwłokę.